REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 332

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730),

2) ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 stycznia 2020 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) odnośnika nr 1 oraz art. 173 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), które stanowią:

"1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)."

"Art. 173. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 87 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 107 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

3) art. 157 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.";

2) art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294), które stanowią:

"Art. 13. Tworzy się rejestr danych kontaktowych osób fizycznych."

"Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych;

2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.;

3) art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.;

4) art. 7:

a) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.,

b) pkt 1-3 i 5-7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.;

5) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 stycznia 2020 r. (poz. 332)

USTAWA

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o dowodach osobistych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;

2) zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;

2a) zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

3) (uchylony)

4) zasady wydawania dowodu osobistego;

5) zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego;

6) zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;

7) zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;

8) zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

9) kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4-8.

Art. 2. 1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:

1) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;

2) certyfikat podpisu osobistego - poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;

3) certyfikat potwierdzenia obecności - poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza;

4) data wydania dowodu osobistego - datę personalizacji dowodu osobistego;

5) dokumentacja związana z dowodami osobistymi - ogół dokumentów w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej sporządzonych w związku z wydawaniem dowodu osobistego zarówno przez wnioskodawców, jak i przez organy administracji publicznej, przechowywanych w siedzibie organu gminy;

6) numer CAN - numer dostępowy zamieszczony w postaci cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego, którego podanie jest wymagane w celu nawiązania, za pośrednictwem czytnika kart, połączenia między warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym;

7) personalizacja dowodu osobistego - wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego oraz wprowadzenie certyfikatów, o których mowa w pkt 1-3, do warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego;

8) podmioty publiczne - podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) lub podmioty sektora publicznego, o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);

9) podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;

10) profil osobisty - środek identyfikacji elektronicznej zawierający dane potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;

11) uszkodzenie dowodu osobistego - naruszenie warstwy graficznej lub warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z warstwy elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem;

12) utrata dowodu osobistego - brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego;

13) wydanie dowodu osobistego - czynności materialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Art. 3. (uchylony)

Art. 4. 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.

Art. 5. 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Art. 6. 1. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

3. Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.

Art. 7. 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Art. 8. 1. Dowody osobiste wydają organy gmin.

2. Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Art. 9. 1. Właściwi miejscowo wojewodowie:

1) sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;

2) są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

3. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, polega na:

1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:

a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,

b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;

2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730).

Rozdział 2

Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcjonalności jego warstwy elektronicznej

Art. 10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody osobiste.

Art. 10a. 1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

2. Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.

3. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

1) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

2) składanie podpisu osobistego;

3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

4. Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Art. 11. (uchylony)

Art. 12. Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:

1) dane dotyczące osoby:

a) nazwisko,

b) imię (imiona),

c) nazwisko rodowe,

d) imiona rodziców,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) wizerunek twarzy,

h) numer PESEL,

i) obywatelstwo;

2) dane dotyczące dowodu osobistego:

a) serię i numer dowodu osobistego,

b) datę wydania,

c) datę ważności,

d) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,

e) numer CAN.

Art. 12a. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;

2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

4. Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Art. 12b. 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.

2. Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.

3. Po ustaleniu kodów, o którym mowa w ust. 1, posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.

4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

Art. 12c. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych.

2. Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.

Art. 12d. 1. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Art. 12e. 1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera:

1) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

2) informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług;

3) informację, że podmiotem wydającym certyfikat jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL posiadacza dowodu osobistego;

5) oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu;

6) wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu.

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dowodu osobistego.

3. Certyfikat potwierdzenia obecności zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego.

Art. 12f. 1. Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 12g.

2. W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data ukończenia 18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.

Art. 12g. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania warstwy elektronicznej dowodu osobistego unieważnia certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego oraz może określić czas, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4.

2. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych samych cechach zabezpieczeń.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego może przedłużyć ważność dowodów osobistych w zakresie warstwy graficznej, jeżeli data wymiany określona w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6, jest późniejsza niż data ważności dowodu osobistego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dowód osobisty nie uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje o czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 3.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o seriach i numerach dowodów osobistych, w których unieważniono certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej, informację o seriach i numerach dowodów osobistych, których ważność została przedłużona, oraz harmonogram wymiany dowodów osobistych, a także informację o okresie, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4. Jeżeli unieważnienie certyfikatów dotyczy dowodów osobistych wydanych w ściśle określonym czasie, obwieszczenie zawiera również daty wydania tych dowodów osobistych.

Art. 12h. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji.

Art. 12i. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej politykę świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

2. Polityka świadczenia usług, o której mowa w ust. 1, określa techniczne i organizacyjne rozwiązania dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4.

3. Posiadacz dowodu osobistego w celu prawidłowego korzystania z warstwy elektronicznej dowodu osobistego kieruje się polityką świadczenia usług, o której mowa w ust. 1.

Art. 12j. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,

2) sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4,

3) sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,

4) sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4,

5) wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4,

6) wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4

- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4.

Art. 13. (uchylony)

Art. 14. (uchylony)

Art. 15. (uchylony)

Art. 16. (uchylony)

Art. 17. (uchylony)

Art. 18. (uchylony)

Art. 19. (uchylony)

Art. 20. (uchylony)

Art. 21. (uchylony)

Art. 22. (uchylony)

Rozdział 3

Zasady wydawania dowodu osobistego

Art. 23. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Art. 24. 1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

1) osobiście w formie pisemnej lub

2) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej "wnioskodawcą".

Art. 25. 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

Art. 26. 1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3.

Art. 27. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Art. 28. Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:

1) numer PESEL;

2) nazwisko i imię (imiona);

3) nazwisko rodowe;

4) imię ojca;

5) imię i nazwisko rodowe matki;

6) datę i miejsce urodzenia;

7) płeć;

8) obywatelstwo;

9) powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;

10) adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany;

12) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych;

13) informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego;

14)1) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Art. 29. 1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473).

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Art. 30. 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

1a. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy:

1) zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz

2) przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

1b. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta:

1) nie ukończyła 5. roku życia albo

2) nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1;

2) wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, posiadacz dowodu osobistego ustala kody umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz odbiera kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego.

6. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 31. 1. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

2. Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;

2) numer wniosku o wydanie dowodu osobistego;

3) serię i numer dowodu osobistego;

4) numer PESEL osoby, której wydano dowód osobisty;

5) nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano dowód osobisty;

6) nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy;

7) datę odbioru dowodu osobistego;

7a) datę odbioru kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;

8) własnoręczny czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty;

9) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy.

Art. 32. 1. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Rozdział 3a

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Art. 32a. 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) numer PESEL.

Art. 32b. 1. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się:

1) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 32a ust. 2 i 3, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym;

2) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.

2. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.

3. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na żądanie.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane nieodpłatnie.

Art. 32c. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Art. 32d. Certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zawiesza i cofa to zawieszenie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 32e. Przepisów art. 32a-32d nie stosuje się do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Art. 32f. Zawieszenie certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Art. 32g. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

Rozdział 4

(uchylony)

Rozdział 5

Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego

Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4a) unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4;

4b) żądania wymiany dowodu osobistego:

a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

5) przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

5a) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

6) (uchylony)

7) (uchylony)

2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

2) niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 5a.

3. (uchylony)

Art. 47. 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

9. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 48. 1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 2-6;

2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 4 - podpis osobisty.

Art. 48a. 1. W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5a, posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

3. Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.

4. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-6, oraz dane, o których mowa w art. 12 pkt 2 lit. a i b;

2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

5. Składając formularz, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Art. 49. 1. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

3. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.

6. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazują dowód osobisty organowi, który go wydał.

Art. 49a. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

Art. 50. 1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2-5a, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.

2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

1) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32;

3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b;

4) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;

5) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;

5a) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c;

5b) z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c;

5c) z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a;

5d) z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 9;

6) po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie przepisu pkt 5;

7) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1.

Art. 51. 1. Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest:

1) organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty;

1a) organ gminy, do którego zgłoszono nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1;

2) organ gminy, który wystawił dowód osobisty - w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 32, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy;

3) organ gminy, który wydał dowód osobisty - gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;

4) organ gminy wydający nowy dowód osobisty - w pozostałych przypadkach;

5) minister właściwy do spraw informatyzacji - w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 3a i 9;

6) organ gminy, który otrzymał orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego lub w wyniku unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3.

Art. 52. 1. Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

2. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydana w pierwszej instancji jest ostateczna.

4. (uchylony)

Art. 53. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery zawieszonych i unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.

Art. 53a. 1. Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste, w szczególności:

1) nieprzekazane ich posiadaczom w związku z wymianą dokumentu lub nieprzekazane członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon posiadacza dowodu osobistego;

2) przekazane do organu gminy w przypadkach, o których mowa w art. 49;

3) nieodebrane przez posiadaczy przed upływem okresu ważności dokumentu.

2. Zniszczeniu podlegają również uszkodzone lub wybrakowane z powodu błędnej personalizacji blankiety dowodów osobistych.

3. Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Art. 53b. 1. Organ gminy przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dowody osobiste do zniszczenia nie rzadziej niż raz na 5 lat.

2. Dowody osobiste podlegające zniszczeniu organ gminy przekazuje za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.

Art. 54. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dowodu osobistego,

2) sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego,

3) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,

4) szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną,

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,

6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,

7) sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty,

8) sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę,

9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego,

10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,

11a) wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

12) sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych,

13) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

14) zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego,

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Rozdział 6

Rejestr Dowodów Osobistych

Art. 55.2) 1. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym.

2. Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów Osobistych;

2) zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów Osobistych;

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych oraz zapewnieniem poprawności danych przetwarzanych w tym rejestrze.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do Rejestru Dowodów Osobistych.

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.

6. Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie rzeczywistym:

1) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:

a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 pkt 1-7, wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię, oraz danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąty i jedenasty oraz lit. e,

b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania,

c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32,

d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w zakresie danych określonych w art. 56 ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.

7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)).

Art. 56. 1.4) W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-7;

2) fotografię, o której mowa w art. 29;

3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:

a) numer wniosku,

b) datę złożenia wniosku,

c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,

d) status wniosku,

e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

4) dane dotyczące dowodu osobistego:

a) serię i numer dowodu osobistego,

b) datę ważności,

c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,

d) status dowodu osobistego:

- datę wydania,

- datę przekazania do organu gminy,

- datę przyjęcia w organie gminy,

- datę odbioru przez obywatela,

- datę unieważnienia,

- przyczynę unieważnienia,

- oznaczenie organu unieważniającego,

- datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,

- datę i czas zawieszenia,

- oznaczenie organu zawieszającego,

- datę i czas cofnięcia zawieszenia,

- oznaczenie organu cofającego zawieszenie,

- datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,

- status warstwy elektronicznej,

e) przyczynę wydania dowodu osobistego,

f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,

g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;

5) (uchylony)

6) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:

a) serię i numer blankietu,

b) przyczynę wybrakowania blankietu,

c) datę wybrakowania blankietu,

d) przyczynę utraty blankietu,

e) datę utraty blankietu,

f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;

7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;

8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.

2.5) Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się.

3.5) W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych i spersonalizowanych wadliwie.

Art. 56a.6) 1. Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w rejestrach, o których mowa w ust. 1, organ, który stwierdził niezgodność danych, podejmuje działania w celu usunięcia niezgodności zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294).

Art. 56b.6) W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2-4 i 6, organy według swojej właściwości przekazują niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub uzupełnienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Art. 57. (uchylony)7)

Art. 57a. (uchylony)7)

Art. 58. (uchylony)7)

Art. 59. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,

2) tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikację przekazywanych danych i zapewnienie właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych, konieczność zachowania danych archiwalnych, a także potrzebę zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27).

Rozdział 7

Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi

Art. 60. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej gromadzą i przechowują dokumentację związaną z dowodami osobistymi.

Art. 61. 1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się przez 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

2. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi podlega brakowaniu na zasadach i w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przy czym dla dokumentacji przechowywanej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych lub upoważniony przez niego dyrektor archiwum państwowego.

Art. 62. 1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się w formie, w jakiej została sporządzona.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.

3. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie papierowej przechowuje się zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego.

4. W kopercie dowodowej przechowuje się w szczególności:

1) formularz odbioru dowodu osobistego;

2) nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania;

3) unieważnione dowody osobiste nieprzekazane posiadaczom lub członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon;

4) unieważnione dowody osobiste znalezione przez osoby trzecie;

5) dokument zawierający kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

Rozdział 8

Udostępnianie danych

Art. 63. 1.8) Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 64. (uchylony)

Art. 65. 1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:

1) w trybie pełnej teletransmisji danych;

2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

3) (uchylony)

3. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

Art. 66. 1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych.

2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów:

1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;

2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.

3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:

1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

3a) Komendant Straży Marszałkowskiej;

3b)9) Komendant Służby Ochrony Państwa;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Krajowej Administracji Skarbowej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) (uchylony)

13) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

13a) Minister Sprawiedliwości;

14) organy informacji finansowej.

4. (uchylony)10)

Art. 67. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie pełnej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w art. 66 ust. 2.

Art. 68. 1. Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) numer PESEL;

4) seria i numer dowodu osobistego;

5) data wydania dowodu osobistego;

6) termin ważności dowodu osobistego.

3. Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, po spełnieniu następujących wymogów:

1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;

2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.

4. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;

2) inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny.

5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie.

6. Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się odpłatnie.

Art. 69. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrole podmiotów wymienionych w art. 68 ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez te podmioty wymogów określonych w art. 68 ust. 3.

2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.

4. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:

1) okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;

2) okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;

3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.

5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ust. 3, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.

Art. 70. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność ustalenia istnienia interesu prawnego do uzyskania danych oraz konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2, odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność przeprowadzania kontroli.

Art. 71. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w art. 68 ust. 3.

Art. 72. 1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11,

b) sądy;

2) inne podmioty - jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Art. 73. 1. Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

2. Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.

3. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 74. 1. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.

2. Dostęp do wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest rejestrowany i nieodpłatny.

Art. 75. 1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 5.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11;

2) sądy;

3) inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

Art. 76. Opłaty za udostępnianie danych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 77. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób i terminy wnoszenia opłaty za udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, udostępnianie danych w trybie jednostkowym, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz sposób dokumentowania wniesienia opłaty.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się konieczność zróżnicowania opłat w zależności od sposobu, trybu i zakresu udostępniania danych oraz bezpieczeństwo i prawidłowość ich udostępniania, przy czym opłata za każdorazowe udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji nie może być wyższa niż 0,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53), zaś opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nie może być wyższa niż 1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Art. 78. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym,

2) wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych,

3) wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,

4) wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Rozdział 9

Przepisy karne

Art. 79. Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Art. 80. Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694).

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 81. (uchylony)

Art. 82. (uchylony)

Art. 83. (utracił moc)

Art. 84. (uchylony)

Art. 85. (pominięty)

Art. 86. (uchylony)

Art. 87. (pominięty)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Art. 89. 1. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

2. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Art. 90. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 91. 1. Z dniem 1 marca 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

Art. 92. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm.11)).

Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.


1) Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294), która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2019 r.; wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 106 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 4 maja 2019 r.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 106 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez art. 106 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez art. 106 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

7) Przez art. 106 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 106 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Przez art. 106 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 1043, z 2007 r. poz. 125, z 2008 r. poz. 416, 1056, 1198 i 1414, z 2009 r. poz. 120, 306, 595 i 1777, z 2010 r. poz. 1593, z 2011 r. poz. 1195, z 2012 r. poz. 161, 921 i 1407 oraz z 2013 r. poz. 1650.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA