reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1170), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1299);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 355);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 527).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1299), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 355), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 527), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 maja 2020 r. (poz. 947)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przydziela się policjantowi w razie braku mieszkania albo zajmowania lokalu niezgodnego z przysługującymi policjantowi oraz członkom jego rodziny wymienionymi w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji normami zaludnienia, z uwzględnieniem kolejności wynikającej z czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Policjantowi może być przydzielony lokal mieszkalny, bez względu na czas oczekiwania na przydział, w przypadku:

1) konieczności opróżnienia:

a) zajmowanej tymczasowej kwatery albo zajmowanego lokalu mieszkalnego, znajdujących się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego,

b) zajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej;

2) mianowania lub powołania na stanowisko służbowe szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostki Policji.

§ 2. Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi według norm zaludnienia:

1) dla policjanta posiadającego rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

2) dla policjanta samotnego - dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 14 do 16 - trzy normy zaludnienia;

4) dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 9 do 13a - dwie normy zaludnienia.

§ 3. Norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

§ 4. 1. Policjantowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia.

2. Policjantowi, za jego pisemną zgodą lub na jego pisemny wniosek, może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Przydział takiego lokalu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

3. W przypadku szczególnie uzasadnionym organy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2-7, mogą przydzielić policjantowi, za zgodą organu wyższego stopnia, lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Jeżeli zwiększenie powierzchni mieszkalnej nie przekracza 7 m2, zgoda organu wyższego stopnia nie jest wymagana.

4.2) Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przydzielić osobom, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

§ 5. Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

§ 6. Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu policjantowi przydziela się lokal mieszkalny inny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.

§ 8. Były małżonek policjanta rozwiedzionego pozostaje w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania lub nabycia przez niego innego lokalu mieszkalnego albo domu.

§ 9. (uchylony).

§ 10. 1. Tymczasowe kwatery dla policjantów przydziela się w lokalach mieszkalnych, pokojach gościnnych, pokojach w hotelu lub bursie albo pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, o należytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. Tymczasową kwaterę przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Przydział tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez policjanta w tej jednostce.

§ 12. Policjantowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

§ 13. 1. Opróżnienie tymczasowej kwatery następuje w przypadku:

1) zwolnienia policjanta ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości lub do innej jednostki organizacyjnej Policji;

2) upływu okresu pełnienia służby w jednostce, w której policjant zajmuje tymczasową kwaterę w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego;

3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1-4, pkt 7-9 oraz art. 95 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Policjant opróżnia tymczasową kwaterę z chwilą uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu, na który skorzystał z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednak nie później niż przed upływem jednego roku od dnia wypłaty pomocy finansowej.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, policjant jest obowiązany opróżnić tymczasową kwaterę w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jej opróżnieniu.

§ 14. 1.3) Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają będący dysponentami lokali:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;

2) Komendant Główny Policji - w stosunku do:

a)4) policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",

b) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

ba)5) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

c) komendantów wojewódzkich Policji,

d) Komendanta Stołecznego Policji,

e) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,

f) dyrektora instytutu badawczego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

3a)6) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

4) komendanci wojewódzcy Policji - w stosunku do komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;

5) Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do:

a) komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy,

b) komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

c) policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;

6) komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e - w stosunku do podległych im policjantów;

7) komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji - w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;

8) dyrektor instytutu badawczego - w stosunku do policjantów pełniących służbę w instytucie badawczym.

2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, decyzje w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostają te lokale.

3. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach przydziału lokali mieszkalnych wydaje komendant właściwy ze względu na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.

4. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty, decyzje w sprawach opróżnienia zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych wydają organy, o których mowa w ust. 1.

5. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Policji.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1469 oraz z 2004 r. poz. 1679).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 355), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 1299), które weszło w życie z dniem 9 października 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 527), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

5) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 czerwca 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 maja 2005 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY POLICJANTOWI W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ - PRZENIESIONEMU SŁUŻBOWO - DELEGOWANEMU SŁUŻBOWO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama