REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 2361

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 3aa w brzmieniu:

"Art. 3aa. Gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.";

2) w art. 3b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 20% wagowo - za rok 2021;

2) 25% wagowo - za rok 2022;

3) 35% wagowo - za rok 2023;

4) 45% wagowo - za rok 2024;

5) 55% wagowo - za rok 2025;

6) 56% wagowo - za rok 2026;

7) 57% wagowo - za rok 2027;

8) 58% wagowo - za rok 2028;

9) 59% wagowo - za rok 2029;

10) 60% wagowo - za rok 2030;

11) 61% wagowo - za rok 2031;

12) 62% wagowo - za rok 2032;

13) 63% wagowo - za rok 2033;

14) 64% wagowo - za rok 2034;

15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

1b. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.",

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania osiągnięcia tych poziomów przez każdą gminę oraz przepisami Unii Europejskiej określającymi sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi.";

3) art. 9g otrzymuje brzmienie:

"Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów:

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych w art. 3aa albo art. 3b ust. 1;

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3c ust. 2 pkt 1.";

4) w art. 9q:

a) w ust. 3 w pkt 5:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,",

- uchyla się lit. b,

b) w ust. 4 wyrazy "art. 3b i art. 3c" zastępuje się wyrazami "art. 3aa-3c";

5) w art. 9r w ust. 3 wyrazy "art. 9z ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "art. 9z ust. 1, 2 lub 2a";

6) w art. 9s w ust. 3 w pkt 5:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,",

b) uchyla się lit. b;

7) w art. 9x:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;",

b) w ust. 3 wyrazy "recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami" zastępuje się wyrazami "przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych";

8) w art. 9y w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;";

9) w art. 9z:

a) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:

"Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;",

- w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.",

c) w ust. 3 wyrazy "Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2 i 2a",

d) w ust. 5 wyrazy "ust. 1-2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a";

10) w art. 9zb:

a) w ust. 2 wyrazy "ust. 1-2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",

b) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a";

11) w art. 9ze w ust. 1 wyrazy "art. 9z ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 9z ust. 2 i 2a".

Art. 2.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 35b i art. 35c;

2) po art. 227 dodaje się art. 227a w brzmieniu:

"Art. 227a. 1. Zarząd województwa przygotuje i przedłoży sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.

2. Minister właściwy do spraw klimatu przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 22 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.".

Art. 3.

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15-18 otrzymują brzmienie:

"Art. 15. Do dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 59a oraz art. 64a ustawy zmienianej w art. 5, sporządzanych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 17. 1. Do dokumentów DPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 6, i dokumentów DPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dokumentów EDPO, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy zmienianej w art. 6, i dokumentów EDPR, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej w art. 6, wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, złożony do dnia 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 18. Do zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, wystawianych w 2021 r. dotyczących 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.";

2) w art. 22 w pkt 2 wyrazy "2021 r." zastępuje się wyrazami "2022 r.".

Art. 4.

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875) w art. 18 uchyla się ust. 5.

Art. 5.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2)) uchyla się art. 31zzc.

Art. 6.

Do obliczania poziomów, o których mowa w art. 3aa ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875).

Art. 7.

Do sprawozdań, o których mowa w art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczących roku 2020, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327 i 2338.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA