Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 1600, 2003 i 2235 oraz z 2021 r. poz. 127 i 625) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.";

2) w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 12-14 otrzymują brzmienie:

12

w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 12 czerwca 2021 r.

- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 13 czerwca 2021 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie

§ 2.

Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
  • Data wejścia w życie: 2021-05-06
  • Data obowiązywania: 2021-05-06