Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowy sposób szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego]

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego, o których mowa w art. 128 ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanego dalej "procesem szacowania kapitału wewnętrznego".

§ 2. [Proces szacowania kapitału wewnętrznego w banku]

1. W banku funkcjonuje proces szacowania kapitału wewnętrznego wynikający z ryzyka występującego w działalności banku, polegający w szczególności na odpowiednim analizowaniu ryzyka występującego w działalności banku.

2. Utrzymując fundusze własne na poziomie wynikającym z polityki banku oraz ryzyka występującego w działalności banku, bank uwzględnia następujące elementy:

1) długoterminowe cele kapitałowe banku;

2) preferowaną strukturę kapitału;

3) kapitałowe plany awaryjne;

4) utrzymywanie poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku.

§ 3. [Cechy procesu szacowania kapitału wewnętrznego]

1. Proces szacowania kapitału wewnętrznego:

1) przebiega na podstawie strategii zarządzania bankiem, strategii zarządzania ryzykiem, polityk, procedur i planów;

2) odnosi się do działalności prowadzonej bezpośrednio przez bank oraz uwzględnia funkcjonowanie banku w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz w systemach ochrony, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102 i 680);

3) obejmuje w szczególności:

a) kryteria uznawania poszczególnych rodzajów ryzyka za istotne,

b) mechanizmy kontroli ryzyka w obszarze szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku;

4) jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka w banku;

5) podlega okresowym przeglądom, nie rzadziej niż raz do roku;

6) jest dokumentowany.

2. Niezależnie od okresowych przeglądów, proces szacowania kapitału wewnętrznego jest odpowiednio dostosowywany, w szczególności w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii i planach działania oraz środowisku zewnętrznym, w którym działa bank.

§ 4. [Obowiązki zarządu banku]

Zarząd banku:

1) projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie procesu szacowania kapitału wewnętrznego w szczególności przez:

a) zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań,

b) opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania bankiem z procesem szacowania kapitału wewnętrznego,

c) opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii, polityk, procedur i planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania;

2) zapewnia zgodność działania banku z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem działania banku na podstawie przepisów prawa innego państwa i powiązań banku z innymi podmiotami, które mogłyby utrudnić skuteczne zarządzanie bankiem;

3) odpowiada za skuteczność procesu szacowania kapitału wewnętrznego i wprowadza niezbędne korekty w razie zmiany poziomu ryzyka w działalności banku oraz czynników otoczenia gospodarczego;

4) odpowiada za oszacowanie kapitału wewnętrznego na poziomie zapewniającym pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka;

5) odpowiada za przeprowadzenie regularnych przeglądów strategii, polityk, procedur i planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, tak aby były odpowiednie do wielkości i profilu ryzyka w banku.

§ 5. [Obowiązki rady nadzorczej banku]

Rada nadzorcza banku:

1) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem procesu szacowania kapitału wewnętrznego, w szczególności nadzoruje przestrzeganie w banku strategii, polityk, procedur i planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) zatwierdza politykę w zakresie procesu szacowania kapitału wewnętrznego.

§ 6. [Okresowa ocena procesu szacowania kapitału wewnętrznego oraz przeglądu strategii, polityk, procedur i planów]

Proces szacowania kapitału wewnętrznego oraz przegląd strategii, polityk, procedur i planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, podlegają okresowej ocenie, dokonywanej przez komórkę audytu wewnętrznego.

§ 7. [Oszacowanie odpowiedniego kapitału wewnętrznego zapewniającego zabezpieczenie przed bazowym ryzykiem straty w wyniku zmiany wartości kontraktu terminowego typu futures lub innego produktu]

1. Bank, który podczas obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka pozycji, zgodnie z częścią trzecią, tytułem IV, rozdziałem 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.4) ), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", dokonał kompensowania swoich pozycji w jednej lub większej liczbie akcji wchodzących w skład indeksu giełdowego z pozycją lub pozycjami z tytułu terminowego kontraktu typu futures na indeks giełdowy lub z tytułu innego produktu powiązanego z indeksem giełdowym, oszacowuje odpowiedni kapitał wewnętrzny zapewniający zabezpieczenie przed bazowym ryzykiem straty w wyniku zmiany wartości kontraktu terminowego typu futures lub innego produktu, która nie byłaby w pełni zgodna ze zmianą kursów akcji wchodzących w skład indeksu. Bank dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego w przypadku, gdy posiada przeciwstawne pozycje w terminowych kontraktach typu futures na indeksy giełdowe, które nie są identyczne pod względem terminu realizacji kontraktu lub składu indeksu, bądź też pod względem obu tych cech.

2. Stosując zasady określone w art. 345 rozporządzenia 575/2013, bank oszacowuje odpowiedni kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka straty istniejącego w okresie pomiędzy podjęciem początkowego zobowiązania a następnym dniem roboczym.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680, 815 i 1177.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. poz. 637), które utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 680).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-04
  • Data obowiązywania: 2021-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw