REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 7 dodaje się zdanie drugie:

„Nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 15 pkt 5 oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i 5, jeżeli egzamin był przeprowadzany pojazdem, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy.";

2) w § 13:

a) w ust. 3:

- w pkt 3:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nie więcej niż dziewięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, a w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:

- B+E, C1, C i T nie więcej niż sześć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,

- C1+E, C+E, D1, D1+E, D i D+E nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,",

- - w lit. b wyraz „pięćdziesięciu" zastępuje się wyrazami „czterdziestu pięciu",

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i trzydziestu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1, D, D1+E i D+E",

- - część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM oraz pozwolenia;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się:

1) wydłużenie czasu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, wyłącznie o czas, który jest niezbędny do zakończenia egzaminu rozpoczętego przed zakończeniem 8 godzin pracy egzaminatora;

2) skrócenie czasu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b-d, wyłącznie w przypadku, gdy mogłoby dojść do przekroczenia czasu rozpoczęcia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3.",

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Egzaminu, dla którego na podstawie § 33 przyjęto, że osoba nie przystąpiła do egzaminu, i ustalono wynik egzaminu - „X", z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie wlicza się do maksymalnej liczby części praktycznych egzaminów, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a.";

3) w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku osoby z udokumentowaną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dysleksją dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.";

4) w § 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) starostom - w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze; w ramach przekazywanych danych dodatkowo wyszczególnia się wariant za pierwszym podejściem po ukończeniu szkolenia podstawowego;";

5) użyte w § 42 w ust. 2 w pkt 8 i w ust. 6 w pkt 4 wyrazy „w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, w zależności od kategorii uprawnień";

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 poz. 4 otrzymuje brzmienie:

„Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.",

b) w tabeli nr 4 w:

- poz. 1 w kolumnie nr 3 w pkt 4 w części „Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b" tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m,",

- poz. 2 w kolumnie nr 3 w:

- - pkt 5 skreśla się wyrazy „ , C1, C, D1",

- - pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T:",

- - w części wspólnej wyraz „jedno" zastępuje się wyrazem „trzykrotne",

- poz. 3 w kolumnie nr 3 po lit. c dodaje się część wspólną w brzmieniu:

„Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem - wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.",

c) w tabeli nr 7 poz. 5 otrzymuje brzmienie:

„Przejazd przez skrzyżowania równorzędne - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.",

d) w tabeli nr 10 wiersz „C+E - egzamin przeprowadzany ciągnikiem siodłowym z naczepą" otrzymuje brzmienie:

C+E - egzamin przeprowadzany ciągnikiem siodłowym z naczepą

38

4

22

16,5

31,5

-

5

18

7

",

e) w tabeli nr 11 w:

- lp. 1 w kolumnie „Parkowanie skośne" w opisie opis lit. c otrzymuje brzmienie:

„c - 7,5 m dla kat. C1, C, D1, B+E, T

12 m dla kat. C1+E, C+E, D1+E, D, D+E

13 m dla kat. C1+E, C+E przeprowadzanej ciągnikiem siodłowym z naczepą",

- lp. 2 w kolumnie „Parkowanie prostopadłe" w opisie opis lit. c otrzymuje brzmienie:

„c - 12 m dla kat. C1, C, D1, B+E, T

16 m dla kat. C1+E, C+E, D1+E, D, D+E

18 m dla kat. C1+E, C+E przeprowadzanej ciągnikiem siodłowym z naczepą".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA