Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 30

USTAWA

z dnia 17 listopada 2021 r.

o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady i tryb zrekompensowania gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

Art. 2. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) podatku - rozumie się przez to podatek od nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192 i 2290), którego przedmiotem opodatkowania są budowle w rozumieniu tej ustawy;

2) elektrowni wiatrowej - rozumie się przez to elektrownię wiatrową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724), z uwzględnieniem art. 10;

3) dochodach utraconych w 2018 r. – rozumie się przez to różnicę między dochodami należnymi gminie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatku obliczonymi z uwzględnieniem:

a) art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i wiersza "Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe" załącznika do tej ustawy oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2017 r., oraz

b) art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i wiersza "Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych" załącznika do tej ustawy oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276 oraz z 2020 r. poz. 1336), obowiązującym na dzień 1 stycznia 2018 r.

Art. 3. [Uprawnienie gminy do rekompensaty]

1. Gmina jest uprawniona do rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r., zwanej dalej "rekompensatą", w pełnej wysokości ustalonej na podstawie danych zawartych we wniosku gminy o zwrot dochodów utraconych w 2018 r., zwanym dalej "wnioskiem", którego wzór określa załącznik do ustawy.

2. Rekompensatę wypłaca się z budżetu państwa na wniosek gminy.

Art. 4. [Elementy wniosku]

1. Wniosek zawiera:

1) dane wnioskodawcy i wskazanie właściwego miejscowo wojewody, zwanego dalej "wojewodą", do którego składany jest wniosek;

2) stawkę podatku obowiązującą w roku podatkowym 2018, ustaloną przez radę gminy, oraz wskazanie uchwały rady gminy ustalającej wysokość tej stawki;

3) wykaz elektrowni wiatrowych objętych opodatkowaniem i zlokalizowanych na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujący:

a) moc zainstalowaną elektryczną każdej z tych elektrowni wiatrowych,

b) nazwę lub firmę i adres podatnika;

4) wskazanie podstawy opodatkowania podatkiem budowli wchodzących w skład każdej z elektrowni wiatrowych, o których mowa w pkt 3, według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., ustalonej z uwzględnieniem art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i wiersza określającego kategorię XXIX obiektów budowlanych w załączniku do tej ustawy oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w brzmieniu obowiązującym:

a) na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz

b) na dzień 1 stycznia 2018 r., nadanym ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;

5) wskazanie kwoty podatku ustalonej na podstawie danych, o których mowa w:

a) pkt 2 i pkt 4 lit. a oraz

b) pkt 2 i pkt 4 lit. b;

6) wskazanie kwoty dochodów utraconych w 2018 r., stanowiącej różnicę między kwotą podatku ustaloną zgodnie z pkt 5 lit. a i pkt 5 lit. b;

7) numer rachunku bankowego gminy, na który ma zostać przekazana rekompensata;

8) dane do kontaktu z właściwym urzędem gminy;

9) datę sporządzenia wniosku i podpis osoby upoważnionej.

2. Do wniosku należy dołączyć kopie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wydanych dla elektrowni wiatrowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 5. [Termin składania wniosku]

1. Gmina składa wniosek do wojewody w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

2. Wojewoda sprawdza prawidłowość złożonych wniosków pod względem rachunkowym i formalnym w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów wojewoda wzywa gminę do ich odpowiednio uzupełnienia lub usunięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek, którego braków lub błędów gmina odpowiednio nie uzupełniła lub nie usunęła w tym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 6. [Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty]

Wojewoda wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Decyzję o odmowie przyznania rekompensaty wojewoda wydaje w przypadku stwierdzenia, że w gminie nie wystąpiły dochody utracone w 2018 r.

Art. 7. [Organ odwoławczy od decyzji wojewody]

Organem odwoławczym od decyzji wojewody, o której mowa w art. 6, jest minister właściwy do spraw klimatu.

Art. 8. [Wypłata rekompensaty]

Wojewoda przekazuje rekompensatę na rachunek bankowy gminy do dnia 31 grudnia 2022 r.

Art. 9. [Zaliczanie rekompensaty do dochodu podatkowego gminy]

Rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 tej ustawy.

Art. 10. [Definicje do celów stosowania ustawy]

Do celów stosowania ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r.:

1) budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stanowiła elektrownia wiatrowa;

2) elektrownią wiatrową była budowla w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Art. 11. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZWROT DOCHODÓW UTRACONYCH W 2018 R.]

Załącznik do ustawy
z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów
utraconych przez gminy w 2018 r. w związku
ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

WZÓR - WNIOSEK O ZWROT DOCHODÓW UTRACONYCH W 2018 R.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-10
  • Data wejścia w życie: 2022-02-05
  • Data obowiązywania: 2022-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw