Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 122

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855, z 2019 r. poz. 2560, z 2020 r. poz. 1886 oraz z 2021 r. poz. 1877) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 wyraz "dziesięć" zastępuje się wyrazem "trzydzieści";

2) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:

1) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi przy jego górnej i dolnej krawędzi;

2) odblaskowym napisem "POLICJA" barwy białej, umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym.

2. Na pojeździe Policji, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:

1) świetlny napis "POLICJA" na dachu pojazdu;

2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;

3) numer taktyczny;

4) odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;

5) znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem "POLICJA";

6) napis "POMAGAMY I CHRONIMY" umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej;

7) pasy odblaskowe barwy żółtozielonej fluorescencyjnej po obu stronach oraz z przodu i z tyłu pojazdu, umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia na górnej i dolnej części pojazdu.

3. W ruchu może również uczestniczyć pojazd Policji niespełniający warunków określonych w ust. 1 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.

4. Motocykl Policji powinien mieć:

1) białą barwę nadwozia oraz umieszczony z przodu motocykla napis "POLICJA" albo

2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:

a) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi przy jego górnej i dolnej krawędzi,

b) odblaskowym napisem "POLICJA" barwy białej, umieszczonym po obu stronach motocykla na pasie wyróżniającym.

5. Na motocyklu Policji o srebrnej barwie nadwozia dodatkowo można umieścić:

1) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;

2) numer taktyczny;

3) odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu motocykla, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;

4) pasy odblaskowe barwy żółtozielonej fluorescencyjnej po obu stronach oraz z przodu i z tyłu motocykla, umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia na górnej i dolnej części motocykla.

6. W ruchu może również uczestniczyć motocykl Policji niespełniający warunków określonych w ust. 4 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.";

3) w § 36 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Pasy wyróżniające pojazdów Policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinny być umieszczone z dostosowaniem do linii nadwozia poniżej dolnej krawędzi okien na każdym boku pojazdu. Pas wyróżniający dostosowany do linii nadwozia może być również umieszczony z tyłu pojazdu.

3. Pas wyróżniający motocykli Policji i Żandarmerii Wojskowej o szerokości co najmniej 8 cm powinien być umieszczony z dostosowaniem do linii nadwozia co najmniej po obu stronach motocykla na owiewkach i kufrach bocznych.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Dopuszcza się do ruchu pojazdy Policji, w tym motocykle, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełniają wymagań, o których mowa w § 31 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Przepisy przejściowe]

Dopuszcza się do ruchu pojazdy Policji oraz Żandarmerii Wojskowej, w tym motocykle, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełniają wymagań, o których mowa w § 36 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-18
  • Data wejścia w życie: 2022-02-02
  • Data obowiązywania: 2022-02-02

Dziennik Ustaw