REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 154

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1237), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 30).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 30), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz. 154)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 10 i 11 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 5. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 6. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na II zmianie.

§ 7. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 8. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 9. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 10. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 23 lipca 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 23 lipca 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 11. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 12. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 13. Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 14. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 15. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 486, z późn. zm.2)), z wyjątkiem § 6, 7, 8 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3), z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia4)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2600-2700

II

2620-2750

III

2650-2800

IV

2670-2850

V

2700-2900

VI

2720-2950

VII

2740-3000

VIII

2760-3060

IX

2790-3120

X

2840-3190

XI

2890-3310

XII

2930-3470

XIII

3030-3940

XIV

3140-4480

XV

3260-5090

XVI

3400-5700

XVII

3540-6310

XVIII

3690-6920

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia4)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2600-2700

II

2620-2770

III

2650-2860

IV

2680-3060

V

2710-3260

VI

2740-4370

VII

2770-5640

VIII

2800-6290

IX

2830-6940

X

2930-7600

XI

3150-9220

XII

3360-10 850

XIII

3580-11 390

XIV

3800-11 930

XV

4120-12 470

Załącznik nr 2

TABELE STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Tabela 1. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia4)

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

50

2

70

3

95

4

120

5

150

Tabela 2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia4)

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

50

2

80

3

110

4

140

5

170

6

200

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Tabela 1. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia4)

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje*)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

6

2

Zastępca dyrektora

-

-

wyższe

5

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Kierownik Zespołu w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

XV-XVIII

4

wyższe

8

Pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, audytor wewnętrzny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

3

wyższe

8

Audytor systemu jakości

w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

2

wyższe

2

Audytor wewnętrzny

3

według odrębnych przepisów

4

Kierownik: zakładu, ośrodka

XIV-XVII

5

wyższe

7

5

Zastępca głównego księgowego

XIII-XVII

4

wyższe

4

średnie

8

Główny specjalista

3

wyższe

5

Radca prawny

3

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: działu, pracowni

XII-XVI

3

wyższe

5

7

Kierownik komórki organizacyjnej niewymienionej w lp. 6

XIII-XV

2

wyższe

3

średnie

5

8

Starszy: specjalista, informatyk, asystent

XI-XV

-

wyższe

5

9

Specjalista, informatyk, projektant, asystent

X-XIV

-

wyższe

2

średnie

5

10

Starszy koordynator pobierania

i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

XI-XIII

-

wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

2

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

5

11

Kierownik magazynu

X-XII

1

średnie

4

Koordynator pobierania

i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

-

wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

1

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

2

12

Młodszy: informatyk, specjalista, asystent

IX-XII

-

wyższe

-

13

Kierownik sekcji

IX-XI

1

średnie

3

14

Starszy technik

VIII-X

-

średnie

5

15

Starszy: inspektor, księgowy, magazynier, referent, kasjer

VI-X

-

średnie

3

16

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

VII-IX

-

według odrębnych przepisów

17

Starszy bibliotekarz

VI-IX

-

według odrębnych przepisów

18

Inspektor, księgowy, kasjer

IV-IX

-

średnie

-

19

Starsza maszynistka

VI-VIII

-

średnie

-

20

Kierownik sekretariatu

V-VIII

1

średnie

3

21

Referent, technik

IV-VIII

-

średnie

-

Kierowca samochodu osobowego, bibliotekarz

według odrębnych przepisów

22

Młodszy inspektor

IV-VII

-

średnie

-

23

Sekretarka, kontysta

V-VII

-

średnie

-

24

Magazynier, robotnik gospodarczy

III-VI

-

podstawowe

-

25

Telefonistka, maszynistka

II-VI

-

podstawowe

-

26

Portier, dozorca

II-IV

-

podstawowe

-

27

Sprzątaczka

I-IV

-

podstawowe

-

28

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XVI-XVIII

3

według odrębnych przepisów

29

Kierownik innego zespołu w służbach inwestorskich

XV-XVII

2

według odrębnych przepisów

30

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV-XVI

2

według odrębnych przepisów

31

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII-XV

2

według odrębnych przepisów

32

Inspektor techniczny

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

Tabela 2. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia4)

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

-

-

wyższe

7

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Dyrektor Departamentu, Kierownik Wydziału,

Zastępca głównego księgowego, Ekspert/Pełnomocnik,

Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV

6

wyższe

7

Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Zastępca Dyrektora Departamentu, Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XI-XIV

6

wyższe

5

5

Główny: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych),

UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

X-XIV

5

wyższe

5

Koordynator zespołu/sekcji

Asystent

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

6

Starszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych),

UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VIII-XIII

4

wyższe

3

średnie

5

7

Architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych),

UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VII-XII

3

wyższe

2

średnie

4

8

Młodszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych),

UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VI-XI

-

średnie

1

9

Referent

I-V

-

średnie

-

*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 245, z 1998 r. poz. 282, z 1999 r. poz. 694, z 2000 r. poz. 428, z 2001 r. poz. 374, z 2003 r. poz. 415, z 2004 r. poz. 423, z 2005 r. poz. 351 oraz z 2006 r. poz. 305.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

4) Tytuł tabeli ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 30), które weszło w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA