Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1033

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3)) w załączniku nr 4 w tabeli nr 1 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ" wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.4 w pkt 2 wyrazy "metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej" zastępuje się wyrazami "metodą terapii psychodynamicznej lub humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub psychoanalitycznej, lub poznawczo-behawioralnej,";

2) użyte w:

a) części 1 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.4 w części wspólnej,

b) części 3 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.7,

c) części 6 "Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5,

d) części 7 "Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,

e) części 9 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,

f) części 10 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,

g) części 31 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.2,

h) części 32 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.2,

i) części 35 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.3,

j) części 36 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.2, 1.6 i 1.7,

k) części 40 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.4 i 1.5,

l) części 42 "Przedmiot postępowania: Leczenie nerwic" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5,

m) części 43 "Przedmiot postępowania: Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.11,

n) części 44 "Przedmiot postępowania: Program terapii zaburzeń preferencji seksualnych" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5,

o) części 45 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychologiczne" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.3,

p) części 47 "Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6,

q) części 48 "Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5 i 1.6,

r) części 49 "Przedmiot postępowania: Świadczenia antynikotynowe" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6 i 1.7,

s) części 50 "Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.5 i 1.6,

t) części 52 "Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol" w lp. I w pkt 1 "Personel" w ppkt 1.6 i 1.7

- w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "prowadząca psychoterapię" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "posiadająca certyfikat psychoterapeuty";

3) w części 2 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.7. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 łóżek:

1) osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub

2) osoba, która posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej lub humani-styczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub psychoanalitycznej, lub poznawczo-behawioralnej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin, albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty", lub

3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297).";

4) w części 8 "Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

"1.6. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.";

5) w części 11 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

"1.6.Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.";

6) w części 16 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu" w lp. I w pkt 1 ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

"1.3. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1/2 etatu.";

7) w części 33 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.";

8) w części 34 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

"1.7. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 miejsc.";

9) w części 41 "Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.13 i 1.14 otrzymują brzmienie:

"1.13. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 2 etatów.

1.14. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.";

10) w części 46 "Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.10 i 1.11 otrzymują brzmienie:

"1.10. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.11. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu.";

11) w części 51 "Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży" w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.6 i 1.7 otrzymują brzmienie:

"1.6. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1.7. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.";

12) części 54 i 55 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

13) po części 55 dodaje się część 55a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

14) część 56 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974 i 1002.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383, z 2019 r. poz. 832, 1887 i 2316, z 2020 r. poz. 1841 i 2428 oraz z 2021 r. poz. 307, 637, 749 i 1765.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 kwietnia 2022 r. (poz. 1033)

Załącznik nr 1

54. Przedmiot postępowania: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu.

10

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu oraz osoba z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu.

20

1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej

"Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

20
1.4. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu oraz osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej

"Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

25


1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.

10

Jedna odpowiedź do wyboru

1.6. Psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej lub co najmniej rocznym udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą - równoważnik co najmniej 1 etatu.

5

2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń

2.1. Udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu diagno-styczno-terapeutycznego realizowanego przez zespół specjalistów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone co najmniej 8 razy w okresie ostatnich

12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, zwane dalej "superwizją zespołu".

7


II.

Dostępność

1. Dostępność do świadczeń

1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

10

Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 30% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

15


III.

Kompleksowość

1. Pozostałe warunki

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny.

20

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży lub świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.

12

1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny.

12

1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny.

10

IV.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3


55. Przedmiot postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. W poradni - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

- równoważnik co najmniej 1 etatu.

12

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. W poradni - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

6

1.3. W oddziale - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

- równoważnik co najmniej 0,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

8


1.4. W poradni - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

7


1.5. W oddziale - psycholog z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą - równoważnik 0,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

4


1.6. W poradni - specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu.

7


1.7. W oddziale - specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 15 miejsc.

5


1.8. W oddziale - terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej 1,5 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

5

Jedna odpowiedź do wyboru

1.9. W oddziale - terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

3
1.10. W oddziale - pedagog lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,75 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

2


1.11. W oddziale - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

3

Jedna odpowiedź do wyboru

1.12. W oddziale - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 miejsc.

1,5

1.13. W poradni - pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 10% czasu poradni.

1


2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń

2.1. Superwizja zespołu.

8


II.

Kompleksowość

1. Pozostałe warunki

1.1. Oferent realizuje świadczenia w oddziale dziennym z realizacją obowiązku szkolnego w oddziale w czasie roku szkolnego.

10

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Oferent realizuje świadczenia w oddziale dziennym z realizacją obowiązku szkolnego w lokalizacji w czasie roku szkolnego.

5

1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

8


1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

11

Jedna odpowiedź do wyboru

1.5. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

7

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji.

3

Jedna odpowiedź do wyboru

1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp.

2

1.8. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji.

3

Jedna odpowiedź do wyboru

1.9. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp.

2

III.

Dostępność

1. Organizacja udzielania świadczeń

1.1. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 4 godziny.

7


IV.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

55a. Przedmiot postępowania: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.

20

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

10

1.3. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

9


1.4. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 1 etatu.

10


1.5. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 10% czasu poradni.

1


2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń

2.1. Superwizja zespołu.

12


II.

Kompleksowość

1. Pozostałe warunki

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

11

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

8

1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji.

3

Jedna odpowiedź do wyboru

1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp.

2

1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji.

3

Jedna odpowiedź do wyboru

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp.

2

III.

Dostępność

1. Organizacja udzielania świadczeń

1.1. Realizacja świadczeń w każdą sobotę przez co najmniej 4 godziny.

8


IV.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3


Załącznik 3.

Załącznik nr 3

56. Przedmiot postępowania: ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek.

18


1.2. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek.

13


1.3. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - równoważnik co najmniej 4 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek.

6


1.4. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 40 łóżek.

4


1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.

5

Jedna odpowiedź do wyboru

1.6. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.

1

1.7. Świadczeniodawca zapewnia w oddziale całodobową opiekę lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalisty psychiatrii, lub lekarza ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii.

2


1.8. Pedagog lub logopeda, lub neurologopeda, lub dietetyk, lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,5 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek.

2


2. Monitorowanie procesu udzielania świadczeń

2.1. Superwizja zespołu.

12
3. Pozostałe warunki

3.1. W oddziale co najmniej jednoosobowa separatka zaopatrzona w:

1) drzwi odporne na zniszczenie, otwierające się na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz;

2) ściany i podłogę gładkie, jasne, wyłożone

3) oświetlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym; lampa i żarówka są dostępne wyłącznie od zewnątrz pokoju;

4) system wentylacji niedostępny dla osoby

5) system ogrzewania uniemożliwiający dostęp osoby izolowanej do grzejnika lub innego źródła ciepła;

6) własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w miskę ustępową, natrysk i umywalkę, odporne na umyślne zniszczenie;

7) łóżko wyposażone w materac niepalny,

8) system monitoringu z kamerą, posiadający rezerwowe zasilanie wyposażone w funkcję autostartu; kamera jest niedostępna dla osoby izolowanej oraz zabezpieczona przed uszkodzeniem.

wykładziną odporną na zniszczenie;

izolowanej;

odporny na zniszczenie;

5


3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.

2


3.3. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.

3


3.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.

3


II.

Kompleksowość

1. Sposób realizacji umowy

1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

2


III.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 3


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-16
  • Data wejścia w życie: 2022-05-31
  • Data obowiązywania: 2022-05-31

Dziennik Ustaw