Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2007

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 623, z 2008 r. poz. 178 i 1005 oraz z 2020 r. poz. 2026) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Składający ofertę bilansującą, w zakresie dotyczącym dostawy energii elektrycznej, określa, z uwzględnieniem zasad składania ofert określonych w warunkach dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, ceny ofertowe odpowiadające jednostkowym kosztom zmiennym wytwarzania energii elektrycznej, jednak na poziomie nie wyższym niż maksymalna cena ofertowa, zwana dalej "MaxCO".

5. MaxCO dla danej jednostki grafikowej aktywnie uczestniczącej w bilansowaniu systemu w danej dobie jest równa cenie wymuszonej dostawy energii elektrycznej wyznaczanej zgodnie z § 21a dla tej jednostki w danej dobie, przy czym:

1) w przypadku jednostki wytwórczej wykorzystującej jako paliwo podstawowe węgiel kamienny, węgiel brunatny albo gaz ziemny MaxCO wyznacza się z zastosowaniem współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną, o którym mowa w § 21a ust. 1 pkt 3, ustalonego dla przedziału mocy tej jednostki, dla którego współczynnik ten ma najwyższą wartość;

2) w przypadku jednostki wytwórczej wykorzystującej jako paliwo podstawowe węgiel kamienny za koszt paliwa podstawowego przyjmuje się wartość większą z:

a) kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego jako pomnożona przez 1,05 suma:

- ostatniej ceny kontraktu forward cif ARA (Rotterdam) API2 na kolejny miesiąc kalendarzowy (m+1), wyrażonej w PLN/GJ, opublikowanej w drugiej dobie poprzedzającej dobę, której dotyczy oferta bilansująca, pomnożonej przez 0,4 oraz

- wartości ostatniej średniej ceny węgla kamiennego z krajowego wydobycia, wyrażonej w PLN/GJ, opublikowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w indeksie PSCMI1, dostępnej w drugiej dobie poprzedzającej dobę, której dotyczy oferta bilansująca, pomnożonej przez 0,6,

b) kosztu paliwa podstawowego, który wytwórca podał zgodnie z § 21a ust. 10, przyjętego dla doby, której dotyczy oferta bilansująca;

3) w przypadku jednostki wytwórczej wykorzystującej jako paliwo podstawowe węgiel kamienny mnożnik kosztu paliwa podstawowego, o którym mowa w § 21a ust. 1 pkt 1, wynosi 1,1;

4) w przypadku jednostki wytwórczej wykorzystującej jako paliwo podstawowe gaz ziemny koszt zmienny paliwa gazowego, o którym mowa w § 21a ust. 3 pkt 1 lit. a, wyznacza się z uwzględnieniem ostatniej ceny rynku dnia następnego na giełdzie towarowej, na której jest wykonywany obowiązek określony w art. 49b ust. 1 ustawy, opublikowanej w drugiej dobie poprzedzającej dobę, której dotyczy oferta bilansująca, pomnożonej przez 1,05;

5) wartość rynkową uprawnień do emisji, o której mowa w § 21a ust. 1 pkt 2, wyznacza się z uwzględnieniem zasad określonych w warunkach dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, dla drugiej doby poprzedzającej dobę, której dotyczy oferta bilansująca, pomnożonej przez 1,05;

6) w przypadku magazynu energii elektrycznej lub elektrowni szczytowo-pompowej przyjmuje się, że występują przypadki, o których mowa w § 21a ust. 7 pkt 2 lit. a oraz pkt 5 lit. a.

6. W przypadku gdy którakolwiek cena ofertowa w ofercie bilansującej jest wyższa niż MaxCO, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego koryguje tę ofertę bilansującą w zakresie obniżenia cen ofertowych do poziomu, w którym:

1) żadna z cen ofertowych nie przekracza MaxCO;

2) ceny ofertowe są rosnące w kolejnych przedziałach mocy oferty bilansującej.";

2) w § 21:

a) uchyla się ust. 1a,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W rozliczeniach wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z systemu cenę za tę energię ustala się jako:

1) sumę ceny swobodnego bilansowania i składnika bilansującego - w przypadku energii elektrycznej pobranej z systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

2) różnicę między ceną swobodnego bilansowania a składnikiem bilansującym - w przypadku energii elektrycznej dostarczonej do systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

3. Cenę swobodnego bilansowania, o której mowa w ust. 2, określa się jako cenę krańcową wyznaczoną dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania na podstawie ofert bilansujących dla swobodnego bilansowania.",

c) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

"6c. Rozliczenia, które są dokonywane na podstawie CWD i CWO, dotyczące jednostki wytwórczej, o której mowa w § 21a ust. 3 pkt 3, są korygowane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego z uwzględnieniem zasad określonych w warunkach dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, przez uwzględnienie kosztu zużytego paliwa podstawowego, wyznaczonego zgodnie z § 21a ust. 1 pkt 1, wykonanego w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą korygowane rozliczenia.";

3) w § 21a:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku jednostki wytwórczej innej niż wymieniona w pkt 1 i 2 - średniego jednostkowego kosztu zużytego paliwa oraz średniego jednostkowego kosztu transportu i składowania tego paliwa.",

b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) paliwa podstawowego, wyznaczone zgodnie z ust. 3, z zastrzeżeniem że:

a) dla jednostki wytwórczej wykorzystującej jako paliwo podstawowe gaz ziemny składnik, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, wyznacza się jako średnią arytmetyczną cenę paliwa gazowego z rynku dnia następnego na giełdzie towarowej z zakończonego kwartału, na której to giełdzie jest wykonywany obowiązek określony w art. 49b ust. 1 ustawy,

b) dla jednostki wytwórczej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, koszt paliwa podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się na podstawie średniego jednostkowego kosztu zużytego paliwa oraz średniego jednostkowego kosztu transportu i składowania tego paliwa w poprzednim kwartale kalendarzowym,",

c) w ust. 10:

- w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "lub pkt 3",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w ciągu 20 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego - koszty określone w ust. 3 pkt 3, na podstawie wykonania tych kosztów w poprzednim miesiącu kalendarzowym;".

§ 2. [Przedłożenie do zatwierdzenia zmiany warunków dotyczących bilansowania]

1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zmianę warunków dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.2)), uwzględniającą § 19, § 21 i § 21a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Za okres między dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a dniem wejścia w życie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje korekty rozliczeń, które są dokonywane na podstawie ceny wymuszonej dostawy energii elektrycznej, zwanej dalej "CWD", i ceny wymuszonego odbioru energii elektrycznej, zwanej dalej "CWO", na podstawie wykonania kosztów, o których mowa w § 21a ust. 3 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Po wejściu w życie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje korekty rozliczeń, które są dokonywane na podstawie CWD i CWO, na warunkach określonych w tej zmianie.

4. Wytwórca przedstawia operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego informację o wykonanych kosztach, o których mowa w § 21a ust. 3 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za okresy, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie zmiany warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, wytwórca przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego w podziale na poszczególne miesiące kalendarzowe oraz okresy niepełnych miesięcy kalendarzowych, o ile takie wystąpiły. W przypadku okresów niepełnych miesięcy kalendarzowych wytwórca przekazuje tę informację na podstawie kosztów, o których mowa w § 21a ust. 3 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, wykonanych w miesiącu kalendarzowym.

6. W przypadku okresu niepełnego miesiąca kalendarzowego kończącego się w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmiany warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1, wytwórca przekazuje za ten okres informację, o której mowa w ust. 4, w terminie do 20. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym weszła w życie zmiana warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1.

7. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego koryguje rozliczenia, o których mowa w § 21 ust. 6c rozporządzenia zmienianego w § 1, zgodnie z tym przepisem, za okresy, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie 4 miesięcy od późniejszej z dat:

1) dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4;

2) dnia wejścia w życie zmiany warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1.

8. W okresie między dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a wejściem w życie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany warunków dotyczących bilansowania, o której mowa w ust. 1, stosuje się § 19 oraz § 21 ust. 1 i 2-6b rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. a oraz b, które wchodzą w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia;

2) § 1 pkt 1 w zakresie § 19 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. J. Ozdoba


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, str. 24.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-10-01
  • Data obowiązywania: 2022-10-01

Dziennik Ustaw