REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 705

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559 oraz z 2022 r. poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) warsztaty szkolne szkół prowadzących kształcenie zawodowe w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich,

d) okręgowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich tworzone i prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości,";

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi zatrudnionemu w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przysługuje dodatek specjalny za trudną pracę.";

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

3. Fundusz premiowy nie jest tworzony dla pracowników zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich.";

4) w § 13 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) 400% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy.";

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony od 10 do 20 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony dłużej niż 20 lat.";

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II:

a) w części A uchyla się lp. 18,

b) tytuł części C otrzymuje brzmienie:

„C. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe",

c) w części D:

- uchyla się lp. 3,

- lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

5

Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, elektrotechnik, murarz, stolarz, ogrodnik, fotograf, montażysta wystaw itp.), kucharz

VII-XI

zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe

-

palacz c.o.

podstawowe i kurs dla palaczy

-

starszy strażnik

podstawowe

2

starszy woźny, robotnik do pracy ciężkiej, praczka

-

6

Pracownik ochrony w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich

VI-XIII

zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe

-

8) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Przepis przejściowy]

Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 705)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO.

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2200-5000

II

2300-5200

III

2400-5400

IV

2450-5600

V

2600-5800

VI

2650-6000

VII

2700-6200

VIII

2750-6400

IX

2800-6600

X

2850-6800

XI

2900-7000

XII

3000-7200

XIII

3100-7400

XIV

3200-7600

XV

3300-7800

XVI

3400-8200

XVII

3500-8300

XVIII

3600-8400

XIX

3700-8600

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2300-3600

II

2320-3620

III

2340-3640

IV

2360-3660

V

2380-3680

VI

2400-3700

VII

2420-3720

VIII

2440-3740

IX

2460-3760

X

2480-3780

XI

2500-3900

XII

2520-3950

XIII

2540-4100

XIV

2560-4300

XV

2580-4600

XVI

2600-4800

XVII

2620-5000

XVIII

2640-5500

XIX

2660-6000

Tabela 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1970-3760

II

1980-3800

III

1990-3850

IV

2010-3900

V

2020-3970

VI

2030-4190

VII

2040-4240

VIII

2050-4290

IX

2060-4400

X

2080-4560

XI

2100-4720

XII

2120-4900

XIII

2150-5070

XIV

2170-5260

XV

2190-5480

XVI

2220-5700

XVII

2250-5920

XVIII

2300-6140

XIX

2340-6360

Tabela 4. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-3600

II

3030-3640

III

3050-3690

IV

3070-3790

V

3090-4090

VI

3110-4440

VII

3130-4490

VIII

3150-4590

IX

3170-4690

X

3190-4840

XI

3210-4990

XII

3230-5190

XIII

3270-5390

XIV

3310-5590

XV

3360-5790

XVI

3410-5990

XVII

3560-6190

XVIII

3610-6390

XIX

3710-6690

Tabela 5. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1800-3600

II

1820-3700

III

1840-3800

IV

1860-3900

V

1880-4000

VI

1900-4100

VII

1920-4200

VIII

1940-4300

IX

1960-4400

X

1980-4650

XI

2000-4900

XII

2020-5150

XIII

2040-5400

XIV

2060-5650

XV

2080-5900

XVI

2100-6150

XVII

2120-6400

XVIII

2140-6650

XIX

2160-6900

Tabela 6. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-3700

II

3620-3850

III

3640-4000

IV

3670-4150

V

3700-4300

VI

3730-4500

VII

3760-4700

VIII

3790-4900

IX

3820-5100

X

3850-5500

XI

3880-6500

XII

3910-6900

XIII

3940-7500

XIV

3970-8000

XV

4000-8500

Tabela 7. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2000-4000

II

2100-4200

III

2200-4400

IV

2300-4600

V

2400-4800

VI

2500-5000

VII

2600-5200

VIII

2700-5400

IX

2800-5600

X

2900-6000

XI

3000-6500

XII

3100-7000

XIII

3200-7500

XIV

3400-8000

XV

3600-8500

Tabela 8. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2100-3600

II

2110-3620

III

2120-3640

IV

2130-3660

V

2140-3680

VI

2150-3700

VII

2160-4100

VIII

2170-4500

IX

2180-5000

X

2200-5500

XI

2220-6000

XII

2240-6500

XIII

2260-7000

XIV

2280-7500

XV

2300-8000

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU SPECJALNEGO ZA TRUDNĄ PRACĘ]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU SPECJALNEGO ZA TRUDNĄ PRACĘ.

1. Dodatek specjalny za trudną pracę z nieletnimi jest ustalany w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego.

WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO DODATKU ORAZ WYSOKOŚĆ DODATKU

Wyszczególnienie

Kategoria placówki

I

II

Lekarze, felczerzy, pielęgniarki, higienistki, instruktorzy terapii uzależnień, pracownicy obsługi, pracownicy ochrony

40%

35%

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

35%

30%

2. Pracownikowi posiadającemu 25-letni staż pracy w placówkach resocjalizacyjnych dyrektor placówki może podwyższyć o 10% wysokość najwyższego dodatku specjalnego za trudną pracę, przewidzianego dla danej grupy pracowników.

3. Dodatek nie przysługuje:

1) w okresie zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych;

2) za okres przekraczający 2 miesiące niepełnienia obowiązków służbowych z innych przyczyn niż określone w pkt 1.

4. Do poszczególnych kategorii placówek zalicza się:

1) do I kategorii:

a) zakład poprawczy:

- dla nieletnich, którzy ukończyli 21 lat,

- o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

- zamknięty,

- półotwarty,

b) schronisko dla nieletnich:

- o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

- zwykłe;

2) do II kategorii:

a) zakład poprawczy otwarty,

b) okręgowy ośrodek wychowawczy.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA