REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1613

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie wydawania przez policjanta wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15ac ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór:

a) nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej „nakazem i zakazem",

b) zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zwanego dalej „zakazem zbliżania",

c) zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, zwanego dalej „zakazem kontaktowania",

d) zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie, zwanego dalej „zakazem wstępu";

2) wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą", lub wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, zwanego dalej „kwestionariuszem szacowania ryzyka";

3) sposób wykonywania i dokumentowania przez policjantów czynności związanych z wydawaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu.

§ 2. [Wzór nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu]

Wzór nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Ocena zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego]

Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu policjant ocenia zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka, wypełniając kwestionariusz szacowania ryzyka, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Rejestracja nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu wydanego przez policjanta]

Nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania oraz zakaz wstępu wydany przez policjanta podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu.

§ 5. [Dokumentowanie czynności podejmowanych przez policjanta w związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu]

Czynności podejmowane przez policjanta w związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu są dokumentowane w sposób czytelny, odzwierciedlający stan faktyczny i umożliwiający odtworzenie sytuacji zastanej.

§ 6. [Czynności podejmowane w związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu]

W związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu policjant:

1) sporządza notatkę urzędową z przeprowadzonej interwencji oraz inną dokumentację stanowiącą podstawę wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu;

2) wypełnia:

a) formularz „Niebieska Karta - A",

b) kwestionariusz szacowania ryzyka,

c) nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania oraz zakaz wstępu.

§ 7. [Dokumenty umieszczane w teczce zagadnieniowej „Przemoc domowa”]

Dokumentację sporządzoną w związku z wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu umieszcza się w teczce zagadnieniowej „Przemoc domowa" prowadzonej przez dzielnicowego.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Dz. U. poz. 2105), które traci moc z dniem 15 sierpnia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 289 i 535).

Załącznik 1. [WZÓR – NAKAZY I ZAKAZY ZBLIŻANIA SIĘ I KONTAKTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1613)

Załącznik nr 1

WZÓR - NAKAZY I ZAKAZY ZBLIŻANIA SIĘ I KONTAKTUZałącznik 2. [WZÓR – KWESTIONARIUSZ SZACOWANIA RYZYKA ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO SŁUŻĄCY STWIERDZENIU ZASADNOŚCI ZATRZYMANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI, ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ”, LUB WYDANIA NAKAZU I ZAKAZU, ZAKAZU ZBLIŻANIA, ZAKAZU KONTAKTOWANIA LUB ZAKAZU WSTĘPU, ZWANEGO DALEJ „KWESTIONARIUSZEM SZACOWANIA RYZYKA”]

Załącznik nr 2

WZÓR - KWESTIONARIUSZ SZACOWANIA RYZYKA ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO SŁUŻĄCY STWIERDZENIU ZASADNOŚCI ZATRZYMANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI, ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ", LUB WYDANIA NAKAZU I ZAKAZU, ZAKAZU ZBLIŻANIA, ZAKAZU KONTAKTOWANIA LUB ZAKAZU WSTĘPU, ZWANEGO DALEJ „KWESTIONARIUSZEM SZACOWANIA RYZYKA"


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-14
  • Data wejścia w życie: 2023-08-15
  • Data obowiązywania: 2023-08-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA