REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1836

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przestrzega innych wymogów, które są określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a w przypadku gdy zobowiązanie to obejmuje uprawę drzew lub krzewów, lub niektórych upraw jagodowych w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 10 - zachowuje ich minimalną obsadę wskazaną w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w którym jest określona minimalna obsada drzew, krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat - zachowuje minimalną obsadę drzew wynoszącą 125 drzew na hektar, przy czym co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat;";

2) w § 9:

a) w ust. 4 w pkt 1 liczbę „0,5" zastępuje się liczbą „0,3",

b) uchyla się ust. 15;

3) w § 12 w ust. 4 liczbę „0,5" zastępuje się liczbą „0,3";

4) w § 18 uchyla się ust. 1;

5) w § 19 uchyla się ust. 8;

6) w § 24:

a) w ust. 5 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 9 uchyla się pkt 2,

c) w ust. 10 w pkt 2 uchyla się lit. b;

7) w § 25:

a) w ust. 5 w pkt 1 uchyla się lit. b i d,

b) w ust. 7 uchyla się pkt 2 i 4,

c) w ust. 8 uchyla się pkt 2 i 4,

d) uchyla się ust. 9;

8) w § 26:

a) w ust. 5 w pkt 1 uchyla się lit. b i d,

b) w ust. 7 uchyla się pkt 2 i 4,

c) w ust. 8 uchyla się pkt 2 i 4,

d) uchyla się ust. 9;

9) w § 31 uchyla się ust. 3;

10) w § 32i:

a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1 - do tego obszaru płatność ekologiczna odpowiednio za 2023 r. oraz za 2024 r. jest przyznawana z zastosowaniem stawki płatności dla pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7;",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) pkt 2 lub 3 - do tego obszaru płatność ekologiczna odpowiednio za 2023 r. oraz za 2024 r. nie jest przyznawana;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie mają zastosowania przepisy § 30:

1) ust. 1-1d;

2) ust. 10 - w odniesieniu do uchybień, o których mowa w § 30 ust. 1-1d.";

11) po § 32i dodaje się § 32j w brzmieniu:

„§ 32j. 1. Przy przyznawaniu płatności ekologicznej za 2023 r. przy ustalaniu spełniania warunku określonego w § 9:

1) ust. 3 - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 załącznika nr 5 do rozporządzenia,

2) ust. 4 pkt 1 - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia

- mogą zostać uwzględnione te zwierzęta posiadane w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. przez rolnika lub jego małżonka lub przez innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, w odniesieniu do których ten rolnik lub jego małżonek lub ten inny rolnik lub jego małżonek nie dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - wskazane w oświadczeniu składanym przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 21 marca 2024 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez tego rolnika, przez jego małżonka, przez innego rolnika i przez małżonka innego rolnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przy przyznawaniu płatności ekologicznej za 2023 r. w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 załącznika nr 5 do rozporządzenia, przy ustalaniu spełniania warunku określonego w § 9 ust. 4 pkt 2 lit. a mogą zostać uwzględnione te zwierzęta posiadane w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. przez rolnika lub jego małżonka, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek nie dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - wskazane w oświadczeniu składanym przez rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 21 marca 2024 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez tego rolnika i jego małżonka.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli w 2023 r. rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 lub 12 i jednocześnie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13, to ten rolnik składa wyłącznie oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 5, przy ustalaniu spełniania warunków określonych w § 9 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 zostały uwzględnione zwierzęta posiadane przez innego rolnika, o którym mowa w ust. 1, lub przez jego małżonka, to poza oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do tych zwierząt rolnik składa również oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

7. Jeżeli w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 3, zostały wskazane zwierzęta, których posiadaczem jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej, to do tych oświadczeń dołącza się pisemną zgodę tego małżonka na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest jego małżonek.

8. Jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, zostały wskazane zwierzęta, których posiadaczem jest:

1) inny rolnik, o którym mowa w ust. 1, to do tego oświadczenia dołącza się pisemną zgodę tego innego rolnika na przyznanie płatności ekologicznej rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest ten inny rolnik;

2) małżonek innego rolnika, o którym mowa w ust. 1, to do tego oświadczenia dołącza się pisemną zgodę małżonka tego innego rolnika na przyznanie płatności ekologicznej rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest małżonek tego innego rolnika.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 2, i współczynnika 0,3.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli suma liczby zwierząt posiadanych przez rolnika lub jego małżonka oraz przez innego rolnika lub jego małżonka, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 2, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1, przez wszystkich rolników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia tego warunku przez każdego z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu.

11. Jeżeli mimo wezwania rolnicy, o których mowa w ust. 10, w terminie określonym w tym wezwaniu nie wskażą liczby zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1, przez każdego z tych rolników, przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym uwzględniania zwierząt posiadanych przez innego rolnika lub jego małżonka nie stosuje się.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli suma liczby zwierząt posiadanych przez rolnika lub jego małżonka oraz przez innego rolnika lub jego małżonka, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 2, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do przyznania płatności ekologicznej wszystkim rolnikom, którym ta płatność jest przyznawana z zastosowaniem ust. 1 pkt 1 w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, do całej powierzchni gruntów w ramach tych pakietów objętych zobowiązaniami ekologicznymi realizowanymi przez tych rolników, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu.

13. Jeżeli mimo wezwania rolnicy, o których mowa w ust. 12, w terminie określonym w tym wezwaniu nie wskażą liczby zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników, przepisu ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym uwzględniania zwierząt posiadanych przez innego rolnika lub jego małżonka nie stosuje się.

14. Zwierząt, o których mowa w:

1) ust. 7, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej:

a) płatności ekologicznej za 2023 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 lub 13,

b) płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, za 2023 r., których przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

2) ust. 8 pkt 1, nie uwzględnia się przy przyznawaniu innemu rolnikowi, o którym mowa w ust. 1:

a) płatności ekologicznej za 2023 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 lub 13,

b) płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, za 2023 r., których przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

3) ust. 8 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi innego rolnika, o którym mowa w ust. 1:

a) płatności ekologicznej za 2023 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 lub 13,

b) płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, za 2023 r., których przyznanie jest uzależnione od posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 12-14 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 9-11 załącznika nr 5 do rozporządzenia.";

12) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli lp. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

11

Opasy powyżej 1 roku

0,9

12

Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,36

§ 2. [Stosowanie przepisów w brzmieniu dotychczasowym]

1. Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi przed dniem 15 marca 2023 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2023 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Rolnik, który podjął zobowiązanie ekologiczne przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie ma obowiązku utrzymania na gruntach, do których została albo zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c rozporządzenia zmienianego w § 1, przez 2 lata od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania minimalnej obsady drzew wskazanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1, a w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat - obsady wynoszącej 125 drzew na hektar, o ile co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.

§ 3. [Przepisy stosowane do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2023 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316, z 2021 r. poz. 434 i 1025 oraz z 2023 r. poz. 481.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA