REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2117

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 295 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania i wypłaty:

a) dodatku za rozłąkę,

b) zwrotu kosztów codziennych dojazdów,

c) zwrotu kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem;

2) sposób i tryb postępowania w zakresie przyznawania:

a) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym,

b) dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu,

c) dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy",

d) pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego;

3) sposób ustalania wysokości dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego dla celów przyznania tych świadczeń, sposób korzystania z dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy" oraz z pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego, a także wysokość i terminy wypłaty dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu;

4) tryb i terminy wypłaty zaliczek na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu, w związku z trudną sytuacją materialną rodziny.

Rozdział 2

Dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów codziennych dojazdów i zwrot kosztów przejazdów

§ 2. [Dodatek za rozłąkę]

1. Dodatek za rozłąkę wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą", który przyznaje dodatek decyzją wydaną na czas pełnienia przez żołnierza zawodowego służby w jednostce wojskowej.

2. Do wniosku o wypłatę dodatku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające datę zakwaterowania oraz korzystania z przydzielonego miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623 oraz z 2023 r. poz. 1872);

2) odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku żołnierza zawodowego pozostającego w związku małżeńskim;

3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka - w przypadku żołnierza zawodowego niepozostającego w związku małżeńskim, lecz posiadającego dziecko pozostające na jego utrzymaniu i wspólny adres zamieszkania albo zameldowania na pobyt stały z tym dzieckiem;

4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo pobyt czasowy z członkami rodziny, wystawione przez uprawniony organ;

5) oświadczenie o miejscu swojego zamieszkania oraz o miejscu zamieszkania członków rodziny;

6) zaświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego, wydane przez uprawniony organ.

§ 3. [Zwrot kosztów codziennych dojazdów]

1. Zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy, który przyznaje zwrot kosztów decyzją wydaną na czas pełnienia przez żołnierza zawodowego służby w jednostce wojskowej.

2. Do wniosku o wypłatę zwrotu kosztów codziennych dojazdów dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego pobytu albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wystawione przez uprawniony organ;

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania;

3) zaświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego, wystawione przez uprawniony organ;

4) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do przejazdów ulgowych.

3. Zwrot kosztów codziennych dojazdów, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat.

§ 4. [Zwrot kosztów przejazdów odbywanych przez żołnierza zawodowego nie częściej niż raz w miesiącu]

1. Zwrot kosztów przejazdów odbywanych przez żołnierza zawodowego nie częściej niż raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego złożony do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy.

2. Do wniosku o wypłatę zwrotu kosztów przejazdów dołącza się oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do przejazdów ulgowych.

3. Zwrot kosztów przejazdów nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat.

§ 5. [Wypłata należności]

Należności, o których mowa w § 2-4, wypłaca się za miesiąc poprzedni na podstawie zatwierdzonego przez dowódcę jednostki wojskowej, który przyznał te świadczenia, wykazu żołnierzy, którzy w danym miesiącu kalendarzowym są uprawnieni do ich otrzymania.

Rozdział 3

Świadczenia socjalnobytowe związane z wypoczynkiem

§ 6. [Kryterium dochodowe]

1. Wysokość dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego dla celów przyznania świadczeń ustala się jako średni miesięczny dochód, do którego wlicza się wszelkie dochody żołnierza zawodowego, jego małżonka oraz dzieci pozostających na utrzymaniu tego żołnierza, obliczane jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i o obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne określonymi odpowiednio w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych i w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, o obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności, oraz o obciążenie odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu, określonymi w odrębnych przepisach;

2) opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

3. Do dochodu żołnierza zawodowego nie dolicza się:

1) dochodu małżonka lub dzieci, którzy nie uzyskują dochodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dniu:

a) wniesienia opłaty - w przypadku korzystania z dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz z dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu,

b) złożenia wniosków o zakwalifikowanie na wypoczynek - w przypadku korzystania z dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy" oraz z pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego,

c) złożenia wniosku o wypłatę zaliczki - w przypadku korzystania z dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz z dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu, w razie wypłacenia zaliczki;

2) dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7. [Dokumenty dołączane do wniosku]

W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 293 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskiem", dotyczy przyznania:

1) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, do wniosku dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty albo finansowania nie dokumentuje się,

b) dowód wniesionej opłaty za pobyt dziecka na wypoczynku, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6,

c) potwierdzenie pobytu dziecka na wypoczynku, wydane przez organizatora, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6;

2) dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu, do wniosku dołącza się:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo dokument potwierdzający przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, dotyczące dziecka, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 293 ust. 5 ustawy - wraz z informacją o wymogu stałej indywidualnej opieki,

b) dowód wniesionej opłaty za pobyt dziecka na turnusie, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6,

c) potwierdzenie pobytu dziecka na turnusie, wydane przez organizatora, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 8 ust. 6;

3) dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", do wniosku dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że:

- dochodów uzyskanych przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty albo finansowania nie dokumentuje się,

- gdy wniosek składa uprawniony, o którym mowa w art. 293 ust. 10 i 11 ustawy, dokumentów nie dołącza się,

b) orzeczenie właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenie wystawione przez lekarza jednostki wojskowej na podstawie przeprowadzonych badań, którymi są objęci żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa w przypadku, o którym mowa w art. 293 ust. 10 ustawy,

c) zaświadczenie wystawione przez jednostkę wojskową potwierdzające spełnienie warunków do przyznania świadczenia w przypadku, o którym mowa w art. 293 ust. 11 ustawy;

4) pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego, do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty albo finansowania nie dokumentuje się.

§ 8. [Wniosek o przyznanie świadczenia]

1. Świadczenia wymienione w § 1 ust. 2 przyznaje na wniosek żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek składa dowódca jednostki wojskowej, decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje jego bezpośredni przełożony.

2. Wypłaty dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu dokonuje organ finansowy jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu złożenia wniosku, w terminie do 30 dni od dnia złożenia tego wniosku.

3. Dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy" oraz pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego są finansowane przez jednostkę wojskową, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w dniu złożenia wniosku, na podstawie faktury wystawionej przez podmioty, o których mowa w art. 293 ust. 8 ustawy, zwane dalej „ośrodkami wypoczynkowymi".

4. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim albo która jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, niebędącej jednostką budżetową świadczenie wypłaca i finansuje wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Żołnierzowi zawodowemu oddelegowanemu do wykonywania zadań w instytucji krajowej świadczenie wypłaca i finansuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Zaliczkę, o której mowa w § 1 pkt 4, wypłaca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wniesienia opłaty. W przypadku wypłacenia zaliczki żołnierz zawodowy jest zobowiązany w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wypoczynku przedstawić dowód wniesienia opłaty oraz wydane przez organizatora potwierdzenie pobytu dziecka na zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonym z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, albo pobytu dziecka na turnusie rehabilitacyjnym.

§ 9. [Wysokość dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych]

Wysokość dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 10. [Przepis przejściowy]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2023 r.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565, z 2011 r. poz. 258 oraz z 2022 r. poz. 543), które traci moc z dniem 23 października 2023 r. zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMIE KOLONII, OBOZÓW I ZIMOWISK, W TYM RÓWNIEŻ WYPOCZYNKU POŁĄCZONEGO Z LECZENIEM ALBO POBYTEM NA LECZENIU SANATORYJNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2117)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMIE KOLONII, OBOZÓW I ZIMOWISK, W TYM RÓWNIEŻ WYPOCZYNKU POŁĄCZONEGO Z LECZENIEM ALBO POBYTEM NA LECZENIU SANATORYJNYM

Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie żołnierza ustalany w procentach w stosunku do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Wysokość dofinansowania ustalona
w procentach od kosztu pobytu

na pierwsze dziecko

na drugie i następne dziecko

do 30

80

90

powyżej 30 do 45

60

70

powyżej 45 do 65

40

50

powyżej 65

nie przysługuje

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-03
  • Data wejścia w życie: 2023-10-24
  • Data obowiązywania: 2023-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA