REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2304

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825, 1723 i 1941) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres, formę oraz terminy dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, funduszu inwestycyjnego i funduszu inwestycyjnego w likwidacji.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu otwarcia ksiąg rachunkowych - rozumie się przez to dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

2) funduszu z wydzielonymi subfunduszami - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 159 ust. 1 ustawy;

3) identyfikatorze krajowym - rozumie się przez to kod alfanumeryczny nadany przez organ nadzoru towarzystwu, funduszowi inwestycyjnemu lub subfunduszowi, udostępniony na stronie internetowej organu nadzoru;

4) organie nadzoru - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5) rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1, z późn. zm.2));

6) sprawozdaniu z badania - rozumie się przez to sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843);

7) towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna;

8) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 3. [Dane o sytuacji finansowej towarzystwa, funduszu inwestycyjnego i funduszu inwestycyjnego w likwidacji]

1. Dane dotyczące sytuacji finansowej towarzystwa, funduszu inwestycyjnego i funduszu inwestycyjnego w likwidacji wykazuje się w złotych z dokładnością do 1 grosza, z wyjątkiem danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, które wykazuje się w tysiącach złotych.

2. W przypadku funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 13 i art. 166 ustawy, dane dotyczące sytuacji finansowej funduszu inwestycyjnego wykazuje się w walucie obcej określonej w statucie danego funduszu inwestycyjnego.

Rozdział 2

Okresowe sprawozdania i bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej towarzystwa

Oddział 1

Okresowe sprawozdania

§ 4. [Okresowe sprawozdania towarzystwa]

Towarzystwo dostarcza organowi nadzoru okresowe sprawozdania w formie sprawozdania miesięcznego, sprawozdania półrocznego i sprawozdań rocznych.

§ 5. [Miesięczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności towarzystwa]

1. Towarzystwo dostarcza organowi nadzoru, w formie sprawozdania miesięcznego, informacje dotyczące jego sytuacji finansowej, w tym wartości aktywów, kapitałów własnych, zobowiązań, utworzonych rezerw na zobowiązania oraz przychodów i kosztów, oraz działalności, w tym wartości zarządzanych funduszy inwestycyjnych, według stanu na ostatni dzień miesiąca.

2. Towarzystwo dostarcza sprawozdanie miesięczne w terminie 20 dni od zakończenia miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.

3. Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Sprawozdanie finansowe półroczne zbiorczego portfela papierów wartościowych]

1. Towarzystwo, które zarządza zbiorczym portfelem papierów wartościowych, dostarcza organowi nadzoru, w formie sprawozdania półrocznego, półroczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych, wraz z raportem z przeglądu tego sprawozdania dokonanego przez biegłego rewidenta.

2. Towarzystwo dostarcza sprawozdanie półroczne w terminie 7 dni roboczych po przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego zbiorczego portfela papierów wartościowych przez biegłego rewidenta.

§ 7. [Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności towarzystwa]

1. Towarzystwo dostarcza organowi nadzoru, w formie sprawozdań rocznych:

1) roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa, wraz ze sprawozdaniem z badania;

2) roczne sprawozdanie z działalności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie:

a) działalności systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,

b) funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem,

c) działalności systemu audytu wewnętrznego,

d) działalności komitetu audytu - w przypadku powołania komitetu audytu,

e) funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego;

3) informację, czy towarzystwo wchodzi w skład grupy kapitałowej, a w przypadku gdy towarzystwo wchodzi w skład grupy kapitałowej - roczne sprawozdanie o jej strukturze;

4) w przypadku towarzystwa, które zarządza zbiorczym portfelem papierów wartościowych - roczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych, wraz ze sprawozdaniem z badania.

2. Towarzystwo dostarcza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, w terminie 7 dni roboczych po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa przez biegłego rewidenta, nie później niż na 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia towarzystwa, którego przedmiotem obrad ma być zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa;

2) pkt 2 i 3, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, którego sprawozdanie dotyczy;

3) pkt 4, w terminie 7 dni roboczych po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego zbiorczego portfela papierów wartościowych przez biegłego rewidenta.

3. Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego dotyczące funduszu zagranicznego albo unijnego AFI]

1. Towarzystwo zarządzające funduszem zagranicznym lub unijnym AFI dostarcza organowi nadzoru roczne sprawozdanie finansowe funduszu zagranicznego lub unijnego AFI, wraz ze sprawozdaniem z badania.

2. Towarzystwo dostarcza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu zagranicznego lub unijnego AFI przez biegłego rewidenta.

Oddział 2

Bieżące informacje

§ 9. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez towarzystwo]

1. Towarzystwo dostarcza organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje w zakresie:

1) kapitału własnego towarzystwa dotyczące:

a) zmniejszenia wysokości kapitału własnego poniżej poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1-4 i ust. 4a pkt 1 ustawy,

b) wypowiedzenia albo rozwiązania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy, albo zaprzestania spełniania przez taką umowę warunków, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 231/2013, w przypadku gdy poziom kapitału własnego towarzystwa jest niższy od poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1-4 i ust. 4a pkt 1 ustawy,

c) dostosowania wysokości kapitału własnego do poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1-4 i ust. 4a pkt 1 ustawy w wyniku uzupełnienia wysokości tego kapitału lub zawarcia albo zmiany umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy,

d) podjęcia decyzji o obniżeniu poziomu kapitału własnego,

e) dokonania obniżenia kapitału własnego w wyniku podjęcia decyzji, o której mowa w lit. d,

f) nabycia akcji własnych,

g) podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy;

2) działalności towarzystwa dotyczące:

a) dokonania zmiany statutu towarzystwa,

b) zamiaru połączenia z innym towarzystwem albo inną spółką akcyjną,

c) połączenia z innym towarzystwem albo inną spółką akcyjną,

d) zamiaru podziału towarzystwa,

e) podziału towarzystwa,

f) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości towarzystwa, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości towarzystwa, ogłoszenia upadłości, odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości, umorzenia postępowania upadłościowego, uchylenia postępowania upadłościowego, złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzenia układu, odmowy zatwierdzenia układu, uchylenia układu, wygaśnięcia układu, umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, umorzenia prowadzonej przeciwko towarzystwu egzekucji sądowej lub administracyjnej lub otwarcia likwidacji towarzystwa,

g) zakończenia prowadzenia przez towarzystwo działalności w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 45 ust. 3 pkt 1 ustawy,

- doradztwa inwestycyjnego, o której mowa w art. 45 ust. 3 pkt 1a ustawy,

- zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

h) wszczęcia postępowania sądowego w sprawach cywilnych przeciwko towarzystwu w zakresie roszczeń, które mają bezpośredni związek z przedmiotem działalności towarzystwa określonym w art. 45 ustawy, albo w innych sprawach cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu jest równa lub przekracza 750 000 złotych albo równowartość tej kwoty,

i) struktury akcjonariuszy na dzień rozpoczęcia działalności przez towarzystwo i jej zmiany oraz składu akcjonariuszy po tej zmianie, a także zmiany w kapitale akcyjnym, zmiany pierwotnego podmiotu dominującego lub zawarcia porozumienia między akcjonariuszami;

3) zatwierdzenia albo niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa;

4) zarządzanych funduszy inwestycyjnych dotyczące:

a) wpisu lub odmowy wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego innego niż fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1a ustawy,

b) przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym przez towarzystwo,

c) połączenia wewnętrznego lub krajowego funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub ich subfunduszy oraz połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

d) przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty,

e) przekształcenia funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami,

f) przekształcenia funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami,

g) przydziału jednostek uczestnictwa nowego subfunduszu lub wpisania funduszu zdefiniowanej daty do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych,

h) zmiany danych funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu:

- nazwy funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu,

- typu funduszu inwestycyjnego,

- czasu trwania funduszu inwestycyjnego;

5) członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa oraz innych osób związanych z jego działalnością dotyczące:

a) składu zarządu i rady nadzorczej na dzień rozpoczęcia działalności przez towarzystwo,

b) zmiany w składzie zarządu, zawieszenia w czynnościach członków zarządu i zmiany danych osobowych członków zarządu,

c) nieudzielenia absolutorium członkowi zarządu,

d) odwołania, rezygnacji, zmiany funkcji i zmiany danych osobowych członków rady nadzorczej,

e) zmiany w składzie komitetu audytu - w przypadku powołania komitetu audytu,

f) zmiany doradcy inwestycyjnego zatrudnionego w towarzystwie zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy albo jego danych osobowych,

g) zmiany maklera papierów wartościowych zatrudnionego w towarzystwie zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 3 ustawy albo jego danych osobowych,

h) zmiany osób zatrudnionych w towarzystwie i podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a ustawy, które mają istotny wpływ na działalność funduszu inwestycyjnego, w tym na jego decyzje inwestycyjne, albo ich danych osobowych,

i) powołania i odwołania osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego, osoby kierującej komórką do spraw zarządzania ryzykiem i inspektora nadzoru oraz osoby odpowiedzialnej za kontakty z organem nadzoru w zakresie wykonywania obowiązków towarzystwa i funduszu inwestycyjnego;

6) umów, których stroną jest towarzystwo albo fundusz inwestycyjny zarządzany przez to towarzystwo, dotyczące:

a) zawarcia, zmiany zakresu, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy, lub umów, na podstawie których odpowiednio towarzystwo albo fundusz inwestycyjny powierzyły prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego, dokonywanie wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, prowadzenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego, wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, badanie lub przegląd sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego lub wykonywanie innych usług dotyczących tych sprawozdań,

b) zmiany danych:

- podmiotu, któremu odpowiednio towarzystwo albo fundusz inwestycyjny powierzyły prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego, dokonywanie wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego lub prowadzenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego,

- przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z działalnością towarzystwa na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy,

- przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny przekazał wykonywanie czynności związanych z działalnością towarzystwa zgodnie z art. 45a ust. 4b i 4c ustawy;

7) zawarcia przez zarządzany fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub unijny AFI umowy, której przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI zarządzanym przez to samo towarzystwo lub z towarzystwem, które zarządza tymi funduszami, działającym we własnym imieniu na rachunek zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub zawarcia takiej umowy z klientem, dla którego towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych.

2. Towarzystwo dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. a-e i g-i oraz pkt 3-7 lub powzięcia przez towarzystwo informacji o tym zdarzeniu, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 lit. f - w dniu roboczym następującym po dniu wystąpienia tego zdarzenia lub powzięcia przez towarzystwo informacji o tym zdarzeniu.

3. Szczegółowy zakres raportów bieżących, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez towarzystwo prowadzące działalność o charakterze transgranicznym]

1. Towarzystwo prowadzące działalność transgraniczną dostarcza organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje w zakresie:

1) utworzenia funduszu zagranicznego i rozpoczęcia albo zaprzestania zarządzania funduszem zagranicznym;

2) zakończenia pełnienia funkcji przedstawiciela funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2 ustawy, wraz z podaniem nazwy tego funduszu;

3) zawarcia, zmiany, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy;

4) nieprawidłowości w działalności zgłoszonych towarzystwu przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem zagranicznym lub unijnym AFI dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 1 lub powzięcia przez towarzystwo, fundusz zagraniczny albo unijny AFI informacji o tym zdarzeniu.

3. Szczegółowy zakres raportów bieżących, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Okresowe sprawozdania i bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej funduszu inwestycyjnego

Oddział 1

Okresowe sprawozdania

§ 11. [Okresowe sprawozdania funduszu inwestycyjnego]

1. Fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty dostarczają organowi nadzoru okresowe sprawozdania, w formie sprawozdań miesięcznych, sprawozdań kwartalnych, sprawozdań półrocznych i sprawozdań rocznych.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty dostarcza organowi nadzoru okresowe sprawozdania w formie sprawozdań kwartalnych, sprawozdań półrocznych i sprawozdań rocznych.

§ 12. [Miesięczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego otwartego]

1. Fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty dostarczają organowi nadzoru, w formie sprawozdania miesięcznego:

1) zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na ostatni dzień wyceny w miesiącu;

2) zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty;

3) informacje o wartości aktywów, wartości aktywów netto, wartości aktywów netto na każdą kategorię jednostek uczestnictwa oraz liczbie jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny;

4) informacje o zmianie w kapitale.

2. Fundusz inwestycyjny dostarcza sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2, w terminie 25 dni od zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy;

2) pkt 3 i 4, w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.

3. Fundusz inwestycyjny dostarcza pierwsze sprawozdania miesięczne za okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego do końca miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie tych ksiąg rachunkowych.

4. Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) pkt 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) pkt 3, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) pkt 4, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. [Kwartalne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego]

1. Fundusz inwestycyjny dostarcza organowi nadzoru, w formie sprawozdania kwartalnego:

1) bilans, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale;

2) rachunek wyniku z operacji, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale;

3) informacje uzupełniające do wybranych pozycji bilansu, w tym:

a) zestawienie transakcji reverse repo, repo, buy-sell back i sell-buy back, których fundusz inwestycyjny jest stroną, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale,

b) zestawienie zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale;

4) informację o wskaźniku dźwigni, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale;

5) w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego:

a) zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale,

b) zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty;

6) w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:

a) informacje o wartości jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabywanych lub zbywanych w ramach umów zawartych między funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem a uczestnikiem, w szczególności o charakterze produktowym, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale,

b) informacje o uczestnikach, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale.

2. Fundusz inwestycyjny dostarcza sprawozdanie kwartalne, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1-5, w terminie 25 dni od zakończeniu kwartału, którego sprawozdanie dotyczy;

2) pkt 6:

a) lit. a, w terminie 20 dni od zakończenia kwartału, którego sprawozdanie dotyczy,

b) lit. b, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Fundusz inwestycyjny dostarcza pierwsze sprawozdania kwartalne za okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego do końca kwartału, w którym nastąpiło otwarcie tych ksiąg rachunkowych.

4. W przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego fundusz inwestycyjny sporządza sprawozdania kwartalne za okres od pierwszego dnia kwartału, w którym została otwarta likwidacja funduszu inwestycyjnego, do dnia jej otwarcia i dostarcza w terminie 35 dni od dnia otwarcia likwidacji.

5. Szczegółowy zakres sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 14. [Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego]

1. Fundusz inwestycyjny dostarcza organowi nadzoru, w formie sprawozdania półrocznego:

1) półroczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego wraz z raportem z przeglądu;

2) w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - informacje dotyczące podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, za okres sprawozdawczy.

2. Fundusz inwestycyjny dostarcza sprawozdanie półroczne, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, niezwłocznie po przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego przez biegłego rewidenta, nie później niż w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza kalendarzowego;

2) pkt 2, w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego oraz drugiego półrocza kalendarzowego.

3. Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 15. [Roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego]

1. Fundusz inwestycyjny dostarcza organowi nadzoru, w formie sprawozdania rocznego:

1) roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, wraz ze sprawozdaniem z badania;

2) w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego - informacje o dniach wyceny i dniach wykupu, które zgodnie z jego statutem mają lub, po spełnieniu kryteriów określonych w statucie, mogą mieć miejsce w dniach określonych w statucie lub następujących z częstotliwością określoną w statucie.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje dni wyceny i dni wykupu, których termin zależy od oświadczenia woli uczestnika funduszu inwestycyjnego, dla których statut funduszu inwestycyjnego nie wskazuje określonego dnia albo częstotliwości.

3. Fundusz inwestycyjny dostarcza sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, niezwłocznie po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego przez biegłego rewidenta, nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego;

2) pkt 2, w terminie do dnia 15 stycznia roku, którego dotyczy sprawozdanie.

4. W przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie określenia dni wyceny i dni wykupu certyfikatów inwestycyjnych w trakcie roku fundusz inwestycyjny zamknięty dostarcza sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniające wprowadzoną zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej wejścia w życie.

5. Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 16. [Przekazywanie sprawozdań finansowych funduszów inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami]

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami dostarcza organowi nadzoru okresowe sprawozdania dla każdego subfunduszu, z tym że sprawozdanie półroczne, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, i sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, dostarcza także dla tego funduszu.

Oddział 2

Bieżące informacje

§ 17. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez fundusz inwestycyjny]

1. Fundusz inwestycyjny dostarcza organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje w zakresie:

1) przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu inwestycyjnego, dostosowania aktywów do tych ograniczeń i zwiększenia tego przekroczenia, z wyjątkiem przypadków, w których przekroczenie albo jego zwiększenie jest spowodowane wyłącznie przez:

a) zmianę cen, kursów lub wartości składników lokat funduszu inwestycyjnego,

b) zmianę wartości aktywów funduszu inwestycyjnego pomiędzy dniem zawarcia transakcji nabycia składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie albo jego zwiększenie, a dniem rozliczenia transakcji, związaną z obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dniu zawarcia umowy,

c) zmianę wartości aktywów funduszu inwestycyjnego wynikającą z transakcji repo i sell-buy back składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie albo jego zwiększenie,

d) zmianę wartości aktywów funduszu inwestycyjnego spowodowaną przez zmianę w kapitale wpłaconym lub wypłaconym,

e) zaksięgowanie dywidendy;

2) dokonania:

a) podziału albo połączenia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych,

b) wypłaty na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego dochodów z tytułu zysków lub innych pożytków z inwestycji,

c) wypłaty przychodów ze zbycia lokat;

3) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego;

4) w przypadku funduszu inwestycyjnego, który rozpoczął działalność w trakcie roku obrotowego - podjęcia decyzji w sprawie połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy;

5) wszczęcia przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu inwestycyjnego, z wyjątkiem roszczeń nieprzekraczających 10% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, który zgodnie z realizowaną polityką inwestycyjną dokonuje lokat w wierzytelności;

6) nieprawidłowości dotyczących ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, w tym:

a) niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego,

b) błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny.

2. Fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 1 lub powzięcia przez fundusz inwestycyjny informacji o tym zdarzeniu.

3. Szczegółowy zakres raportów bieżących, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 18. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny otwarty]

1. Fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty dostarczają organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje o zawieszeniu lub wznowieniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

2. Fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 1 lub powzięcia przez fundusz inwestycyjny informacji o tym zdarzeniu.

3. Szczegółowy zakres raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 19. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez fundusz inwestycyjny zamknięty]

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty dostarcza organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje w zakresie:

1) wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczby certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny;

2) emisji certyfikatów inwestycyjnych dotyczące:

a) sporządzenia warunków emisji,

b) odstąpienia od przeprowadzenia emisji,

c) dokonania wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej,

d) niedokonania w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej,

e) niedojścia emisji do skutku;

3) zdarzeń, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego, dotyczące:

a) wykupu certyfikatów inwestycyjnych albo upływu dnia wykupu, w którym nie został zrealizowany wykup certyfikatów inwestycyjnych,

b) zakończenia zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziału certyfikatów inwestycyjnych, a w przypadku wniesienia do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy - informacje w tym zakresie,

c) dokonania przez towarzystwo dopłaty do kapitału funduszu inwestycyjnego,

d) umorzenia certyfikatów inwestycyjnych niezwiązanego z wykupem;

4) zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego, którego przedmiotem obrad były czynności określone w art. 144 ust. 3 ustawy, wraz z kopiami podjętych uchwał oraz projektów uchwał, które nie zostały podjęte, a także zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego, którego przedmiotem obrad były inne czynności wynikające z uprawnień zgromadzenia inwestorów wynikających z ustawy lub statutu funduszu inwestycyjnego.

2. Fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 1 lub powzięcia przez fundusz inwestycyjny informacji o tym zdarzeniu, z tym że w zakresie określonym w ust. 1:

1) pkt 1 fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca, w którym miał miejsce dzień wyceny;

2) pkt 3 fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie.

3. Szczegółowy zakres raportów bieżących, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 20. [Informacje bieżące dotyczące subfunduszu przekazywane organowi nadzoru przez fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami]

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami dostarcza organowi nadzoru raport bieżący dla każdego subfunduszu, z tym że informacje, o których mowa w:

1) § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 4, dostarcza także dla tego funduszu;

2) § 17 ust. 1 pkt 3-5, dostarcza wyłącznie dla tego funduszu.

§ 21. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez fundusz inwestycyjny prowadzący działalność o charakterze transgranicznym]

1. Fundusz inwestycyjny prowadzący działalność transgraniczną dostarcza organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje w zakresie nieprawidłowości w jego działalności zgłoszonych funduszowi inwestycyjnemu przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zgłoszenia.

2. Szczegółowy zakres raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Okresowe sprawozdania i bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej funduszu inwestycyjnego w likwidacji oraz funduszu z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji

Oddział 1

Sprawozdania okresowe

§ 22. [Okresowe sprawozdania funduszu inwestycyjnego w likwidacji oraz funduszu parasolowego, którego subfundusz znajduje się w stanie likwidacji]

Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają organowi nadzoru okresowe sprawozdania w formie sprawozdań miesięcznych i sprawozdań półrocznych.

§ 23. [Miesięczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego w likwidacji oraz funduszu parasolowego, którego subfundusz znajduje się w stanie likwidacji]

1. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają organowi nadzoru, w formie sprawozdania miesięcznego:

1) zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na ostatni dzień w miesiącu;

2) zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty;

3) zestawienie zobowiązań, roszczeń i kosztów likwidacji, w tym:

a) sumę zobowiązań i roszczeń ogółem, zobowiązań i roszczeń zaspokojonych oraz zobowiązań i roszczeń pozostających do zaspokojenia, w podziale na zobowiązania wobec uczestników funduszu inwestycyjnego w likwidacji lub subfunduszu w likwidacji oraz innych podmiotów według stanu na ostatni dzień w miesiącu,

b) koszty likwidacji, w podziale na wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi, na koszty poniesione przez fundusz inwestycyjny w likwidacji lub subfunduszu w likwidacji lub towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy - przez depozytariusza.

2. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają sprawozdania miesięczne w terminie 25 dni od zakończenia miesiąca.

3. Szczegółowy zakres sprawozdań miesięcznych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 24. [Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego w likwidacji oraz funduszu parasolowego, którego subfundusz znajduje się w stanie likwidacji]

1. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają organowi nadzoru, w formie sprawozdania półrocznego:

1) kopię sporządzonej i ogłoszonej przez likwidatora informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszu lub subfunduszu;

2) bilans zawierający dane, według stanu na dzień, na który sporządza się informację, o której mowa w pkt 1.

2. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, sporządzają sprawozdanie półroczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy za okres 6 miesięcy liczony od dnia otwarcia likwidacji.

3. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają sprawozdanie półroczne, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, w terminie 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez likwidatora informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszu lub subfunduszu;

2) ust. 1 pkt 2, w terminie 25 dni od dnia, na który zostało sporządzone.

4. Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 25. [Obowiązek sprawozdawczy funduszu z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji oraz funduszu parasolowego, którego subfundusz znajduje się w stanie likwidacji]

1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji sporządza okresowe sprawozdania odrębnie dla każdego z likwidowanych subfunduszy.

2. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, sporządza okresowe sprawozdania dla tego subfunduszu.

Oddział 2

Bieżące informacje

§ 26. [Informacje bieżące przekazywane organowi nadzoru przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji oraz fundusz parasolowy, którego subfundusz znajduje się w stanie likwidacji]

1. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego:

1) informację o dniu otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu wraz z ogłoszeniem o otwarciu likwidacji;

2) informacje o sumie zobowiązań i roszczeń funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu na dzień następujący po dniu, do którego wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu;

3) informacje o nieprawidłowościach dotyczących ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, w tym:

a) informacje o nieustaleniu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, według stanu na dzień sporządzenia informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego certyfikaty są notowane na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu - w dniach wyceny przypadających od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych,

b) informacje o dokonaniu błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny przy jej ustalaniu na potrzeby sporządzenia sprawozdania półrocznego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego certyfikaty notowane są na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu - w dniach wyceny przypadających od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych;

4) informacje o zmianie w kapitale funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu;

5) dokumenty związane z likwidacją funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, w tym:

a) sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu wraz z informacją o dniu jego sporządzenia,

b) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu sporządzone na dzień otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz informacją o dniu jego sporządzenia,

c) harmonogram i sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, wraz z informacją o:

- sposobie i kolejności dokonywania uczestnikom funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu wypłat z tytułu posiadania poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych lub certyfikatów podporządkowanych,

- sposobie podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposobie i kolejności dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom i uczestnikom funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu,

- sumie zobowiązań funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji, wraz z listą wierzycieli znanych funduszowi inwestycyjnemu lub subfunduszowi,

- dniu jego sporządzenia,

d) zaktualizowany harmonogram i sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, o którym mowa w lit. c, wraz z informacją o dniu jego sporządzenia,

e) ogłoszenie o braku możliwości zakończenia likwidacji w dniu wskazanym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji wraz z informacją o dniu, w którym zostało ogłoszone,

f) sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu sporządzone przez likwidatora na dzień zamknięcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu wraz z informacją o dniu jego sporządzenia,

g) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu sporządzone na dzień zamknięcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz informacją o dniu jego sporządzenia,

h) kopię wniosku o wykreślenie funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych wraz z informacją o dniu jego złożenia,

i) informację o dniu wykreślenia funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, wraz z kopią postanowienia sądu.

2. Fundusz inwestycyjny w likwidacji oraz fundusz z wydzielonymi subfunduszami, którego subfundusz jest w likwidacji, dostarczają raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub sporządzenia lub otrzymania dokumentów, określonych w ust. 1, z wyjątkiem raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, który dostarczają w terminie 4 dni roboczych od dnia, do którego wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu inwestycyjnego.

3. Szczegółowy zakres raportów bieżących, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowy

§ 27. [Przepisy przejściowe]

1. Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do:

1) zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek dostarczenia raportu bieżącego, które wystąpiły lub o których towarzystwo, fundusz inwestycyjny albo fundusz inwestycyjny w likwidacji powzięły informację od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) okresowych sprawozdań dostarczanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w roku 2024.

2. Okresowe sprawozdania za okresy sprawozdawcze przypadające w pierwszym kwartale 2024 r. dostarcza się do dnia 30 kwietnia 2024 r. Jeżeli termin dostarczenia sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w § 13 ust. 4, przypadałby po dniu 30 kwietnia 2024 r., sprawozdanie to dostarcza się w terminie ustalonym zgodnie z tym przepisem.

§ 28. [Przepisy końcowe]

Okresowe sprawozdania i bieżące informacje dotyczące okresów i zdarzeń przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sporządza się i dostarcza zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 29. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.3)

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 30.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 272 z 20.10.2022, str. 54.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).

Załącznik 1. [Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego towarzystwa funduszy inwestycyjnych]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2304)

Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego towarzystwa z działalności systemu kontroli wewnętrznej]

Załącznik nr 2

Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego towarzystwa z działalności systemu kontroli wewnętrznej

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Szczegółowy zakres raportów bieżących towarzystwa funduszy inwestycyjnych]

Załącznik nr 3

Szczegółowy zakres raportów bieżących towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Szczegółowy zakres raportów bieżących towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzącego działalność transgraniczną]

Załącznik nr 4

Szczegółowy zakres raportów bieżących towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzącego działalność transgraniczną

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego]

Załącznik nr 5

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego]

Załącznik nr 6

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego]

Załącznik nr 7

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego]

Załącznik nr 8

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 9. [Szczegółowy zakres sprawozdań kwartalnych funduszu inwestycyjnego]

Załącznik nr 9

Szczegółowy zakres sprawozdań kwartalnych funduszu inwestycyjnego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 10. [Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego]

Załącznik nr 10

Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 11. [Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego]

Załącznik nr 11

Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 12. [Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego]

Załącznik nr 12

Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 13. [Szczegółowy zakres raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego]

Załącznik nr 13

Szczegółowy zakres raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 14. [Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego zamkniętego]

Załącznik nr 14

Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 15. [Szczegółowy zakres raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego prowadzącego działalność transgraniczną]

Załącznik nr 15

Szczegółowy zakres raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego prowadzącego działalność transgraniczną

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 16. [Szczegółowy zakres sprawozdań miesięcznych funduszu inwestycyjnego w likwidacji]

Załącznik nr 16

Szczegółowy zakres sprawozdań miesięcznych funduszu inwestycyjnego w likwidacji

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 17. [Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego w likwidacji]

Załącznik nr 17

Szczegółowy zakres sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego w likwidacji

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 18. [Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego w likwidacji]

Załącznik nr 18

Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego w likwidacji

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-25
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA