REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2464

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1955) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. W latach 2024 i 2025 dopuszcza się realizację świadczenia „Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi" przez świadczeniodawcę posiadającego jednostkę diagnostyki patomorfologicznej (zakład albo pracownię), o której mowa w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części 2 „Centrum kompetencji raka piersi", w części „Wymagania formalne" w kolumnie 2 ust. 1 pkt 8 - w dostępie, pod warunkiem złożenia odpowiednio do dnia 20 listopada 2023 r. i do dnia 10 listopada 2024 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymagania.

2. W latach 2024 i 2025 za równoważne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części 2 „Centrum kompetencji raka piersi", w części:

1) „Personel" w kolumnie 2 pkt 3, uważa się zapewnienie przez świadczeniodawcę specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub radiodiagnostyki z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym opisanie w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych łącznie co najmniej 1000 badań mammograficznych diagnostycznych i przesiewowych, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

2) „Pozostałe wymagania" w kolumnie 2 pkt 3 i 4, uważa się realizację przez świadczeniodawcę w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych łącznie co najmniej 1000 badań mammograficznych diagnostycznych i przesiewowych

- pod warunkiem złożenia odpowiednio do dnia 20 listopada 2023 r. i do dnia 10 listopada 2024 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów potwierdzających spełnienie danego wymagania.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Sójka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-13
  • Data wejścia w życie: 2023-11-14
  • Data obowiązywania: 2023-11-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA