REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 752

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 628), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2629).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2629), które stanowią:

„§ 2. Złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o udzielenie regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska rozpatruje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 752)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska, zwanej dalej „pomocą”, ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym projekcie inwestycyjnym - oznacza to inwestycję objętą pomocą, dla której samodzielnie lub łącznie z innymi inwestycjami objętymi pomocą regionalną, rozpoczętymi w okresie trzech następujących po sobie lat, realizowanymi przez tego samego lub innego przedsiębiorcę w ramach tej samej grupy kapitałowej oraz w tym samym regionie na poziomie 3 w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.3)), zsumowane koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają 50 mln euro;

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) dużym przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca;

4) takiej samej lub podobnej działalności - oznacza to działalność, o której mowa w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5)4) zakończeniu inwestycji - oznacza to dzień protokolarnego odbioru końcowego inwestycji.

§ 3.5) 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) udzielania pomocy w sektorach:

a) hutnictwa żelaza i stali,

b) węgla kamiennego i brunatnego,

c) transportu i infrastruktury powiązanej z transportem,

d) rybołówstwa i akwakultury,

e) rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

f) wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz związanej z tym infrastruktury;

2) podmiotów, które dokonały przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 do zakładu, w którym planuje się dokonać inwestycji początkowej, takiej samej lub podobnej działalności lub jej części w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub które nie zobowiązały się do niedokonywania takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji;

3) przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy zsumowanej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis ze wszystkich źródeł przekracza wartość pomocy obliczoną zgodnie ze wzorem:

wartość pomocy = R × 82,5 mln euro

gdzie symbol R oznacza maksymalną intensywność pomocy określoną w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422).

2. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana na realizację inwestycji będącej inwestycją początkową na obszarach określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

2. Za inwestycję początkową uznaje się:

1) w przypadku dużych przedsiębiorców realizujących inwestycję w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w następujących gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola:

a) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją działalności zakładu pod warunkiem, że nowa działalność nie będzie taką samą lub podobną działalnością do tej, która była prowadzona już w zakładzie, lub

b) nabycie aktywów bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy, a działalność prowadzona przy wykorzystaniu tych aktywów nie jest taką samą lub podobną działalnością do prowadzonej już w zakładzie; wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

2) w pozostałych przypadkach:

a) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzanie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy; wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

3.6) Za inwestycję początkową nie uznaje się inwestycji odtworzeniowej.

§ 5. Pomoc może być udzielana w formie:

1) dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub

2) oprocentowanych pożyczek, lub

3) częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.

§ 6. 1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem inwestycji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

2) opis inwestycji, wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia i zakończenia;

3) wskazanie miejsca realizacji inwestycji;

4) wykaz kosztów inwestycji;

5) wskazanie formy pomocy;

6) wskazanie kwoty dofinansowania publicznego potrzebnego do realizacji inwestycji.

3. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub jakiegokolwiek zobowiązania, które będzie czynić realizację inwestycji nieodwracalną. W przypadku nabycia aktywów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć moment nabycia aktywów.

4. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

5.7) Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić użytkowanie inwestycji na obszarze, na którym jest realizowana inwestycja, przez okres co najmniej trzech lat, a duży przedsiębiorca - przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia inwestycji.

§ 7. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione bezpośrednio na:

1) projekt budowlany i wykonawczy;

2) nabycie lub dzierżawę gruntu i prace przygotowawcze na terenie budowy;

3) budowle i budynki;

4) maszyny i urządzenia, wraz z kosztami transportu, załadunku lub wyładunku;

5) roboty demontażowe, budowlane oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu, pod warunkiem że podczas uruchomienia nie powstaje produkt, który jest sprzedawany;

6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne;

7) wartości niematerialne i prawne w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie, w którym jest realizowana inwestycja,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niezależnych od kupującego na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i pozostaną związane z inwestycją przez co najmniej pięć lat - w przypadku dużego przedsiębiorcy, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej trzy lata;

8) nadzór inwestorski i autorski oraz badania potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji.

2. Koszty poniesione na nabycie środków trwałych zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli nabywane środki są nowe, z wyjątkiem:

1) środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

2) inwestycji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b.

3. W przypadku gdy przed nabyciem aktywów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, na nabycie tych aktywów udzielono już pomocy publicznej, ceny ich nabycia nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Koszty związane z uzyskaniem innej formy władania środkami trwałymi niż nabycie lub wykonanie we własnym zakresie można uznać za kwalifikowane wyłącznie, jeżeli:

1)8) władanie będzie trwało przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej trzech lat od zakończenia inwestycji - w odniesieniu do gruntów, budynków lub budowli;

2) władanie pozostałymi środkami trwałymi ma formę leasingu finansowego i umowa leasingu zawiera zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.

5. W przypadku dużego przedsiębiorcy koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wszystkich kosztów, o których mowa w ust. 1.

6. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na zasadniczą zmianę procesów produkcji koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych ze zmienianym procesem produkcji poniesione w okresie trzech lat obrotowych poprzedzających rok udzielenia pomocy.

7.9) W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać co najmniej o 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

8. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są dyskontowane do wartości na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu stopy dyskontowej, o której mowa w § 2 pkt 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

§ 8. 1. Intensywność pomocy, z wyjątkiem wsparcia udzielanego zgodnie z ust. 5, nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, wielkości, o których mowa w ust. 1, ulegają zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Do środków własnych przedsiębiorcy zalicza się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach wsparcia udzielonego mu ze środków publicznych.

5.10) W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość pomocy oblicza się zgodnie ze wzorem:

maksymalna wartość pomocy = R × (55 mln euro + 0,50 × B)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - maksymalną intensywność pomocy określoną w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w części przekraczającej 55 mln euro a nieprzekraczającej 110 mln euro.

§ 9. 1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Intensywność całkowitej pomocy zsumowanej zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej zgodnie z § 8 ust. 1 i 2, a w przypadku dużego projektu inwestycyjnego wartość całkowitej pomocy zsumowanej zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 8 ust. 5.

3. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone dofinansowanie przy wsparciu z Funduszu InvestEU objętym sekcją 16 rozdziału III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w art. 8 ust. 3 lit. b akapit drugi i czwarty rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 10. Złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o udzielenie pomocy rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia11).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2023, str. 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2629), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-20
  • Data obowiązywania: 2024-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA