REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 919

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (Dz. U. poz. 1663) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 3 – stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”.”;

2) w § 3 w ust. 3, w § 4 w ust. 4, w § 5 w pkt 3, w § 6 w ust. 2, w § 7 w ust. 2 oraz w § 17 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”;

3) w § 18 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wszystkie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;”;

4) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 2023/2831, w związku z art. 8 tego rozporządzenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA