Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy w Łęczycy

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 460, poz. 870,poz. 774), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łęczyckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinki dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Łęczyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały na terenie Gminy Łęczyca.

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Łęczyca.

§ 4. Uchwała Zarządu powiatu łęczyckiego nr 93/2015 z dnia 15.09.2015r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Starzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/78/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 30 września 2015 r.

WYKAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEWIDZIANYCH DO ZALICZENIA DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH GMINY ŁĘCZYCA

lp.

Miejscowość

przebieg drogi

długość

numery działek EWIDENCYJNYCH

1

Piekacie

Od drogi gminnej nr 312315 Piekacie - Mikołajew w stronę zachodnią do granicy z Gminą Grabów

0,29 km

16/1, 11/4, 14/2, 15/2, 10/2, 9/2, 8/2, 8/3, 7/2, 7/3, 65/1, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/3 (obręb Pruszki)

2

Piekacie

Od drogi gminnej nr 312315 Piekacie - Mikołajew w stronę wschodnią do drogi gminnej nr 312314 Siemszyce Pruszki - Siedlec

0,90 km

74/2, 75/3, 25/4, 30/2, 32/2, 33/4 (obręb Pruszki)

3

Szarowizna

Od drogi gminnej nr 312314 Siemszyce Pruszki - Siedlec w stronę wschodnią do drogi gminnej nr 312318 Błonie - Mikołajew - Garbalin

1,20 km

159, 158/2, 166/2 (obręb Pruszki); 298/1, 293/1, 284/2, 283/4, 281/18, 281/16 (obręb Siedlec)

4

Kolonia Łęka

Od drogi gminnej nr 312314 Kolonia Łęka - Zawada w stronę zachodnią

0,37 km

52 (obręb Kolonia Łęka)

5

Łęka

Od drogi gm. nr 3123123 Łęka - Kolonia Łęka do drogi powiatowej nr 2522E Błonie - Leszno

0,27 km

113/2, 113/3 (obręb Łęka)

6

Chrząstówek

Od drogi krajowej nr Gdańsk - Cieszyn do drogi wewnętrznej Topola Szlachecka

0,40 km

191/2, 109/2 (obręb Chrząstówek); 27 (obręb Topola Szlachecka)

7

Prądzew

Od drogi gminnej nr 312309 Upale - Dobrogosty w stronę wschodnią

0,49 km

92 (obręb Prądzew)

8

Gawrony

Od drogi gminnej nr 312312 Oraczew - Prądzew w stronę zachodnią

0,41 km

99 (obręb Gawrony)

9

Gawrony

Od drogi gminnej nr 312312 Oraczew - Prądzew w stronę wschodnią do granicy z Gminą Witonia

0,35 km

111, 109/2, 110/2, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1 (obręb Gawrony)

10

Borki

Od drogi gminnej nr 312346 Topola Katowa - Borki Parcele w stronę północną do granicy z Gminą Miastem Łęczyca

0,53 km

60 (obręb Borki)

11

Lubień

Od drogi powiatowej nr 5168E Łęczyca - Parzęczew w stronę zachodnią

0,82 km

117/4, 117/31, 117/29, 117/27 (obręb Lubień)

12

Wilczkowice Górne

Od drogi gminnej nr 312340 Janków Parcele - Wilczkowice w stronę wschodnią

0,25 km

119 (obręb Wilczkowice Górne)

13

Wilczkowice Dolne

Od drogi wojewódzkiej nr 703 Poddębice - Łęczyca do drogi gminnej nr 312332 Wichrów - Wilczkowice - Leszcze

0,75 km

144 (obręb Wilczkowice Dolne)

14

Krzepocin Drugi

Od drogi powiatowej nr 2524E Topola Katowa - Janków - Leźnica Mała do granicy z Gminą Wartkowice

0,20 km

11/2 (obręb Krzepocin Drugi)

15

Janków Dolny

Od drogi wojewódzkiej nr 703 Poddębice - Łęczyca do drogi gminnej nr 312335 Leźnica Mała - Janków Dolny

0,82 km

83/2, 128, 98/5, 97/3, 93/3, 129, 77/2, 82/2, 76/2, 81/4, 80/1, 74/2, 73/2 (obręb Janków)

16

Leźnica Mała

Od drogi powiatowej nr 2523E Wilczkowice - Rożniatów do do drogi gminnej nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak)

0,55 km

290/1 (obręb Leźnica Mała)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/78/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 30 września 2015 r.

Położenie i przebieg dróg

Położenie i przebieg dróg przedstawiono poniżej na załącznikach graficznych w sposób następujący:

- zbiorczo dla wszystkich odcinków dróg

- każdy odcinek drogi na odrębnej mapie

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/78/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 30 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe