Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, w tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej, liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego poz. 3991).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

438,00

548,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

768,00

824,00

powyżej 9 i poniżej 12

934,00

988,00

powyżej 10 lat

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

494,00

602,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

824,00

878,00

powyżej 9 i poniżej 12

988,00

1.042,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

988,00

1.042,00

13

14

1.316,00

1.426,00

14

15

1.426,00

1.536,00

15

1.536,00

1.646,00

Trzy osie

12

17

1.536,00

1.646,00

17

19

1.646,00

1.758,00

19

21

1.758,00

1.866,00

21

23

1.866,00

1.976,00

23

25

2.328,00

2.414,00

25

2.414,00

2.470,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.976,00

2.086,00

25

27

2.086,00

2.196,00

27

29

2.328,00

2.360,00

29

31

2.414,00

2.694,00

31

2.414,00

2.694,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu , nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1.316,00

1.426,00

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1.426,00

1.536,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.426,00

1.536,00

18

25

1.536,00

1.646,00

25

31

1.646,00

1.758,00

31

1.758,00

2.126,00

Trzy osie i więcej

12

40

2.044,00

2.126,00

40

2.196,00

2.800,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

548,00

602,00

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

602,00

660,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/ przyczepa

+ pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

988,00

1.098,00

18

25

1.098,00

1.208,00

25

1.208,00

1.316,00

Dwie osie

12

28

1.208,00

1.316,00

28

33

1.316,00

1.426,00

33

38

1.426,00

1.536,00

38

1.866,00

1.942,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.426,00

1.536,00

38

1.866,00

1.942,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita (w tonach) liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniejszej niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy

768,00

878,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy

1.646,00

1.758,00

powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniejszej niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy

878,00

988,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy

1.758,00

1.866,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe