| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 191/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 11 Uchwały Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 928 z późn. zm.[2])), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala,
co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku oraz Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Robert Wróbel


....................................................

Wicestarosta

Jerzy Zaborowski

....................................................

Członek

Michał Kobrzyński

....................................................

Członek

Anna Gajewska

....................................................

Członek

Grzegorz Kubalski

....................................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 191/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 191/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 191/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 191/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych.

1) dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.027,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2015 z 15.10.2015 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie oraz o kwotę 10.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2015 z 15.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

2) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku.

3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 26.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 232 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie (wynagrodzenia dla Zespołu Orzekającego i opłaty pocztowe) na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zmiany w planie finansowym wydatków w ramach działów, rozdziałów i podziałek klasyfikacji budżetowej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej powiatu i naczelników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesunięcie środków w kwocie 1,00 zł z grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań do grupy wydatkowej dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku z korektą rozliczenia projektu pn. "Eurojakość w urzędzie - szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta" zakończonego w 2013 roku.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięcie wolnych środków w kwocie 2.000,00 zł w ramach grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którzy uczestniczyć będą w działaniach operacyjnych obejmujących zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych.

3) dział 852 Pomoc społeczna przesunięcie wolnych środków w kwocie 5.000,00 zł w ramach grupy wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dotyczącej opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130,1190 i 1358.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 3070, 3960, 5491, 5876, 6077, 6612, 6750, 6996, 7081, 7217, 7376, 7388, 7568, 8010 i 8185 oraz wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu w Legionowie Nr 16/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 112/2015 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 117/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 130/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr 137/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r., Nr 144/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr 156/2015 z dnia 10 września 2015 r., Uchwałą Nr 67/X/2015 Rady Powiatu z dnia 25 września 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Legionowie Nr 161/2015 z dnia 29 września 2015 r., Nr 170/2015 z dnia 6 października 2015 r., Nr 175/2015 z dnia 13 października 2015 r., Nr 181/2015 z dnia 20 października 2015 r., Nr 187/2015 z dnia 27 października 2015 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »