Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr L/393/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r. poz.594, 645 i 1318; z 2014r. poz.379) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów

o kwotę:

145.700,00 zł

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych

o kwotę:

145.700,00 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów

o kwotę:

200.323,80 zł

w dz.700 - gospodarka mieszkaniowa

o kwotę:

200.000,00 zł

rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę:

200.000,00 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

200.000,00 zł

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek

o kwotę:

200.000,00 zł

samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę:

323,80 zł

rozdz.85395 - pozostała działalność

o kwotę:

323,80 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

323,80 zł

§ 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych

o kwotę:

323,80 zł

z udziałem środków europejskich - na realizację Projektu pt. "Podnoszenie

kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy" w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - źródłem dochodów są środki

z budżetu państwa.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków

o kwotę:

347.981,74 zł

w dz.600 - Transport i łączność

o kwotę:

125.000,00 zł

rozdz.60014 - drogi publiczne powiatowe

o kwotę:

125.000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

125.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

125.000,00 zł

§ 6620 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy

o kwotę:

125.000,00 zł

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Krapkowice -

partycypacja realizacji zadania o nazwie: "Przebudowa drogi w zakresie

budowy chodnika przy ul.Głównej w Jasionej".

w dz.710 - Działalność usługowa

o kwotę:

4.000,00 zł

rozdz.71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

o kwotę:

4.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

4.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

4.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

4.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

4.000,00 zł

a)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

o kwotę:

4.000,00 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie

o kwotę:

77.300,00 zł

rozdz.80101 - szkoły podstawowe

o kwotę:

5.200,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

5.200,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

5.200,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

5.200,00 zł

§ 4260 - zakup energii

o kwotę:

5.200,00 zł

rozdz.80104 - przedszkola

o kwotę:

72.100,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

12.100,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

12.100,00 zł

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę:

12.000,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników

o kwotę:

12.000,00 zł

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

100,00 zł

§ 4260 - zakup energii

o kwotę:

100,00 zł

Wydatki majatkowe

o kwotę:

60.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

60.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

60.000,00 zł

1)budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku

o kwotę:

60.000,00 zł

Publicznego Przedszkola nr 6

w dz.852 - Pomoc społeczna

o kwotę:

8.931,74 zł

rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

o kwotę:

2.060,00 zł

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - zadanie zlecone

o kwotę:

2.060,00 zł

1.świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę:

2.060,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne

o kwotę:

2.060,00 zł

rozdz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

o kwotę:

6.871,74

emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące

o kwotę:

6.871,74

1.świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę:

6.871,74

§ 3110 - świadczenia społeczne

o kwotę:

6.871,74

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę:

60.000,00 zł

rozdz.90003 - oczyszczanie miast i wsi

o kwotę:

60.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

60.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

60.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

60.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

60.000,00 zł

a)odśnieżanie

o kwotę:

60.000,00 zł

w dz.926 - Kultura fizyczna

o kwotę:

72.750,00 zł

rozdz.92695 - pozostała działalność

o kwotę:

72.750,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

72.750,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

72.750,00 zł

1)zadania w całości finansowane z budżetu gminy

o kwotę:

4.750,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

1.000,00 zł

a)przebudowa boiska sportowego w Krępnej

o kwotę:

1.000,00 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

3.750,00 zł

a)SM "Stare Osiedle" - zakup stołu do tenisa stołowego

o kwotę:

3.750,00 zł

2)programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

o kwotę:

68.000,00 zł

ust.1 pkt 2 i 3, w części związanych z realizacją zadań jednosteki

samorządu terytorialnego - dofinansowanie realizacji małych projektów

w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego

PROW 2007-2013, dotyczy projektu: - Budowa ścieżki spacerowo-

dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach", w tym:

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

68.000,00 zł

§ 4.Zwiększyć plan wydatków

o kwotę:

694.005,54 zł

w dz.600 - Transport i łączność

o kwotę:

310.700,00 zł

rozdz.60014 - drogi publiczne powiatowe

o kwotę:

125.000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

125.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

125.000,00 zł

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

o kwotę:

125.000,00 zł

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu

Krapkowice - na realizację zadania o nazwie:"Przebudowa drogi

powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej"

rozdz.60016 - drogi publiczne gminne

o kwotę:

40.000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

40.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

40.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

40.000,00 zł

1)utwardzenie pobocza ul. Ogrodowej w Żyrowej

o kwotę:

40.000,00 zł

rozdz.60017 - drogi wewnętrzne

o kwotę:

145.700,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

145.700,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

145.700,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

145.700,00 zł

1)modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Oleszka-Dalnia

o kwotę:

145.700,00 zł

w dz.710 - Działalność usługowa

o kwotę:

4.000,00 zł

rozdz.71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

o kwotę:

4.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

4.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

4.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę:

4.000,00 zł

-zakup map

w dz.752 - Obrona narodowa

o kwotę:

1.000,00 zł

rozdz.75212 - pozostałe wydatki obronne

o kwotę:

1.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

1.000,00 zł

1.świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę:

1.000,00 zł

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę:

1.000,00 zł

(świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie
żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe)

w dz.801 - Oświata i wychowanie

o kwotę:

260.160,00 zł

rozdz.80101 - szkoły podstawowe

o kwotę:

87.560,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

67.360,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

67.360,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

67.360,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę:

11.360,00 zł

a)zakup mebli do szatni w PSP w Żyrowej

o kwotę:

8.000,00 zł

b)zakup mebli do szatni w PSP Nr 3

o kwotę:

3.360,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:

28.000,00 zł

a)malowanie korytarzy w PSP Nr 2

o kwotę:

28.000,00 zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

o kwotę:

28.000,00 zł

a)zakup komputerów do pracowni komputerowej w PSP Nr 1

o kwotę:

28.000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

20.200,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

20.200,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

5.200,00 zł

1)wykonanie klimatyzacji w sekretariacie PSP Nr 3

o kwotę:

5.200,00 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

15.000,00 zł

1)zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP w Żyrowej

o kwotę:

15.000,00 zł

rozdz.80104 - przedszkola

o kwotę:

126.600,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

104.100,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

104.100,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statułowych zadań

o kwotę:

104.100,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:

104.000,00 zł

a)wymiana podłogi w PP-5

o kwotę:

12.000,00 zł

b)wymiana wykładzin w PP-2

o kwotę:

5.000,00 zł

c)wymiana lamp w PP-2

o kwotę:

4.000,00 zł

d)remont łazienki w PP-5

o kwotę:

23.000,00 zł

e)remont łazienek w PP nr 6 w sali 1 i 3.

o kwotę:

60.000,00 zł

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę:

100,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

22.500,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

22.500,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

22.500,00 zł

1)wykonanie monitoringu w PP-3

o kwotę:

7.500,00 zł

2)wykonanie monitoringu w PP-5

o kwotę:

7.500,00 zł

3)wykonanie monitoringu w PP-6

o kwotę:

7.500,00 zł

rozdz.80110 - gimnazja

o kwotę:

46.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

46.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

46.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

46.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:

46.000,00 zł

a)remont i uzupełnienie tynków zewnętrznych budynku PG

o kwotę:

25.000,00 zł

b)remont sanitariatów w PG

o kwotę:

21.000,00 zł

w dz.852 - Pomoc społeczna

o kwotę:

2.060,00 zł

rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

o kwotę:

2.060,00 zł

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - zadanie zlecone

o kwotę:

2.060,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

2.060,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

2.060,00 zł

§ 4580 - pozostałe odsetki

o kwotę:

2.060,00 zł

w dz.853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę:

7.195,54 zł

rozdz.85395 - pozostała działalność

o kwotę:

7.195,54 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

7.195,54 zł

1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

o kwotę:

7.195,54 zł

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.,

w tym:

1) wkład własny - na realizację projektu systemowego pn."Podnoszenie

o kwotę:

755,53 zł

kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy" w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 3117 - swiadczenia społeczne

o kwotę:

642,20 zł

§ 3119 - świadczenia społeczne

o kwotę:

113,33 zł

2) środki europejskie i środki z budżetu państwa - na realizację projektu

o kwotę:

6.440,01 zł

systemowego pn."Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą

powrotu na rynek pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

§ 3257 - stypendia różne

o kwotę:

5.474,01 zł

§ 3259 - stypendia różne

o kwotę:

966,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę:

88.000,00 zł

rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o kwotę:

60.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

60.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

60.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

60.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

60.000,00 zł

a)wykaszanie poboczy dróg gminnych

o kwotę:

60.000,00 zł

rozdz.90095 - pozostała działalność

o kwotę:

28.000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

28.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

28.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycje jednostek budżetowych

o kwotę:

10.000,00 zł

1)wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej przy ul. Dunikowskiego

o kwotę:

10.000,00 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

18.000,00 zł

1)zakup wiaty smietnikowej na plac targowy w Zdzieszowicach

o kwotę:

9.000,00 zł

2)zakup wiaty śmietnikowej przy budynkach socjalnych Zębiec

o kwotę:

9.000,00 zł

w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę:

7.140,00 zł

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę:

7.140,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

7.140,00 zł

1.dotacja na zadania bieżące

o kwotę:

7.140,00 zł

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

o kwotę:

7.140,00 zł

kultury - MGOKSiR (na zakup mebli do świetlicy w Krępnej)

w dz.926 - Kultura fizyczna

o kwotę:

13.750,00 zł

rozdz.92695 - pozostała działalność

o kwotę:

13.750,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:

13.750,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

13.750,00 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

13.750,00 zł

1)SM "Stare Osiedle" - zakup urządzeń do ćwiczeń ruchowych

o kwotę:

3.750,00 zł

na Plac 1-go Maja.

2)zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu w Januszkowicach

o kwotę:

10.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Monika Wąsik-Kudla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe