Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/379/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Burmistrza Gminy Paczków Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. tworzy się odrębny obwód głosowania:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

14

Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa - Szpital Paczków

Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa -
Szpital Paczków
ul. Staszica 3, 48-370 Paczków

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Paczków.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe