| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminy(tekst jedn. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art.4 1   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r. Nr 70 poz. 473 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   , 2, 3   ustawy o   przeciwdziałaniu narkomanii z   dnia 29 lipca 2005 r.( Dz. U. z   2005 r. Nr 179 , poz.1485),   Rada Miejska w   Daleszycach uchwala,   co następuje:  

§   1.                                                           Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i   Gminy Daleszyce na 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.                                                           Za udział w   posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w   wysokości 160 zł brutto.  

§   3.                                                           Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Daleszyce.  

§   4.                                                           Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i   Gminy w   Daleszycach.  

§   5.                                                           Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/90/2011    
Rady Miejskiej w   Daleszycach    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Gminny Program Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 na terenie Miasta i   Gminy Daleszyce  

Na podstawie ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst z   2002 r Dz. U. Nr 147 ,poz.1231 z   poź. zm) zobowiązano organy samorządu terytorialnego do realizacji zadań w   ramach Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i   przemocy w   rodzinie.  

                                          Do najważniejszych zadań w   tym zakresie zaliczono :  

1.   Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i   rehabilitacyjna osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i   innych środków odurzających.  

2.   Pomoc psychologiczna, społeczna, edukacyjna dla dzieci, młodzieży i   osób współuzależnionych od alkoholu i   narkotyków.  

3.   Organizowanie pomocy psychologiczno – prawnej ofiarom przemocy.  

4.   Profilaktyka uzależnień prowadzona w   placówkach oświatowych na terenie Gminy Daleszyce.  

5.   Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i   cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, kontrola zasad obrotu tymi napojami.  

              Zadania te realizowane będą poprzez działalność Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

I  

W skład Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi 8   osób. Podstawą jej działań jest zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Daleszyce z   dnia 31   października 2011 r. w   sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta i   Gminy Daleszyce z   dnia 02   grudnia 2011 r. w   sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Daleszycach.  

Wszyscy członkowie komisji są przeszkoleni w   zakresie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

              W ramach komisji działają dwa zespoły problemowe:  

  Zespół ds. orzecznictwa  

  Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

              Poza Komisją działa również:  

  Punkt Konsultacyjny  

Pomoc terapeutyczna dla uzależnionych świadczona jest głównie przez terapeutę pana Romana Renieckiego, pracującego w   Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym się w   MGOK w   Daleszycach, ul. Chopina 25.  

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Daleszycach współpracuje również z   Ośrodkiem Terapii Uzależnień w   Kielcach, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 65. W   wyniku tej współpracy Komisja uzyskuje opinie psychologiczno – psychiatryczne będące efektem przeprowadzonych u   osób uzależnionych badań diagnostycznych dotyczących choroby alkoholowej.  

II.  

Podstawą ewaluacji Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego przez Radę Miasta i   Gminy Daleszyce na 2012 r. będą:  

  potrzeby i   oczekiwania zgłaszane w   formie wniosków przez placówki oświatowe z   terenu gminy Daleszyce z   zakresu profilaktyki uzależnień ( narkomanii, przemocy, agresji ) wśród dzieci i   młodzieży,  

  analiza danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych wynikających z   pracy MGKRPA, policji, służb porządkowych, pogotowia, pielęgniarek środowiskowych i   innych instytucji,  

  potrzeby i   oczekiwania zgłaszane w   formie wniosków ze środowiska lokalnego dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych środków uzależniających.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/90/2011    
Rady Miejskiej w   Daleszycach    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

HARMONOGRAM ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA ROK 2012  

 


Lp.  


Treść zadania  


Formy realizacji  

Termin realizacji  

Przybliżony koszt realizacji  

Realizator  

Koordynator  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

I  

Zabezpieczenie środków finansowych dla osób udzielających pomocy psychologicznej, terapeutycznej i   rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i   innych środków odurzających.  

1  


a/  

b/  

Realizacja zadań Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   tym:  
Wynagrodzenie Kierownika Świetlicy i   pochodne od wynagrodzenia  
Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia muzyczne z   dziećmi w   świetlicy  

2012 r.  

32.500  

MGOPS  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

2  

Koszty działalności MGKRPA/diety, delegacje, korespondencja, materiały biurowe, szkolenia/ w   zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (alkoholizm, narkomania, przemoc, współuzależnienie).  
 

2012 r.  

35.000  

MGOPS  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

2a  

Prowadzenie rozmów z   uzależnionymi od alkoholu i   narkotyków w   celu uzyskania od nich zgody na dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego.  

2012 r.  

 

MGKRPA  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

2b  

Podejmowanie decyzji o   leczeniu odwykowym osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i   innych środków odurzających  

2012 r.  

 

MGKRPA  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

3/  

Pomoc psychologiczna w   Punkcie Konsultacyjnym dla osób, które dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe choroby alkoholowej, uzależnienia od narkotyków – 4   godz w   miesiącu.  

2012 r.  

2.400  

Psycholog  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

4/  

Zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków prowadzone w   Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w   Daleszycach ul. Chopina 25, 4   godz tygodniowo.  

2012 r.  

11.000  

Psychoterapeuta, współpraca z   Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Kielce ul. Grunwaldzka 47  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

5/  

Koszty związane z   wyposażeniem Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w   MGOK w   Daleszycach  

2012 r.  

1.000  
 

Terapeuta uzależnień  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

6/  

Pokrywanie kosztów diagnozowania uzależnienia u   osób z   podejrzeniem choroby alkoholowej.  
a/ opinie psychiatryczno- psychologiczne wykonane przez biegłych sądowych  
b/ pokrywanie opłat sądowych związanych z   leczeniem uzależnienia (znaczki)  

2012 r.  

16.000  

14.000  
2.000  

MGKRPA  


Biegli Sądowi  

MGKRPA  

Sekretarz MGKRPA  

II  

Pomoc psychologiczna, społeczna, edukacyjna dla dzieci, młodzieży i   osób współuzależnionych od alkoholu i   narkotyków.  

1/  

Wspieranie członków rodziny z   problemem alkoholowym i   narkomanią w   podejmowaniu decyzji o   leczeniu odwykowym osób uzależnionych przez:  
a/sporządzenie wywiadu środowiskowego  
b/ przeprowadzanie rozmów edukacyjno-motywacyjnych dotyczących podjęcia leczenia odwykowego.  

2012 r.  

 

MGKRPA MGOPS  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

2/  

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i   wychowawczo – opiekuńcza dla dzieci z   rodzin dysfunkcyjnych:  
a/ pomoc psychologiczna dla dzieci i   młodzieży  
b/ opieka nad dziećmi w   Świetlicy Integracyjno- Wspierającej „Promyczek”/ w   tym wydatki bieżące  
c/ terapia logopedyczna dla dzieci z   wadą wymowy w   punktach logopedycznych tj. Daleszyce ul. Sienkiewicza 11a, Brzechów SP, Suków SP  

2012 r.  

39.000  


9.500  12.000  
17.500   

Psycholog w   miesiącu 7godz. Suków. 7godz. SP w   Dal. 7godz. w   ZSG Dal. .Promyczek2god Kierownik świetlicy  
Daleszyce logopeda 5godz. tyg., Brzechów 8godz. w   m-cu, Suków 15godz. w   m-cu.  

Sekretarz MGKRPA  


Sekretarz MGKRPA  


Sekretarz MGKRPA  

 

III  

Organizowanie pomocy psychologiczno-prawnej ofiarom przemocy  

 

 

2012 r.  

1.500  

 

 

 

 

1/  

przyjmowanie interwencji od ofiar przemocy i   innych osób,  

 

 

Policja  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

2/  

rozpoznawanie sytuacji i   motywowanie do podjęcia działań w   celu rozwiązania problemu,  

 

 

MGKRPA,  
Policja,  
MGOPS,  
Szkoły  

Sekretarz MGKRPA  

 

 


3/  


współpraca z   Punktem Pierwszej Interwencji dla ofiar przemocy przy Komisariacie Policji w   Daleszycach,  

 

 


MGKRPA,  
Policja,  
MGOPS,  
Szkoły  


Sekretarz MGKRPA  

 

 

4/  

realizacja procedury „Niebieska Karta” – opieka nad ofiarami przemocy,  

 

1.000  

Policja  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

5/  

współpraca z   SZOZ – udzielanie pierwszej pomocy ofiarom przemocy w   rodzinie,  

 

 

MGOPS,  
Policja, SZOZ  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

6/  

finansowanie obdukcji sądowo-lekarskich ofiarom przemocy w   rodzinie  

 

500  

MGKRPA,  
Policja  

Sekretarz MGKRPA  

IV  

Profilaktyka uzależnień prowadzona w   placówkach oświatowych na terenie Gminy Daleszyce  

1/  2/  

Finansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących alkoholu, narkotyków, przemocy realizowanych przez szkoły z   terenu miasta i   gminy Daleszyce  
Dofinansowanie wyposażenia gabinetu psychologa i   logopedy pracującego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w   Daleszycach i   finansowanych przez MGKRPA (udzielających pomocy i   wsparcia dzieciom w   trudnych dla nich sytuacjach rodzinnych i   szkolnych).  

2012 r.  2012 r.  

19.400  
2.600  
 

Dyrektorzy  
Szkół  


MGOPS,  
MGKRPA,  
Dyrektor  
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego  
 

Sekretarz MGKRPA  


Sekretarz MGKRPA  
 

 

 

3/  

Sfinansowanie ulotek, plakatów, wizytówek informujących o   możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy w   sytuacjach wystąpienia alkoholizmu, narkomanii i   przemocy:  

2012 r.  

600  

MGKRPA  

Sekretarz MGKRPA  

 

 

4/   

Zakupienie i   wyposażenie placówek Oświatowych, Ośrodków Zdrowia, Policji w   testy na wykrywanie narkotyków u   dzieci, młodzieży i   dorosłych  

2012 r.  

1.500  
 

Policja  

 

 

 

5/  

Wspieranie przez dofinansowanie różnych /stałych lub okresowych/ form spędzania czasu wolnego dzieci i   młodzieży z   uwzględnieniem elementów profilaktyki:  
a/ sfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie 2012”,  
b/ dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez:  
OSP (obozy strażackie)  

Parafia Rzymsko-Katolicka (kolonie, obozy)  

kluby sportowe (obozy sportowe)  

c/ dofinansowanie organizacji czasu wolnego dla dzieci i   młodzieży z   rodzin dysfunkcyjnych z   problemami uzależnień – zajęcia, przedsięwzięcia profilaktyczne promujące zdrowy styl życia – prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką w   miejscu zamieszkania  
d/ dofinansowanie realizacji rządowego programu „Życie jest zbyt cenne i   nie zostawiaj go na drodze”,  

2012 r.  

26.500  

2.000  
10.000  


9.000  2.000  3.000  


500  

MGKRPA,  
Policja, szkoły  


OSP  

Parafia Rzymsko-Katolicka  

Klub Sportowy Spartakus  Policja,  
szkoła,  
MGKRPA  

Sekretarz MGKRPA  


 

V  

Inne zadania i   ustalenia szczegółowych zasad wydawania i   cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, kontrola zasad obrotu tymi napojami  

1/  

Realizacja Uchwały Rady Gminy Nr IV/32/98 z   dn. 29 grudnia 1998 r. upoważniającej członków MGKRPA do kontroli placówek handlowych i   gastronomicznych z   zakresu przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a   także wyrobami tytoniowymi.  

2012 r.  

 

Urząd Miasta i   Gminy  
MGKRPA  
Sekretarz  
MGKRPA  

Sekretarz MGKRPA  
 

 

 

2/  

Współpraca MGKRPA z   osobami prowadzącymi punkty sprzedaży alkoholu (dyskusje, spotkania, omawianie problemów).  

2012 r.  

1.000  

MGKRPA  

 

 

 

3/  

Opiniowanie wniosków o   zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydawanie postanowień.  

2012r.  

 

MGKRPA,  
Urząd Miasta i   Gminy Daleszyce  

 

 

 

4/  

Podejmowanie interwencji w   stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu.  

2012 r.  

 

Policja,  
MGKRPA  

 

 

 

5/  

Zwiększenie skuteczności interwencji w   przypadkach nielegalnego handlu alkoholem i   nieprzestrzeganie przepisów ustawy o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

2012 r.  

 

MGKRPA,  
Policja,  
Urząd Miasta i   Gminy  

 

 

RAZEM  

 

 

 

190.000  

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »