Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/640/09 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 14 grudnia 2009r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dotacje z budżetu Miasta Białegostoku, zwanego dalej Miastem przysługują:
1) przedszkolom niepublicznym, w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto, w przeliczeniu na jednego ucznia w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
2) oddziałom pięciogodzinnym prowadzonym w przedszkolach niepublicznych w wysokości 5/9 kwoty określonej w punkcie 1;
3) przedszkolom publicznym prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorzadu terytorialnego, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto, zapisanym w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
4) oddziałom przedszkolnym prowadzonym w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, w przeliczeniu na jednego ucznia w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
5) niepublicznym punktom i zespołom przedszkolnym, o których mowa w art. 14 a i 14 c ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
6) publicznym punktom i zespołom przedszkolnym, o których mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
7) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
8) szkołom publicznym prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości równej wydatkom bieżącym zapisanym w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego ponoszonym w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Miasto, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto w zaokrągleniu do pełnych złotych;
9) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionym w pkt. 7, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na jednego ucznia, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
10) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
11) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, szkole podstawowej, ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;
2. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do przedszkola niepublicznego, publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub punktu czy zespołu przedszkolnego dotacja nie przysługuje;
3. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły lub otrzymania przez Miasto dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji dla poszczególnych placówek realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwotę otrzymaną dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.
§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Informacja o planowanej liczbie uczniów o której mowa w ust. 1 powinna być zawarta we wniosku o dotację, który organ prowadzący szkołę składa do organu dotującego nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
4. O zmianie wszelkich danych zawartych we wniosku organ prowadzący placówkę zobowiązany jest poinformować na piśmie organ dotujący w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
5. Jeżeli organ prowadzący szkołę niższego stopnia zakłada szkołę wyższego stopnia, w której uczniowie szkoły niższego stopnia będą kontynuować naukę, to dotacja na tych uczniów w nowoutworzonej szkole będzie przysługiwać od miesiąca września roku, w którym szkoła rozpoczęła działalność.
§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do 25 - go każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
2. Organ dotujący nie przewiduje możliwości przekazywania dotacji w terminach proponowanych przez poszczególne placówki indywidualnie.
3. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji szkołom i placówkom wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 7 i pkt 10 dotacja będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.
4. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół i placówek organ dotujący przekaże organom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla Miasta Białegostoku na dany rok budżetowy.
5. Do dnia 5-go każdego miesiąca organ prowadzący lub podmiot dotowany, do systemu elektronicznego wprowadza wykaz uczniów według stanu na dzień 1-go każdego miesiąca. Do 10-go dnia każdego miesiąca składa pisemnie zbiorczą informację o liczbie uczniów według stanu na dzień 1-go każdego miesiąca, potwierdzającą dane ujęte w aplikacji elektronicznej. Na podstawie informacji pisemnej organ dotujący ustala wysokość dotacji dla szkoły lub placówki na dany miesiąc. Wzór zbiorczej informacji o stanie uczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Jeśli organ prowadzący prowadzi kilka szkół to informację o liczbie uczniów sporządza dla każdej szkoły odrębnie.
7. Organy prowadzące przedszkola wraz informacją, o której mowa w ustępie 5 przekazują wykaz dzieci pochodzących spoza gminy Białystok (według miejsca zamieszkania). Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Informację o liczbie uczniów organ prowadzący sporządza na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym oraz na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówce.
9. Dotacja w roku szkolnym przysługuje:
1) do miesiąca sierpnia włącznie na ucznia, który został promowany do klasy programowo wyższej lub ukończył szkołę w semestrze wiosennym;
2) do miesiąca lutego włącznie na ucznia szkoły dla dorosłych, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym, z wyjątkiem ucznia o którym mowa w punkcie 3;
3) do miesiąca czerwca włącznie na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym i przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji bezpośrednio następującej po zakończeniu nauki.
§ 4. 1. Organ prowadzacy szkołę lub placówkę sporządza półroczne i roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.
2. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, otrzymaną dotację może przeznaczyć na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Może ją wykorzystać wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki tj: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w szkole lub placówce oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły lub placówki i realizacją jej zadań statutowych.
3. Jeśli organ prowadzący otrzymuje dotację dla kilku szkół lub placówek, rozliczenia dla każdej placówki dokonuje odrębnie.
4. Rozliczenie dotacji za okres od 1-go stycznia do 30 - go czerwca należy złożyć do dnia 20 lipca, natomiast za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. W przypadku gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:
1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków;
2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji, a także przekazanie przez organ dotujący kwoty należnej dotacji nie przekazanej do 31 grudnia roku na który dotacja była przyznana.
6. Brak dokonania ostatecznego rozliczenia (zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) w terminie wskazanym w ust. 4 skutkuje naliczeniem odsetek jak od zaległości podatkowych.
7. Brak złożenia informacji, o której mowa w § 3 ust. 5 i 7 lub rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust.4 stanowi podstawę do wstrzymania kolejnej transzy dotacji. Dotacja zostanie wyrównana po otrzymaniu przez organ dotujący zaległych dokumentów.
§ 5. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazaniu informacji o stanie uczniów, organ prowadzący może przedłożyć korektę i przekazać odrębnym pismem do organu dotującego. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.
§ 6. 1. Uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku zwani dalej kontrolującymi, na podstawie upoważnienia mogą kontrolować szkoły i placówki dotowane w zakresie:
1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów i wychowanków wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 5 i 7;
2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3 d oraz art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielenia wyjaśnień.
4. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego, możliwe jest przeprowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.
5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
6. W sprawach kontroli nie unormowanych w ust. 1-5 stosuje się przepisy obowiązującego zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wykonywania kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVI/533/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów oraz niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/640/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/640/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Informacja o stanie uczniów
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/640/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Informacja o stanie dzieci w przedszkolu
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/640/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Rozliczenie dotacji
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe