Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/111/09 Rady Gminy Turośl

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Turośl na lata 2009 - 2015 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 21 ust. 1÷3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249 poz. 1833; z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Turośl na lata 2009 - 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turośl w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Kazimierz Kowalczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/111/09
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TUROŚL NA LATA 2009 - 2015
Rozdział I
Prognoza dotycząca wielkości posiadania oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
§ 1. 1. Zasób mieszkaniowy na dzień 30 grudnia 2009 roku obejmuje 16 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 833,85 m2, które znajdują się w budynkach będących współwłasnością i własnością gminy Turośl. Są to budynki położone w miejscowościach:
1) budynki i lokale mieszkalne:
Lp. Lokalizacja budynku - adres Liczba lokali Powierzchnia [m2] Stan techniczny Wyposażenie
1. Charubin 59, 18-525 Turośl 3 160,00 dobry Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociągowa lokalna)
2. Leman 91, 18-525 Turośl 1 31,92 średni Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociągowa lokalna)
3. Turośl, ul. Akacjowa 1/6 1 49,33 dobry Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociągowa zbiorowa, sieć kanalizacyjna)
4. Turośl, ul. Jana Pawła II 12/2 1 65,20 dobry Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociąga zbiorowa, sieć kanalizacyjna)
5. Turośl, ul. Jana Pawła II 36 2 112,60 b. dobry Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o., wc, (sieć wodociąga zbiorowa, sieć kanalizacyjna)
6. Wanacja 12, 18-525 Turośl 6 311,80 dobry Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociąga lokalna)
Razem 14 730,85 - -
2) lokale socjalne:
Lp. Lokalizacja budynku - adres Liczba lokali Powierzchnia [m2] Stan techniczny Wyposażenie
1. Charubin 59, 18-525 Turośl 1 45,00 dobry Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociągowa lokalna)
2. Leman 91, 18-525 Turośl 1 58,00 średni Instalacja wod-kan., elektryczna, c.o. i wc, (sieć wodociąga lokalna)
Razem 2 103,00 - -
2. Lokale wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 oznaczone liczbą porządkową 3, 4 i 5 przeznacza się w pierwszej kolejności do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy osobom, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje mają szczególne znaczenie społeczne i są niezbędne gminie, w tym w szczególności zatrudnianym w służbie zdrowia, administracji samorządowej i oświacie.
3. Nie przewiduje się w latach 2009 - 2015 wzrostu liczby lokali mieszkalnych.
4. Przewidywana wielkość zasobu mieszkaniowego gminy (stan na koniec roku):
1) lokale mieszkalne:
Lp. Rok Liczba lokali Powierzchnia użytkowa lokali [m2]
1. 2009 14 730,85
2. 2010 14 730,85
3. 2011 14 730,85
4. 2012 14 730,85
5. 2013 14 730,85
6. 2014 14 730,85
7. 2015 14 730,85
2) lokale socjalne:
Lp. Rok Liczba lokali Powierzchnia użytkowa lokali [m2]
1. 2009 2 103,00
2. 2010 2 103,00
3. 2011 2 103,00
4. 2012 2 103,00
5. 2013 2 103,00
6. 2014 2 103,00
7. 2015 2 103,00
Rozdział II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.
§ 2. 1. Remonty budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego dokonywane będą sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.
2. Remonty budynków i lokali wynikają z konieczności:
1) utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochrony zdrowia i życia w pomieszczeniach budynku w okresie jego użytkowania.
2) zapewnienia użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem.
3) zapewnienia warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków.
§ 3. Zobowiązuje się wójta do dokonywania raz w roku oceny stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych, a następnie na podstawie zebranych informacji dokonania analizy potrzeb w zakresie remontów i modernizacji lokali i budynków wraz z zestawieniem zakresu i kosztów do ich wykanania.
Rozdział III
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
§ 4. 1. Sprzedaż lokali w okresie 2009 -2015 nie będzie odbiegała od obecnych zasad. Odbywać się będzie na podstawie ustaleń Rady Gminy w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami).
2. Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach będzie określona na podstawie wniosków lub deklaracji najemców stale zamieszkujących w tych lokalach.
3. Wójt Gminy po wcześniejszm otrzymaniu opinii od Rad Sołeckich w sprawie zbycia lokali mieszkalnych przedłoży Radzie Gminy wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż.
Rozdział IV
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
§ 5. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami), stawkę podstawową czynszu ustala Wójt Gminy Turośl w drodze zarządzenia
§ 6. Ustala się czynsz:
1) za budynki i lokale mieszkalne;
2) za lokale socjalne.
§ 7. Czynsz obejmuje koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku.
§ 8. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela (tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych) w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
§ 9. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.
§ 10. Ustala sie czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu:
1) czynniki podwyższające stawkę czynszu:
Lp Czynniki podwyższające stawkę czynszu % podwyżki w stosunku do stawki
1. Lokal położony w miejscowości Turośl - siedziba gminy 10
2. Lokal usytuowany na I piętrze 5
3. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania 20
4. Lokal wyposażony w sieć wodociągową 20
5. Lokal wyposażony w sieć kanalizacyjną 20
6. Lokal wyposażony w sieć ciepłej wody 15
7. Lokal w budynku o stanie technicznym dobrym, b.dobrym 5
2) czynniki obniżające stawkę czynszu:
Lp. Czynniki obniżające stawkę czynszu % obniżki w stosunku do stawki
1. Lokal położony poza miejscowością gminną 5
2. Lokal usytuowany na parterze 5
3. Brak w lokalu instalacji centralnego ogrzewania 5
4. Brak w lokalu sieci wodociągowej 5
5. Brak w lokalu sieci kanalizacyjnej 5
6. Brak w lokalu sieci ciepłej wody 10
7. Lokal w budynku o stanie technicznym średnim bądź złym 5
§ 11. Czynniki wymienione w § 10 mające wpływ na podwyższenie lub obniżenie stawki czynszu podlegają sumowaniu.
§ 12. Stawka czynszu za lokale socjalne stanowi połowę najniższego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
§ 13. Zmiana wysokości stawki czynszu nie może być dokonywana częściej niż co sześć miesięcy i nie może przekroczyć 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie podlaskim.
Rozdział V
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
§ 14. 1. Lokalami znajdującymi się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lemanie 91 i budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli przy ul. Jana Pawła II 36 zarządza Wójt Gminy Turośl.
2. Lokalami usytuowanymi w budynkach po byłych szkołach w miejscowości Charubin 59 i Wanacja 12 zarządza Zespół Obsługi Szkół w Turośli.
3. Lokalem usytuowanym w budynku przy ul. Akacjowej 1/6 w Turośli stanowiącym współwłasność z osobami, którzy wykupili mieszkania na własność, zarządza Wójt Gminy Turośl.
4. Lokalem usytuowanym w budynku przy ul. Jana Pawła II 12/2 w Turośli stanowiącym współwłasność z osobami, którzy wykupili mieszkania na własność, również zarządza Wójt Gminy Turośl.
§ 15. W kolejnych latach nie planuje sie zmiany sposobu administrowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
Rozdział VI
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
§ 16. Podstawowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie objetym planem będą dochody uzyskiwane z czynszu za wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych, w razie wystąpienia ważnych potrzeb związanych z remontami lub modernizacją lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przewiduje się zaangażowanie środków dodatkowych z budżetu gminy w miarę posiadanych możliwości finansowych.
Rozdział VII
Wydatki związane z eksploatacją, remontami i modernizacją lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 17. 1. Gospodarka mieszkaniowa finansowana będzie z budżetu gminy. Koszty bieżącej eksploatacji pokrywane będą z budżetu gminy i wpływów z czynszów.
2. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty eksploatacji lokali i budynków.
3. Wydatki na remonty i modernizację będą ustalane na podstawie informacji sporządzonej corocznie przez wójta.
4. Zarząd wykonywany będzie we własnym zakresie i dlatego też nie wyodrębnia się kosztów z tym związanych.
5. W okresie objętym programem nie przewiduje się zakupów i budowy nowych lokali i budynków mieszkalnych.
Rozdział VIII
Inne działania mające wpływ na poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§ 18. Lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy nie wymagają większych remontów przed 2015 rokiem, z wyjątkiem budynku wybudowanego w miejscowości Leman 91, lecz z uwagi na skromny budżet prace te zostały przesunięte na lata po 2015 roku. W związku z tym nie zachodzi potrzeba wykwaterowania najemców do lokali zamiennych.
§ 19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zmianami).
Przewodniczący Rady

Kazimierz Kowalczyk
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/111/09
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY TUROŚL
§ 1. 1. Tworząc warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach Gmina Turośl wynajmuje na warunkach określonych w niniejszej uchwale lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Turośl
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami);
2) lokalu - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego, z wyłączeniem lokalu socjalnego;
3) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego zakwalifikowany jako lokal socjalny w rozumieniu ustawy;
4) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zmianami);
5) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę, która złożyła w Urzędzie Gminy wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego;
6) średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego - należy przez to rozumieć dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zmianami);
7) Gminie i Wójcie - należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Turośl i Wójta Gminy Turośl.
Rozdział I
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu oraz warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 2. 1. Za osoby spełniające warunki do oddania w najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Turośl na czas nieoznaczony, poza osobami wymienionymi w ustawie uważa się:
1) osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o najem lokalu nie będzie przekraczać 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;
2) osoby, którym nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego;
3) osoby zamieszkujące lokale, gdzie na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niż 5 m2 łącznej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosoowego mniej niż 10 m2 powierzchni;
4) osoby zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Turośl, co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wynajęcie lokalu;
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez członków gospodarstwa domowego.
§ 3. 1. Za osoby, którym mogą być oddane w najem na czas określony lokale socjalne oporócz posiadających ustawowe prawo do lokalu socjalnego uważa się:
1) osoby, nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
2) osoby, zamieszkujące w lokalach, gdzie na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niż 5 m2 łącznej powierzchni pokoi, a w przypadku jednoosobowego 10 m2 tej powierzchni;
3) osoby zamieszkujące w lokalach, gdzie na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym;
4) osoby zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Turośl, co najmniej przez okres 5 lat przed złożeniem wniosku o wynajęcie lokalu z zasobów gminy.
2. Warunki wymienione w w ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez członków gospodarstwa domowego.
§ 4. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Turośl, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
§ 5. 1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego gminy jest wpłacenie przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługującego wynajmującemu w dniu jego opróżnienia w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu.
2. Z obowiązku wpłacenia kaucji, oprócz osób zwolnionych ustawowo zwalniane są osoby:
1) dokonujące remonu lokalu mieszkalnego na własny koszt, jeżeli wartość wykonywanych prac remontowych przekracza wartość kaucji;
2) dokonujące adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń niemieszkalnych stanowiących własność gminy;
3) osoby wymienione w § 3 ust. 3.
3. Lokale mieszkalne i socjalne mogą być wynajmowane pod warunkiem posiadania przez gminę wolnych lokali.
4. Wynajmowanie wolnych lokali stanowi sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
5. Wynajmowanie lokali socjalnych służy do czasowego zaspokajania potrzeb mieszkalnych osób uprawnionych.
6. Umowy na lokale socjalne zawiera się maksymalnie na okres 3 lat.
7. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunków wymienionych w ust. 1 w stosunku do osób, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej jak: pożar, powódź, huragan lub wskutek katastrofy budowlanej.
Rozdział II
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 6. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony przysługuje:
1) osobom które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje mają szczególne znaczenie społeczne i są niezbędne gminie;
2) osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy;
3) osobom, które zostały zakwalifikowane do przebudowania pomieszczeń niemieszkalnych stanowiących własność Gminy na lokale mieszkalne na własny koszt i dokonały takiej przebudowy;
4) najemcom obowiązanym do opróżnienia lokalu i przeniesienia się do lokalu zamiennego, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga na czas remontu.
2. Pierszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom:
1) w stosunku do, których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego;
2) które utraciły mieszkanie wskutek pożaru, katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej.
3. Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, przy wyborze bierze się pod uwage powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niz 5 m2 powierzchni na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.
Rozdział III
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
§ 7. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą dokonywać wzajemnej zamiany zajmowanych lokali pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy.
2. Warunkiem dokonania zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, jest:
1) uzyskanie zgody dysponentów lokali obu zasobów;
2) zakwalifikowanie do zamiany ze względów zdrowotnych;
3) na wniosek najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o wzajemną zamianę.
3. Zamiana nie może być dokonana w przypadku, gdy:
1) najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do lokalu na ternie Gminy;
2) najemca przed wyrażeniem zgody na zamianę dokonał samowolnej zamiany;
3) zajmowany lokal nie odpowiada wymogom technicznym określonym odrębnymi przepisami;
4) najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony.
4. Nie rozpatruje się wniosków osób, ktore otrzymały mieszkanie z zasobów gminy w okresie 5 lat.
5. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunków określonych w ust. 4 w przypadku, gdy zamiana jest uzasadniona wiekiem i stanem zdrowia najemcy lub członka jego rodziny oraz gdy lokal jest potrzebny na realizację zadań gminy.
Rozdział IV
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
§ 8. 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się na pismie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków niezbędnych do ubiegania się o najem lokalu, określonych w niniejszych zasadach.
2. Wnioski o najem lokali na czas nieoznaczony i najem lokali socjalnych oraz najem lokali związanych ze stosunkiem pracy, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową rozpatruje Wójt.
3. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt w formie zarządzenia, na okres czterech lat po każdych wyborach samorządowych w ilości, co najmniej 3 osób.
4. Komisja działa społecznie, bez prawa do wynagrodzenia.
5. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
1) przeprowadzanie oględzin pomieszczeń do wynajęcia lub zamiany lokalu;
2) opiniowanie wniosków osób ubiegających sie o wynajęcie lub zamianę lokalu;
3) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń osób ubiegających się o wynajęcie lub zamianę lokalu;
4) opiniując wnioski osób ubiegających się o najem lokali z zasobu mieszkaniowego gminy Społeczna Komisja Mieszkaniowa obowiązana jest do przestrzegania przepisów w niniejszej uchwale.
6. Wnioski o najem lokali mieszkaniowych składa się do Urzędu Gminy przez cały rok.
7. Wnioski przekazywane są niezwłocznie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ktora wydaje opinię w zakresie warunków mieszkaniowych.
8. Przydziału lokalu mieszkaniowego wnioskodawcy dokonuje się w ramach posiadanego wolnego zasobu mieszkaniowego.
9. Z posiedzeń Komisji oraz oględzin sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jego uczestnicy.
Rozdział V
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, ktorego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy.
§ 9. 1. W stosunek najmu lokalu wstępują pozostali w tym lokalu po śmierci najemcy członkowie gospodarstwa domowego, którzy stale zamieszkiwali z najemcą do chwili jego zgonu przez okres co najmniej 3 lat i nie przysługuje im ani ich małżonkom tytuł prawny do innego lokalu, o ile złożą wniosek o zawarcie z nimi umowy najmu w ciagu 3 miesięcy od dnia śmierci najemcy.
2. Osoby, ktore pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub w którego najem nie wystapiły po śmierci najemcy i z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu, zobowiązane są bez wezwania opróźnić i wydać lokal wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia opuszczenia przez najemcę lub jego śmierci.
Rozdział X
Kryteria oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
§ 10. Na ternie Gminy Turośl w zasobie mieszkaniowym nie występują lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2.
§ 11. 1. Lokale mieszkalne, związane ze stosuniem pracy wydzielone w zasobie mieszkaniowym gminy przyznaje sie na czas określony, tj. na okres zatrudnienia na terenie gminy.
2. O każdym przydziale mieszkania związanego ze stosunkiem pracy będzie podejmował decyzję Wójt Gminy.
§ 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zmianami).
Przewodniczący Rady

Kazimierz Kowalczyk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe