reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/169/09 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu miasta na 2010 r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d", oraz litera "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 34 957 467 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości - 5 301 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości - 29 656 467 zł zgodnie z zapisami § 14 uchwały,
§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 573 467 zł z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości - 6 789 000 zł,
- wydatki bieżące w wysokości - 28 784 467 zł zgodnie z zapisami § 15 uchwały.
§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 210 000 zł, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 616 000 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 444 265 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 828 265 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 310 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 465 900 zł, koszty 3 465 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 447 500 zł, wydatki - 484 912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:
1) przychody - 140 000 zł
2) wydatki - 154 673 zł
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6) udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§
Plan na 2010 r.
I.Dochody majątkowe
w tym:5 301 000
1. Gospodarka mieszkaniowa
700


1 200 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

1 200 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności0760
20 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0770
1 180 000
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 
630

63095

6298
2 401 000
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł6299

1 700 000

II. Dochody bieżące ogółem
29 656 467
A. Dochody z podatków i opłat
lokalnych mienia komunalnego
i pozostałe.16 549 700
Rolnictwo i łowiectwo
010


500
Pozostała działalność

01095

500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
500
Transport i łączność
600


30 000
Drogi publiczne gminne

60016

30 000
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw0490
30 000
Dotacje rozwojowe6208
-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin6330
-
Gospodarka mieszkaniowa
700


213 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

213 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości0470
50 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw
0490
20 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
140 000
Pozostałe odsetki


0920
2000
Wpływy z różnych dochodów


0970
1 000
Administracja publiczna
750


9 000
Urzędy gmin

75023

9 000

Wpływy z usług
0830

7 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych


0870
-
Wpływy z różnych dochodów


0970
1 000
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami2360
1 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł


75075

2700

-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej

756


14 937 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

75601

16 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej0350
16 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek


75615

5 054 500
Podatek od nieruchomości


0310
4 750 000
Podatek rolny


0320
2 000
Podatek leśny


0330
500
Podatek od środków transportowych


0340
290 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej


0460
1 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych


0500
9 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


0910
2 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


75616

2 836 500
Podatek od nieruchomości


0310
1 950 000
Podatek rolny


0320
85 000
Podatek leśny


0330
12 000
Podatek od środków transportowych


0340
340 000
Podatek od spadków i darowizn


0360
30 000
Wpływy z opłaty targowej


0430
80 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych


0500
300 000
Zaległości z podatków zniesionych


0560
-
Wpływy z różnych opłat


0690
5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


0910
20 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych2440
14 500
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


75618

715 000
Wpływy z opłaty skarbowej


0410
400 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu0480
310 000
Wpływy z różnych opłat


0690
5 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


75621


6 315 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych


0010
5 915 000
Podatek dochodowy od osób prawnych


0020
400 000
Różne rozliczenia
758


30 000
Różne rozliczenia finansowe

75814

30 000
Pozostałe odsetki


0920
30 000

Oświata i wychowanie

801


2 000
Szkoły podstawowe

80101

2 000
Pozostałe odsetki


0920
2 000
Pozostała działalność

80195

-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy2030
-

Pomoc społeczna

852


1 206 000
Domy pomocy społecznej

85202

45 000
Wpływy z usług


0830
45 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


85212

65 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2360
65 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej85213

30 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy2030
30 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


85214

432 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy2030
432 000
Zasiłki stałe


85216

379 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy2030
379 000
Ośrodki Pomocy Społecznej

85219

235 000
Pozostałe odsetki


0920
2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy2030
233 000
Pozostała działalność

85295

-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy2030
-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


85228

20 000
Wpływy z usług


0830
20 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853


-
Pozostała działalność

85395

-
Dotacja rozwojowa


2008
-2009
-

Edukacyjna opieka wychowawcza

854


-
Pomoc materialna dla uczniów

85415

-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy2030
-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900


114 200
Wpływy z różnych opłat

90020
0690
2 000
Pozostała działalność

90095

112 200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze0750
87 000
Wpływy z usług


0830
25 000
Pozostałe odsetki


0920
100
Wpływy z różnych dochodów


0970
100

Kultura fizyczna i sport

926


8 000
Instytucje kultury fizycznej

92604

8 000
Wpływy z usług


0830
8 000

B. Dotacje celowe na zadania
zlecone3 734 600
Rolnictwo i łowiectwo
010


-
Pozostała działalność

01095

-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie2010
-
Administracja publiczna
750


102 000
Urzędy wojewódzkie

75011

102 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010
102 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751


2 600
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

2010
2 600
Wybory do Parlamentu Europejskiego

75113
2010
-
Pomoc społeczna
852


3 630 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


85212

2010
3 629 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne


85213

2010
1 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214
2010
-

C. Różne rozliczenia

758


9 372 167
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801
2920
8 939 122
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75807
2920
433 045

Dochody ogółem: I + II


34 957 467
§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków- tabela Nr 2.
Dział
Rozdział
Paragraf


Nazwa
Działu
Rozdziału
Plan na 2010 rok
w tym:


Wydatki bieżące
z tego:

Wydatki
Majątkowe

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Dotacje
Wydatki na obsługę długu
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1
pkt.2 i 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
010


Rolnictwo
3 000
3 00001030

Izby rolnicze
3 000
3 000
2850

3 000
3 00001095

Pozostała działalność
-

4210

-

4430

-600


Transport i łączność
1 853 000
945 000


223 000

908 000


60004

Lokalny transport zbiorowy
230 000
230 000
4300

230 000
230 00060014

Drogi publiczne powiatowe
223 000
223 000


223 000

6300

223 000
223 000


223 000
60016

Drogi publiczne gminne
1 400 000
492 000
908 0004210

45 000
45 000
4270

387 000
387 000
4300

60000
60000
6050

873 000

873 0006058

-

6059

-

6060

35 000

35 000

630


Turystyka
4 101 000

4 101 000
2 401 000

63095

Pozostała działalność
4 101 000

4 101 000
2 401 000


6050

-

6058

2 401 000

2 401 000
2 401 000


6059

1 700 000

1 700 000

700


Gospodarka mieszkaniowa
280 000
280 00070005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
80 000
80 000
4270

39 000
39 000
4300

4 000
4 000
4390

25 000
25 000
4590

5 000
5 000
4610

7 000
7 00070095

Pozostała działalność
200 000
200 000
4430

200 000
200 000


710


Działalność usługowa
166 000
166 000
4 000


71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
140 000
140 000
4110

1 000
1 000
1 0004120

1 000
1 000
1 0004170

2 000
2 000
2 0004270

136 000
136 00071014

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

1 000

1 000
4270

1 000
1 00071035

Cmentarze
25 000
25 000
4300

25 000
25 000


720


Informatyka
4 000
4 000


4 000
72095

Pozostała działalność
4 000
4 000


4 000

6630

4 000
4 000


4 000750


Administracja publiczna
3 575 000
3 525 000
2 690 500
102 000


50 000


75011

Urzędy wojewódzkie
102 000
102 000
102 000
102 000


4010

75 000
75 000
75 000
75 000


4040

8 000
8 000
8 000
8 000


4110

15 000
15 000
15 000
15 000


4120

4 000
4 000
4 000
4 000

75022

Rady gmin
83 000
83 000
3030

81 000
81 000
4210

1 000
1 000
4300

1 000
1 00075023

Urzędy gmin
3 300 000
3 250 000
2 585 00050 0003020

7 000
7 000
4010

2 050 000
2 050 000
2 050 0004040

165 000
165 000
165 0004110

260 000
260 000
260 0004120

60 000
60 000
60 0004140

30 000
30 000
4170

50 000
50 000
50 0004210

70 000
70 000
4260

45 000
45 000
4270

18 000
18 000
4280

3 000
3 000
4300

60 000
60 000
4350

9 000
9 000
4360

7 000
7 000
4370

20 000
20 000
4410

8 000
8 000
4420

2 000
2 000
4430

10 000
10 000
4440

55 000
55 000
4480

280 000
280 000
4530

1 000
1 000
4610

1 000
1 000
4700

10 000
10 000
4740

4 000
4 000
4750

25 000
25 000
6060

50 000
-
50 000


75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000

70 000

3 5004110

1 000
1 000
1 0004120

500
500
5004170

2 000
2 000
2 0004210

30 000
30 000
4300

35 000
35 000
4350

1 500
1 50075095

Pozostała działalność
20 000
20 000
4210

11 000
11 000
4300

4 000
4 000
4430

5 000
5 000


751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 600

2 600


2 600

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 600

2 600


2 600


4210

2 600
2 600

2 600

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

3030

-

4110

-

4120

-

4170

-

4210

-

4410

-754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60 000

60 000

20 000


75405

Komendy powiatowe policji
15 000
15 000
3000

3 000
3 000
4210

4 000
4 000
4300

8 000
8 00075412

Ochotnicze Straże Pożarne
40 000
40 000
20 0003020

3 000
3 000
4110

4 000
4 000
4 0004120

1 000
1 000
1 0004170

15 000
15 000
15 0004210

8 000
8 000
4260

5 000
5 000
4300

1 000
1 000
4370

1 000
1 000
4400

500
500
4430

1 000
1 000
4700

500
50075414

Obrona cywilna
5 000
5 000
4210

1 000
1 000
4300

2 000
2 000
4410

1 000
1 000
4700

1 000
1 000


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


50 000


50 000


16 500


75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

50 000

50 000

16 5004110

2 000
2 000
2 0004120

500
500
5004170

14 000
14 000
14 0004210

10 000
10 000
4300

13 500
13 500
4430

5 000
5 000
4610

3 000
3 000
4740

2 000
2 000


757


Obsługa długu publicznego
140 000
140 000140 00075702

Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.
140 000
140 000140 000
8110

140 000
140 000140 000


758


Różne rozliczenia
210 000
210 00075814

Różne rozliczenia finansowe
-

8550

-
75818

Rezerwy ogólne i celowe
210 000
210 000
4810

210 000
210 000


801


Oświata i wychowanie
12 910 000
12 710 000
8 243 000

2 812 000

200 000


80101

Szkoły Podstawowe
5 560 000
5 560 000
4 497 2003020

11 000
11 000
4010

3 571 300
3 571 300
3 571 3004040

271 300
271 300
271 3004110

554 600
554 600
554 6004120

93 000
93 000
93 0004140

3 000
3 000
4170

7 000
7 000
7 0004210

46 000
46 000
4240

12 000
12 000
4260

482 000
482 000
4270

137 000
137 000
4280

8 000
8 000
4300

40 000
40 000
4350

6 000
6 000
4370

10 500
10 500
4390

1 000
1 000
4410

10 500
10 500
4430

18 000
18 000
4440

254 000
254 000
4700

6 000
6 000
4740

6 000
6 000
4750

11 800
11 80080104

Przedszkola
2 812 000
2 812 000


2 812 000

2510

2 700 000
2 700 000


2 700 000

2540

112 000
112 000


112 000

3020

-

4010

-

4040

-

4110

-

4120

-

4170

-

4210

-

4280

-

4300

-

4370

-

4410

-

4440

-

4700

-

4750

-
80110

Gimnazja
3 580 000
3 380 000
2 999 000200 0003020

1 000
1 000
4010

2 379 800
2 379 800
2 379 8004040

187 900
187 900
187 9004110

371 300
371 300
371 3004120

60 000
60 000
60 0004210

20 000
20 000
4240

3 000
3 000
4260

110 000
110 000
4270

13 000
13 000
4280

1 500
1 500
4300

25 000
25 000
4350

2 500
2 500
4370

4 000
4 000
4390

1 000
1 000
4410

3 500
3 500
4430

2 500
2 500
4440

186 000
186 000
4700

4 000
4 000
4740

2 000
2 000
4750

2 000
2 000
6050

200 000

200 000


80113

Dowożenie uczniów do szkoły

20 000

20 000
4300

20 000
20 00080132

Szkoły artystyczne
900 000
900 000
742 3003020

800
800
4010

597 300
597 300
597 3004040

30 000
30 000
30 0004110

100 000
100 000
100 0004120

15 000
15 000
15 0004210

5 000
5 000
4240

4 000
4 000
4280

3 000
3 000
4300

11 000
11 000
4350

3 000
3 000
4360

2 000
2 000
4370

1 500
1 500
4400

75 600
75 600
4410

2 000
2 000
4090

2 800
2 800
4440

42 000
42 000
4700

-
-
4750

5 000
5 00080146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30 000

30 000
3250

30 000
30 00080195

Pozostała działalność
8 000
8 000
4 5004110

1 000
1 000
1 0004120

500
500
5004170

3 000
3 000
3 0004210

3 500
3 500


851


Ochrona zdrowia
310 000
310 000
84 500

170 000
85153

Zwalczanie narkomanii
70 000
70 000
46 0004010

34 000
34 000
34 0004040

3 000
3 000
3 0004110

6 000
6 000
6 0004120

1 000
1 000
1 0004170

2 000
2 000
2 0004210

5 000
5 000
4280

200
200
4300

8 000
8 000
4370

1 000
1 000
4400

7 000
7 000
4410

800
800
4440

1 500
1 500
4700

500
50085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

240 000

240 000

38 500


170 000

2820

170 000
170 000


170 000

4010

17 000
17 000
17 0004040

2 000
2 000
2 0004110

4 000
4 000
4 0004120

500
500
5004170

15 000
15 000
15 0004210

6 000
6 000
4260

3 500
3 500
4300

11 500
11 500
4410

500
500
4440

1 000
1 000
4610

8 000
8 000
4700

1 000
1 000


852


Pomoc społeczna
6 181 000
6 181 000
739 500
3 630 000

85202

Domy pomocy społecznej
200 000
200 000
4330

200 000
200 00085212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


3 629 000
3 629 000


87 5003 629 000


3020

500
500

500


3110

3 512 400
3 512 400

3 512 400


4010

60 000
60 000
60 000
60 000


4040

4 400
4 400
4 400
4 400


4110

21 100
21 100
21 100
21 100


4120

1 500
1 500
1 500
1 500


4170

500
500
500
500


4210

4 000
4 000

4 000


4260

3 000
3 000

3 000


4270

500
500

500


4300

11 000
11 000

11 000


4350

800
800

800


4360

800
800

800


4370

1 000
1 000

1 000


4400

2 000
2 000

2 000


4410

500
500

500


4430

500
500

500


4440

2 200
2 200

2 200


4700

1 000
1 000

1 000


4740

500
500

500


4750

800
800

800

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

31 000

31 000


1 000


4130

31 000
31 000

1 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

732 000

732 000
3110

732 000
732 00085215

Dodatki mieszkaniowe
340 000
340 000
3110

340 000
340 00085216

Zasiłki stałe
379 000
379 000
3110

379 000
379 00085219

Ośrodki pomocy społecznej

740 000

740 000

652 0003020

3 000
3 000
4010

508 000
508 000
508 0004040

39 500
39 500
39 5004110

82 500
82 500
82 5004120

12 000
12 000
12 0004170

10 000
10 000
10 0004210

8 000
8 000
4260

10 000
10 000
4270

1 000
1 000
4280

1 000
1 000
4300

10 000
10 000
4350

1 000
1 000
4360

2 000
2 000
4370

2 000
2 000
4400

26 100
26 100
4410

1 000
1 000
4430

700
700
4440

20 200
20 200
4700

1 000
1 000
4750

1 000
1 00085295

Pozostała działalność
130 000
130 000
3110

130 000
130 000
4210

-
-


853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

-85395

Pozostała działalność
-
-


854


Edukacyjna opieka wychowawcza

666 000

666 000

594 000


85401

Świetlice szkolne
626 000
626 000
594 0004010

472 000
472 000
472 0004040

31 900
31 900
31 9004110

76 700
76 700
76 7004120

13 400
13 400
13 4004440

32 000
32 00085415

Pomoc materialna dla uczniów

40 000

40 000
3240

40 000
40 000


900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 510 500

1 300 500

36 500
1 210 000


90002

Gospodarka odpadami
50 000
50 000
4210

5 000
5 000
4300

45 000
45 00090003

Oczyszczanie miast i wsi
220 000
220 000
4210

5 000
5 000
4260

15 000
15 000
4300

200 000
200 00090004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

50 000

50 000
4210

41 000
41 000
4260

6 000
6 000
4300

3 000
3 00090005

Ochrona powietrza atmosferycznego

7 000

7 000
4430

7 000
7 00090015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

895 000

765 000

130 0004260

720 000
720 000
4270

45 000
45 000
6050

130 000
-
130 000


90095

Pozostała działalność
1 288 500
208 500
36 5001 080 0004110

1 000
1 000
1 0004120

500
500
5004170

35 000
35 000
35 0004210

10 000
10 000
4260

30 000
30 000
4270

20 000
20 000
4300

80 000
80 000
4390

1 000
1 000
4430

30 000
30 000
4530

1 000
1 000
6050

1 080 000
-
1 080 000

921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 335 000
1 285 000


1 285 000

50 000


92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

770 000

770 000770 000

2480

770 000
770 000


770 000
92116

Biblioteki
515 000
515 000


515 000

2480

515 000
515 000


515 000
92195

Pozostała działalność
50 000
-
50 0006050

50 000
-
50 000

926


Kultura fizyczna i sport
1 216 367
946 367
540 000

90 000

270 000


92604

Instytucje kultury fizycznej

850 000

850 000

3020

4 000
4 000
4010

370 000
370 000
370 0004040

30 000
30 000
30 0004110

60 000
60 000
60 0004120

10 000
10 000
10 0004170

70 000
70 000
70 0004210

103 000
103 000
4260

43 000
43 000
4270

10 000
10 000
4280

1 000
1 000
4300

104 000
104 000
4350

2 000
2 000
4360

4 000
4 000
4370

3 000
3 000
4410

4 000
4 000
4430

10 000
10 000
4440

12 000
12 000
4700

2 000
2 000
4740

4 000
4 000
4750

4 000
4 00092605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

96 367

96 36790 000

2820

90 000
90 000


90 000

4210

6 367
6 367926 95

Pozostała działalność
270 000

270 0006050

270 000

270 000

Wydatki ogółem:
35 573 467
28 784 467
12 968 500
3 734 600
4 584 000
140 000
6 789 000
2 401 000
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do budżetu
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik inwestycyjny nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3.do budżetu doc
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4.do budżetu doc
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 dotacje
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6.do budżetu doc
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7 przychody
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8.do budżetu doc
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9 do budżetu
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 10 do budżetu
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama