Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 351/10 Wójta Gminy Narew z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXIX/167/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2010 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów 10 560 910 zł.

- po stronie wydatków 12 491 211 zł.

Niedobór budżetowy w wysokości 1 930 301 zł. zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetową - 566 814 zł.

- wolnymi środkami - 680 091 zł.

- pożyczką bankową - 683 396 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/10
Wójta Gminy Narew
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w dochodach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/10
Wójta Gminy Narew
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w wydatkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe