Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 14 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 14 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 14 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
UZASADNIENIE
- zmniejszono subwencję oświatową pismo MF nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku - 52.800 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- zwiększono plan dotacji na dożywianie pismo PUW nr FB-II.3111.16.2011.BŁ z dnia 17 lutego 2011 roku - 8.900,00 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji przy realizacji projektu: "Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica" - 79.407 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- zwiększono środki na wykonanie zadania: "Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy" - 24.227 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- zmniejszono plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 700 zwiększając plan na ten sam paragraf w rozdziale 75023 - 77 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- zwiększono plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale 801 - 3.257 zł oraz zmniejszono plan na wynagrodzenia w rozdziale 80101 w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej - 16.057 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu: "Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica" w związku z rostrzygniętym przetargiem - 15.180 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe