| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/373/13 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok

Na podstawie Na podstawie: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 11 marca 2013r.) oraz Uchwały Nr XX/148/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Miasta Kościerzyna z jej z mieszkańcami dotyczące propozycji wydatków budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok, zwane dalej "Budżetem Obywatelskim".

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Mieszkańcy zostaną poinformowani o trybie, przedmiocie i zasadach konsultacji, a także o ich wynikach (w tym zgłoszonych opiniach, uwagach i propozycjach) w szczególności na stronie internetowej Urzędu Miasta Kościerzyna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

§ 3. Wzór formularza zgłaszania propozycji wydatków, zwanych dalej "projektami", określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w Kościerzynie w terminie od 1 września do 30 września 2013 roku, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyny do powołania komisji ds. konsultacji oraz określenia regulaminu jej działania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna


Barbara Wysiecka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/373/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI BUDŻETOWYCH

§ 1. 1. Konsultacje społeczne dotyczą propozycji wydatkowania z budżetu na rok 2014r. kwoty nie mniejszej niż 240.000 zł.

2. W ramach konsultacji mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego obwodu.

3. Postuluje się, aby środki przeznaczone do wydatkowania na realizację projektów w każdym obwodzie głosowania nie przekraczały kwoty 20.000 zł.

§ 2. Propozycję zadań do realizowania w ramach budżetu mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Miasta Kościerzyny.

§ 3. 1. Formularz zgłoszenia projektów jest dostępny na stronie internetowej Miasta Kościerzyna oraz w Biurze Rady Miasta Kościerzyna.

2. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy.

3. Opracowanie szacunkowych kosztorysów dla projektów zapewnia Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

4. Wypełnione formularze projektów składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesyła pocztą elektroniczną na adresUrząd@koscierzyna.gda.pl w terminie do dnia 30.09.2013r.

§ 4. 1. Komisja powołana prze Burmistrza Miasta Kościerzyna we współpracy z Burmistrzem Miasta przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem gospodarności oraz formalno-prawnym.

2. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu projektu podejmuje Komisja, zwykłą większością głosów.

3. Pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowane projekty publikowane będą wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

4. Projekty będą podlegały głosowaniu przez mieszkańców w formie sondażu internetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wyniki sondażu zostaną opublikowane niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

5. Ostatecznie do realizacji zostaną skierowane projekty ujęte w budżecie Miasta Kościerzyna na 2014 r. przyjętym przez Radę Miasta Kościerzyna.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się zasady określone w uchwale nr XX/148/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/373/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2013 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kościerzynie na rok 2014

1. Podstawowe informacje

a) Tytuł projektu:

b) Lokalizacja projektu:

c) Kontakt do pomysłodawcy/przedstawiciela pomysłodawców:

- Imię i nazwisko:

- Numer telefonu:

- Adres e-mail:

2. Opis projektu

(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji)

3. Uzasadnienie

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu.

4. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe), np. zdjęcie, mapa.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/373/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2013 r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Od 01-09-2013r. do 30-09-2013r. - składanie propozycji wydatków (projektów) przez mieszkańców.

Od 01-10-2013r. do 10-10-2013r. - weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta.

Do 11.10.2013r. - publikacja projektów na stronie internetowej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Od 11-10-2013r. do 18-10-2013r. - przeprowadzenie sondażu internetowego.

Do 21-10-2013r. - opublikowanie wyników sondażu internetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Do 22-10-2013r. - opublikowanie wyników konsultacji.

Do 30-10-2013r. - ujęcie projektów, które zyskały największą liczbę głosów w sondażu internetowym,
w projekcie budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2014.


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest aktem prawnym dającym możliwość uczestnictwa mieszkańców miasta w procesie tworzenia budżetu miasta Kościerzyna na rok 2014 w formie konsultacji. Powyższe konsultacje w sprawie budżetu na przyszły rok umożliwiające współdecydowanie o realizowanych zadaniach na terenie miasta Kościerzyna będą przeprowadzone po raz pierwszy . Budżet obywatelski stanowić będzie określoną pulę środków w budżecie miasta Kościerzyna na 2014 rok. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać takie zadania, które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnym. Zadania, które uzyskają największą liczbę głosów mogą być realizowane w 2014 roku po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miasta. W ten sposób mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wpływać na kształtowanie budżetu, a przede wszystkim swojego otoczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »