| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/313/2012 Rady Miasta Łuków

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Łuków postanawia:

§ 1. 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Miasto Łuków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 17 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie gromadzą odpadów w sposób selektywny:

1) o pojemności 80 l - w wysokości 16 zł,

2) o pojemności 110 l - w wysokości 22 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 24 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 48 zł,

5) o pojemności 1 100 l - w wysokości 220 zł,

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 550 zł.

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 700 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady opakowaniowe (tzw. suche) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 80 l - w wysokości 5 zł,

2) o pojemności 110 l - w wysokości 7 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 8 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 16 zł,

5) o pojemności 1 100 l - w wysokości 66 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na szkło od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 80 l - w wysokości 9 zł,

2) o pojemności 110 l - w wysokości 12 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 13 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 26 zł,

5) o pojemności 1 100 l - w wysokości 120 zł.

4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 80 l - w wysokości 8 zł,

2) o pojemności 110 l - w wysokości 11 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 12 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 24 zł,

5) o pojemności 1 100 l - w wysokości 110 zł.

5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na popioły od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 80 l - w wysokości 4 zł,

2) o pojemności 110 l - w wysokości 5,50 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 6 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 12 zł.

6. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik na pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 80 l - w wysokości 7 zł,

2) o pojemności 110 l - w wysokości 10 zł,

3) o pojemności 120 l - w wysokości 11 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 22 zł,

5) o pojemności 1 100 l - w wysokości 90 zł,

6) o pojemności 5 m3 - w wysokości 270 zł,

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 400 zł.

§ 3. 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie suma iloczynów ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej dla poszczególnych frakcji w § 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, których mowa w ust. 2 i 4 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Urszula Bancerz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »