reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) "działce" - należy przez to rozumieć działkę budowlaną zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199);

2) "linii rozgraniczającej" - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, poza którą niedopuszczalne jest sytuowanie budynków; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą podziemnych części obiektów budowlanych, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu, oraz elementów takich jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne;

4) "nośniku reklamowym" - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe lub reklamę w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną, podświetloną lub elektroniczną, przeznaczone do eksponowania reklamy, nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem gminnego lub innego systemu informacji lub pojazdem samobieżnym;

5) "planie" - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

6) "powierzchni zabudowy" - należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym obrysie najniższej kondygnacji nadziemnej lub wyższej, gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji najniższej;

7) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć przeważającą kategorię lub grupę kategorii zagospodarowania;

8) "przeznaczeniu uzupełniającym" - należy przez to rozumieć kategorię lub grupę kategorii zagospodarowania, która może być realizowana jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, a także nie może uniemożliwiać lub ograniczać realizacji przeznaczenia podstawowego;

9) "przepisach odrębnych" - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji ustaleń planu akty prawne, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych;

10) "uciążliwości inwestycji" - należy przez to rozumieć oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji i promieniowania mierzone właściwymi jednostkami, określonymi w przepisach odrębnych.

2. Stwierdza się, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, przyjętego uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 3 lutego 2015 r.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, podzielony na 2 arkusze;

2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4. Plan obejmuje 2 obszary o łącznej powierzchni 7,09 ha, położone w obrębach geodezyjnych Ostrówki i Podstolice, a jego granice zostały przedstawione na rysunku planu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji budynków i nie ustala się linii zabudowy, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych;

4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki:

a) 90% dla wszystkich terenów oznaczonych symbolami E i WS,

b) 5% dla terenu oznaczonego symbolem EN,

c) dla pozostałych terenów - nie ustala się.

§ 3. Dopuszcza się scalanie, łączenie i podział na działki o dowolnych parametrach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:

1) nakazuje się stosować rozwiązania zmniejszające emisję zanieczyszczeń i pól elektromagnetycznych do środowiska do poziomu określonego przepisami odrębnymi;

2) nakazuje się aby poziom uciążliwości inwestycji spełniał wymagania wynikające z przepisów odrębnych;

3) ustala się, że zasięg ponadnormatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV nie może wykraczać poza granice planu;

4) nakazuje się rekultywację terenu po zakończeniu prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej;

5) nakazuje się zachowanie wód powierzchniowych i terenów podmokłych, znajdujących się w granicach planu;

6) dopuszcza się przebudowę odkrytych rowów melioracyjnych;

7) nakazuje się stosować rozwiązania służące ochronie zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 139 "Dolina Kopalna Smogulec - Margonin", w granicach którego znajduje się część obszaru objętego planem.

§ 5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczone na rysunku planu;

2) nakazuje się współdziałać z właściwym organem ochrony zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych zamierzeń związanych z pracami ziemnymi w granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu;

3) nakazuje się przeprowadzić badania archeologiczne w granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi;

4) nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych.

§ 6. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym układem dróg publicznych i wewnętrznych;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległej drogi publicznej lub wewnętrznej, a także terenów przyległych;

3) nie wyznacza się miejsc do parkowania oraz nie określa się zasad ich realizacji, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

§ 7. W zakresie obsługi infrastrukturalnej:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

3) nie określa się zasad w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną i usługi teletechniczne, a także zasad odprowadzania ścieków, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

4) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub powierzchniowo w teren, po uprzednim podczyszczeniu jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

5) dopuszcza się lokalizację kablowych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

§ 8. Na obszarze objętym planem:

1) nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) nie zostały wyznaczone tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

3) nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 9. Ustala się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolami E1, E2, E3, E4 i E5, dla których:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV;

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - inne obiekty infrastruktury technicznej oraz działalność rolnicza związana z uprawą i wypasem;

3) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 49 m nad powierzchnią terenu;

4) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na części terenów oznaczonych symbolami E3 i E4.

§ 10. 1. Ustala się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem EN.

2. W zakresie przeznaczenia terenu:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - główny punkt zasilania, w tym budynki i pozostałe obiekty w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - inne obiekty infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzona.

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

1) dopuszcza się powierzchnię zabudowy - maksymalnie 80% powierzchni terenu;

2) dopuszcza się intensywność zabudowy - od 0 do 1;

3) dopuszcza się wysokość zabudowy:

a) dla budynków - maksymalnie 9 m nad powierzchnią terenu,

b) dla obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 49 m nad powierzchnią terenu;

4) dopuszcza się dachy o dowolnej konstrukcji, dowolnym pokryciu i dowolnym kącie nachylenia połaci;

5) dopuszcza się lokalizację ażurowych ogrodzeń z prześwitem na minimum 60% powierzchni w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 2,5 m;

6) dopuszcza się zabudowę na granicy działki jeżeli nie wykluczają tego linie zabudowy.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu:

1) ustala się obsługę komunikacyjną zgodnie z §6 pkt 2;

2) nakazuje się zapewnić co najmniej 2 miejsca do parkowania dla samochodów osobowych.

5. W zakresie obsługi infrastrukturalnej terenu:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie planu lub poza jego granicami; dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych studni;

2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie planu lub poza jego granicami; do czasu oddania do użytku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren lub do gruntu;

3) nakazuje się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie planu lub poza jego granicami; do czasu oddania do użytku sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

4) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie planu lub poza jego granicami;

5) ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych zlokalizowanych na terenie planu lub poza jego granicami;

6) ustala się zaopatrzenie w usługi teletechniczne z sieci teletechnicznej lub ze źródeł indywidualnych zlokalizowanych na terenie planu lub poza jego granicami.

§ 11. Ustala się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla którego:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - wody powierzchniowe, dla których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz inne obiekty infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 49 m nad powierzchnią terenu;

4) zakazuje się kanalizowania i przykrywania wód płynących, za wyjątkiem przejazdów na potrzeby lokalizacji infrastruktury i skomunikowania terenów sąsiednich.

§ 12. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1 i KDW2, dla których:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne, dla których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV oraz inne obiekty infrastruktury technicznej;

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;

4) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej - maksymalnie 49 m nad powierzchnią terenu.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 13. W granicach planu dla 0,3942 ha gruntów rolnych klas III wydana została zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2015 r. (znak: GZ.tr.057-602-17/15) na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.

§ 14. Dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, określa się stawkę w wysokości:

1) 1% dla wszystkich terenów oznaczonych symbolami WS i KDW;

2) 30% dla pozostałych terenów.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi szczegółowy dokument kształtowania polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Celem sporządzenia przedmiotowego planu jest umożliwienie budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV oraz stacji transformatorowej (GPZ - główny punkt zasilania). Infrastruktura powyższa ma służyć obsłudze elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Budzyń i gmin sąsiednich. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice obszar planu obejmuje 2 tereny - pierwszy jest położony na północny-wschód od miejscowości Ostrówki, natomiast drugi znajduje się na północ od miejscowości Podstolice. Plan obejmuje pas terenu o szerokości 20 m - po 10 m od osi planowanej linii elektroenergetycznej, a także działkę przeznaczoną na budowę stacji transformatorowej (GPZ). Przedmiotem ustaleń planu są w szczególności: a) tereny infrastruktury elektroenergetycznej (E1, E2, E3, E4, E5), b) teren infrastruktury elektroenergetycznej - główny punkt zasilania (EN), c) teren wód powierzchniowych (WS), d) tereny dróg wewnętrznych (KDW1, KDW2). Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń. W trakcie procedury sporządzania planu uzyskana została zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe dotyczące obszarów objętych planem zamieszczone zostały w opracowaniu ekofizjograficznym oraz prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń planu na środowisko. Należy stwierdzić, że nie występuje konflikt pomiędzy ustaleniami przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Realizacja ustaleń planu nie wywoła kosztów dla budżetu gminy z tytułu budowy infrastruktury, przyniesie natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Należy też zaznaczyć, że budowa linii elektroenergetycznych jest przedsięwzięciem o znaczeniu ponadlokalnym i wraz z innymi działaniami rozwojowymi w sektorze produkcji i dystrybucji energii, służy wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego zarówno regionu, jak i całego kraju.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu w skali 1:2000, podzielony na 2 arkusze


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama