Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Dziewki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Nadać ulicom położonym w sołectwie Dziewki następujące nazwy:

1) drogom publicznym powiatowym:

„ul. Podgródkowa” - droga przebiegająca po działce nr 777 (k.m. 8),

„ul. Kazimierzówka” - droga przebiegająca po działkach, oznaczonych numerami: 1115/1, 1115/3 (k.m. 9),

„ul. Niwy” - droga przebiegająca po działkach oznaczonych numerami: 243 (k.m. 2), 354/1 (k.m. 4), 637/1, 637/2 (k.m. 7),

„ul. Podżarze” - droga przebiegająca po częściach działek oznaczonych numerami: 278 (k.m. 3), 397 (k.m. 5) oraz po działce nr 376/3 (k.m. 5),

2) drogom publicznym gminnym:

„ul. Pańskie” - droga przebiegająca po działce nr 520 (k.m. 6),

„ul. Witolda Pileckiego” - droga przebiegająca po działce nr 636/2 (k.m. 7),

3) drodze publicznej gminnej i drodze publicznej powiatowej:

„ul. Podbagnie” - droga przebiegająca po działkach gminnych oznaczonych numerami: 242/1, 242/2 (k.m. 2) oraz po części działki powiatowej nr 278 (k.m. 3),

4) drodze publicznej gminnej i drodze wewnętrznej gminnej:

„ul. Pasternik” - droga przebiegająca po działkach oznaczonych numerami: 632/1, 635/1, 635/2 (k.m. 7), 1114 (k.m. 9) oraz po części działki nr 633 (k.m. 7).

§ 2. Lokalizację dróg, o których mowa w § 1 przedstawia mapa Gminy Siewierz, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe