Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalania wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LV/541/2014 z dnia 22 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) § 2 otrzymuje brzmienie: "Pobór opłaty targowej w drodze inkasa, za wynagrodzeniem w wysokości 10 % wpływów z tytułu opłaty targowej, dokonuje:"

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe "INTERPROMEX" Sp. z o.o. w Będzinie na targowisku położonym przy ulicy Świerczewskiego, na targowisku położonym przy zbiegu ul. Jasnej i ul. Modrzejowskiej oraz w innych punktach miasta z wyłączeniem miejsc, o których mowa w pkt 2,"

c) "§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Będzinie na targowisku położonym w Będzinie - Grodźcu przy ul. Barlickiego."

d) uchyla się § 2 pkt 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LV/541/2014 z dnia 22 października 2014 roku poprzez nadanie nowego brzmienia § 2 pkt 1 następującej treści: "Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe "INTERPROMEX" Sp. z o.o. w Będzinie na targowisku położonym przy ulicy Świerczewskiego, na targowisku położonym przy zbiegu ul. Jasnej i ul. Modrzejowskiej oraz w innych punktach miasta z wyłączeniem miejsc, o których mowa w pkt 3 zmienianej uchwały", z uwagi na konieczność zaktualizowania wykazu administratorów targowisk znajdujących się na terenie miasta Będzina. Zmianie ulega również § 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Będzinie na targowisku położonym w Będzinie - Grodźcu przy ul. Barlickiego", natomiast § 2 pkt 3 uchyla się. Wprowadzone zmiany są niezbędne do aktualizacji listy inkasentów uprawnionych do poboru opłaty targowej na terenie miasta Będzina.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe