REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD)) P7_TC1-COD(2012)0143 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 99 - 100 Pobierz pdf

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawarcie w imieniu Unii Europejskiej Konwencji o wsparciu żywnościowym Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji o wsparciu żywnościowym (12267/2012 - C7-0210/2012- 2012/0183(NLE))

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Ochrona konsularna obywateli Unii za granicą Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ochrony konsularnej obywateli Unii za granicą (COM(2011)0881 - C7-0017/2012 - 2011/0432(CNS))

Strony 101 - 117 Pobierz pdf

REKLAMA

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

Strony 118 - 119 Pobierz pdf

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD)) P7_TC1-COD(2012)0145 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

Strony 120 - 122 Pobierz pdf

Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania i zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (09890/2012 - C7-0134/2012 - 2012/0048(NLE))

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 26 października 2012 r. do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (wersja przekształcona) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylająca dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK IIA ZAŁĄCZNIK IIB

Strony 123 - 254 Pobierz pdf

Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 26 października 2012 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającerozporządzenie (EU) nr 648/2012w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji 

Strony 254 - 300 Pobierz pdf

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (COM(2011)0398 - COM(2012)0388 - 2011/0177(APP))

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Wspólne ograniczenia wizowe dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego (2012/2142 (INI))

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Wykonanie przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (2012/2005(INI))

Strony 15 - 20 Pobierz pdf

Prawa pasażerów we wszystkich środkach transportu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu (2012/2067(INI))

Strony 21 - 30 Pobierz pdf

Przyszłość polityki rozwojowej UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie programu działań na rzecz zmian” przyszłość polityki rozwojowej UE (2012/2002 (INI))

Strony 30 - 39 Pobierz pdf

MŚP: konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej (2012/2042(INI))

Strony 40 - 53 Pobierz pdf

Stosunki gospodarczo-handlowe ze Stanami Zjednoczonymi Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi (2012/2149(INI))

Strony 53 - 60 Pobierz pdf

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Martina Ehrenhausera Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego uchylenia immunitetu Martina Ehrenhausera (2012/2152(IMM))

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje (12749/2012 - C7-0233/2012 - 2012/2092(BUD))

Strony 63 - 76 Pobierz pdf

Wybieralność do prezydium komisji (wykładnia art. 191 ust. 1 Regulaminu) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wybieralności do prezydium komisji (wykładnia art. 191 ust. 1 Regulaminu)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Zasoby własne oparte na VAT Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

Strony 78 - 80 Pobierz pdf

Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 pażdziernika 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM (2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395 (COD)) P7_TC1-COD(2010)0395 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr â€Ś/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 Załącznik do rezolucji ustawodawczej

Strony 80 - 82 Pobierz pdf

Budżet korygujący nr 4/2012: zasoby własne, instrumenty podziału ryzyka, EuroGlobe Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 - Komisja (14059/2012 - C7-0305/2012 - 2012/2127(BUD))

Strony 82 - 84 Pobierz pdf

Leśny materiał rozmnożeniowy I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2008/971/WE w odniesieniu do włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „kwalifikowany” w zakres tej decyzji oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - (2012/0172(COD)) P7_TC1-COD(2012)0172 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2011/UE w sprawie zmiany decyzji Rady 2008/971/WE w celu włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „kwalifikowany” oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji

Strony 84 - 85 Pobierz pdf

Europejski Rok Obywateli I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 październikla 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) (COM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD)) P7_TC1-COD(2011)0217 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2012/UE w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)

Strony 85 - 86 Pobierz pdf

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Leonard Orban) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Leonarda Orbana na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0153/2012 - 2012/0805(NLE))

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA