REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 954/2011 z dnia 14 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 955/2011 z dnia 14 września 2011 r. uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r.

Strony 8 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa

Strony 2 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy)

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, bifenylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 12 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 979/2011 z dnia 3 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 70 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 980/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 72 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie środka częściowej prywatyzacji C 15/10 (ex NN 21/10) wdrożonego przez Grecję na rzecz kasyna Mont Parnès(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3505) 

Strony 74 - 82 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 909/2011 z dnia 8 września 2011 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania(  )

Strony 83 - 118 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 968/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/639/WPZiB z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 24 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6383) 

Strony 1 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE 

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 975/2011 z dnia 30 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 976/2011 z dnia 30 września 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2011 r.

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 września 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i czterech zastępców członków z Niemiec

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2009

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2009

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/640/WPZiB z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie warunków przekazywania przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską do Republiki Mauritiusu osób podejrzanych o piractwo i zajętego w związku z tym mienia oraz w sprawie warunków zapewnianych osobom podejrzanym o piractwo po ich przekazaniu

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie warunków przekazywania przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską do Republiki Mauritiusu osób podejrzanych o piractwo i zajętego w związku z tym mienia oraz w sprawie warunków zapewnianych osobom podejrzanym o piractwo po ich przekazaniu

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 400/2010 (rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei) w celu ustalenia możliwości przyznania wyłączenia od tych środków jednemu koreańskiemu eksporterowi, w sprawie uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego eksportera oraz w sprawie objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego eksportera

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 970/2011 z dnia 29 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA