REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1081/2014 z dnia 13 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2014 z dnia 13 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1083/2014 z dnia 15 października 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku paszowego dla macior

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2014 z dnia 15 października 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450) jako substancji spulchniającej i regulatora kwasowości w gotowych, surowych ciastach drożdżowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1085/2014 z dnia 15 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/314/UE z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiającej kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych (Dz.U. L 164 z 3.6.2014)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1079/2014 z dnia 14 października 2014 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących zakup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2015 EFRG

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1080/2014 z dnia 14 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wycofania z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 1384:2012 „Kaski do sportów jeździeckich” na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7236)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2014 r. określająca państwo trzecie, które Komisja uznaje za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Regulamin nr 60 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dwukołowych motocykli i motorowerów w zakresie mechanizmów sterowania obsługiwanych przez kierowcę, z uwzględnieniem oznakowania tych mechanizmów, lampek kontrolnych i wskaźników

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2014/24/WPZiB z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 16 z 21.1.2014)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo (Dz.U. L 184 z 25.6.2014)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (Dz.U. L 261 z 30.8.2014)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1073/2014 z dnia 9 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1074/2014 z dnia 9 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1075/2014 z dnia 10 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach Unii obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA