REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 590/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP Sahel Mali/1/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i zastępcy członka z Belgii

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3429)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3468)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3452)

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 542/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 w zakresie zasad mających zastosowanie do Jednolitego Sądu Patentowego i Trybunału Sprawiedliwości Beneluksu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 543/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające decyzję Rady 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 544/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 545/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 546/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 547/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Regulamin nr 5 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych reflektorów typu „sealed beam” (SB) z europejskimi asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 128 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji elektroluminescencyjnych źródeł światła (LED) stosowanych w homologowanych reflektorach pojazdów samochodowych oraz przyczep

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII tego układu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Uzgodnień między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Seszeli

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 577/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 578/2014 z dnia 28 maja 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 580/2014 z dnia 28 maja 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (ChNP)]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 581/2014 z dnia 28 maja 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (ChNP)]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA