REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/172 z dnia 4 lutego 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZIB) 2015/173 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) i uchylająca decyzję EUTM Somalia/1/2013 (EUTM SOMALIA/1/2015)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 780/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych ( Dz.U. L 219 z 15.8.2013 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ( Dz.U. L 250 z 18.9.2008 , sprostowanie wDz.U. L 129 z 28.5.2009 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/165 z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu mlekowego, Lecanicillium muscarium szczep Ve6, chlorowodorku chitozanu i Equisetum arvense L. w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/166 z dnia 3 lutego 2015 r. uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w odniesieniu do włączenia szczególnych procedur, metod oceny i wymogów technicznych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 109/2011 i (UE) nr 458/2011

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/167 z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające po raz 225. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/168 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra nr 1/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zastąpienia Protokołu 3 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2015/169]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 1220/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie środków związanych z handlem zapewniających podaż pewnych produktów rybołówstwa przetwórcom unijnym w latach 2013–2015, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 104/2000 oraz (UE) nr 1344/2011 ( Dz.U. L 349 z 19.12.2012 )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1287/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z państw trzecich ( Dz.U. L 348 z 4.12.2014 )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych ( Dz.U. L 226 z 18.8.1997 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 3, s. 34)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/159 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/160 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/161 z dnia 2 lutego 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/162 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) wdrożonej przez Łotwę na rzecz Parex (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4550)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/163 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Polska planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/164 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2013/755/UE w odniesieniu do cukru trzcinowego surowego pochodzącego z Curaçao

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 134 z 29.5.2009 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/146 z dnia 26 stycznia 2015 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/147 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/148 z dnia 28 stycznia 2015 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 oraz w wodach Grenlandii obszaru XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/149 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „metyloprednizolon”

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/150 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „gamitromycyna”

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA