REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/419 z dnia 12 marca 2015 r. zatwierdzające tolilfluanid jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/420 z dnia 12 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/421 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/422 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2015/423 z dnia 6 marca 2015 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach siódmego posiedzenia Konferencji Stron do konwencji rotterdamskiej w odniesieniu do zmian do załącznika III do Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/424 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia decyzji o odstępstwie, zgodnie z art. 9 dyrektywy Rady 96/67/WE, odnoszącej się do świadczenia niektórych usług obsługi naziemnej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Zagrzeb (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 473)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/425 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/55)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/426 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2014/54)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Zmiana 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. regulaminu Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 ( Dz.U. L 138 z 26.5.2011 )

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym ( Dz.U. L 281 z 28.10.2011 )

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 71 z 9.3.2012 )

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 340 z 13.12.2012 )

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych ( Dz.U. L 136 z 30.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 286)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/402 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/403 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przęśli i johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/404 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosynat, metiokarb, metrybuzyna, fosmet, pirymifos metylu i propamokarb

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/405 z dnia 11 marca 2015 r. zatwierdzające alfa-cypermetrynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych z grupy produktowej 18

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/406 z dnia 11 marca 2015 r. zatwierdzające Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, szczep SA3 A jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych w grupie produktowej 18

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/407 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propan-2-olu jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 1, 2 i 4

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/408 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania art. 80 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie ustalenia wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/409 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 917/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/410 z dnia 11 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/411 z dnia 11 marca 2015 r. zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 dotycząca kationowych spoiw polimerowych zawierających czwartorzędowe związki amoniowe w farbach i powłokach

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego ( Dz.U. L 343 z 14.12.2012 )

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA