REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych ( Dz.U. L 96 z 16.4.2018 )

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2117 z dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7469)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2017 komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany rozdziału 4 dotyczącego wyrobów medycznych, rozdziału 6 dotyczącego zbiorników ciśnieniowych, rozdziału 7 dotyczącego urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, rozdziału 8 dotyczącego urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, rozdziału 9 dotyczącego urządzeń elektrycznych i kompatybilności elektromagnetycznej, rozdziału 11 dotyczącego przyrządów pomiarowych, rozdziału 15 dotyczącego inspekcji GMP produktów leczniczych i poświadczania partii, rozdziału 17 dotyczącego dźwigów i rozdziału 20 dotyczącego materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz w sprawie aktualizacji odniesień do aktów prawnych wymienionych w załączniku 1 [2017/2118]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2240 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2241 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2242 z dnia 30 listopada 2017 r. upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1217 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do daty przyjęcia do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego w drodze procedury przetargowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1218 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1219 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2017/2432 (EUNAVFOR MED/1/2018)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/1220 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie regulaminu zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2114 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do wzorów i instrukcji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2235 z dnia 4 grudnia 2017 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/2081 i (UE) 2017/2200, rozporządzenia (WE) nr 1964/2006, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w roku 2018 w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2236 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2237 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Szwecji

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2238 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wyznaczonych rynków kontraktów i platform realizacji swapów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2239 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2017/36)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2017/1246 z dnia 7 czerwca 2017 r. zatwierdzającej program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular EspaĂąol S.A. ( Dz.U. L 178 z 11.7.2017 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość ( Dz.U. L 348 z 29.12.2017 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość ( Dz.U. L 125 z 22.5.2018 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2227 z dnia 30 listopada 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Makói petrezselyemgyökér” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2229 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2230 z dnia 4 grudnia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2231 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/329 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie 6-fitazy

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA