REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2232 z dnia 4 grudnia 2017 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu oraz wyprodukowanych przez niektórych producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej i Wietnamie oraz wykonujące wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2233 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2009 w odniesieniu do charakterystyki selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2234 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1795 z dnia 5 października 2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy oraz kończącego dochodzenie dotyczące przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Serbii ( Dz.U. L 258 z 6.10.2017 )

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1481 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1482 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do kofeiny i teobrominy

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1483 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1484 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym piątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1485 z dnia 28 września 2018 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz załączonych przepisów do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1486 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Ceł utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia protokołu I do tego Układu, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, nowym protokołem, który odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/1487 z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2009/1013/UE upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1213 z dnia 28 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Rucavas baltais sviests” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1214 z dnia 29 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Morcilla de Burgos” (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1215 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1216 z dnia 4 września 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5885)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1476 z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1477 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkty biobójcze zawierające butyloacetyloaminopropionian etylu skierowanych przez Belgię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6291)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1478 z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1479 z dnia 3 października 2018 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia fluorku sulfurylu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) ( Dz.U. L 35 z 10.2.2017 )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( Dz.U. L 396 z 30.12.2006 )

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony podpisanego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.( Dz.U. L 164 z 30.6.2015 )

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA