REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/543 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 oraz załączniki I, III i IV do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do aktualizacji odesłań do niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych oraz w odniesieniu do włączenia niektórych spośród tych regulaminów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/544 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/2031 stwierdzającą, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/545 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/2030 stwierdzającą, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do centralnych depozytów papierów wartościowych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 1/19/COL z dnia 16 stycznia 2019 r. rozszerzająca specjalne gwarancje dotyczące Salmonella spp. określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na mięso i jaja pochodzące z drobiu domowego (Gallus gallus) oraz mięso pochodzące z indyków przeznaczone dla Islandii [2019/546]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/542 z dnia 2 kwietnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „ážŸáŸ’áž€ážšážáŸ’áž“áŸ„ážáž€áŸ†áž–áž„áŸ‹ážŸáŸ’áž–ážş” (Skor Thnot Kampong Speu) (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/537 z dnia 28 marca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Странджански ПанОв Под” (Strandzhanski manov med)/„MaнОв Под от Странджа” (Manov med ot Strandzha) (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/538 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/539 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/540 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „#NewRightsNow - wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników” (ang: „#NewRightsNow - Strengthening the rights of ‘uberised’ workers”) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2312)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/541 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do zatwierdzonych giełd i uznanych operatorów rynku w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2349)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/535 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/536 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2018/813 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora rolnictwa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ( Dz.U. L 145 z 8.6.2018 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/235 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję 2008/411/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu częstotliwości 3 400 -3 800MHz ( Dz.U. L 37 z 8.2.2019 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ( Dz.U. L 208 z 17.8.2018 )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (rozporządzenie DNB)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/519 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług ( Dz.U. L 173 z 9.7.2018 )

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE ( Dz.U. L 317 z 23.11.2016 )

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/439 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2070 w odniesieniu do portfeli odniesienia, wzorów do celów sprawozdawczych i instrukcji dotyczących przekazywania informacji, które należy stosować w Unii przy przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/514 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA