REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1991 z dnia 27 listopada 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „perform-IPA” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1992 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1993 z dnia 4 grudnia 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek zawierającej selen biomasy drożdży (Yarrowia lipolytica) jako nowej żywności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1994 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1156 rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/186 wobec przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz nieznacznie zmodyfikowanych niektórych stali odpornych na korozję

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1995 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1261 w odniesieniu do zmian administracyjnych w informacjach związanych z pozwoleniem unijnym na rodzinę produktów biobójczych „Hypred’s iodine based products” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1996 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1742 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8763) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1997 z dnia 24 listopada 2020 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2021 r. (EBC/2020/57)

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1532 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 406 z dnia 3 grudnia 2020 r.)

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1532 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 22 października 2020 r.)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1410 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 406 z dnia 3 grudnia 2020 r.)

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1410 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 8 października 2020 r.)

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1829 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia, w imieniu Unii Europejskiej, propozycji poprawek do załącznika IV i niektórych pozycji w załącznikach II i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych do rozpatrzenia na piętnastym posiedzeniu Konferencji Stron oraz w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na tym posiedzeniu w odniesieniu do przedstawionych przez inne Strony tej konwencji propozycji poprawek do załącznika IV i niektórych pozycji w załącznikach II, VIII i IX do tej konwencji

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1830 z dnia 27 listopada 2020 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte zająć w imieniu Unii Europejskiej na 40. posiedzeniu Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (konwencja berneńska)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1831 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w odniesieniu do dostosowania ilości referencyjnych dla niektórych produktów określonych w załączniku IV do tej umowy

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) ( Dz.U. L 58 z 27.2.2020 )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2020/1833 z dnia 2 października 2020 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dostosowania do postępu naukowo-technicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1834 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2018

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1835 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących akredytacji i oceny zgodności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Cedefopu

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1815 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony ( Dz.U. L 407 z 3.12.2020 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony ( Dz.U. L 407 z 3.12.2020 )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1815 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1816 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyjaśnienia w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego precyzującego, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w każdym opracowanym i opublikowanym wskaźniku referencyjnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA