REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/90 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mającego zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 29 stycznia 2021 r.)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1690 z dnia 20 września 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Maltański Urząd ds. Konkurencji i Konsumentów polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6691)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1691 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez podmioty prowadzące produkcję ekologiczną

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1692 z dnia 21 września 2021 r. zmieniające załączniki V, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Botswany w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych z drobiu i ptaków łownych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1693 z dnia 21 września 2021 r. zmieniająca decyzję Rady (WPZiB) 2018/2010 wspierającą przeciwdziałanie nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także ich skutkom, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w ramach strategii UE przeciwko nielegalnej broni palnej, strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni zatytułowanej »Zabezpieczanie broni, ochrona obywateli«

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1694 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wsparcia upowszechniania, wdrażania i wzmocnienia Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (konwencji CCW)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1695 z dnia 21 września 2021 r. dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2019/615 w sprawie wspierania przez Unię działań prowadzących do konferencji przeglądowej 2020 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1689 z dnia 17 września 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez bułgarskie Ministerstwo Zdrowia, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 i Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6693)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1686 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/161 w odniesieniu do oceny powiadomień składanych do Komisji przez właściwe organy krajowe oraz włączenia leków zabliźniających o kodzie ATC D03AX i postaci farmaceutycznej larw muchy do wykazu produktów leczniczych, które nie zawierają zabezpieczeń

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1687 z dnia 14 września 2021 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 „Madarasi birspálinka”

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1688 z dnia 20 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1201 w odniesieniu do wykazów roślin żywicielskich i określonych roślin oraz badań do celów identyfikacji Xylella fastidiosa

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zmiany Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.) – Zgodnie z powiadomieniami Depozytariuszy ONZ C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16 i C.N.268.2021.TREATIES-XI.A.16 w dniu 1 września 2021 r. wchodzą w życie następujące zmiany do konwencji TIR w odniesieniu do wszystkich umawiających się stron

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2021/1534 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa dziennikarzom i innym pracownikom sektora mediów oraz wzmocnienia ich pozycji w Unii Europejskiej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1529 z dnia 15 września 2021 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1530 z dnia 12 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny Wymiar Europy, zmieniające i uchylające decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1531 z dnia 17 września 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, akrynatryny, Bacillus pumilus QST 2808, etyrymolu, pentiopiradu, pikloramu i Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1532 z dnia 17 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia 3-(1-((3,5-dimetyloizoksazol-4-ilo)metylo)-1H-pirazol-4-ilo)-1-(3-hydroksybenzylo)imidazolidino-2,4-dionu do unijnego wykazu substancji aromatycznych

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1533 z dnia 17 września 2021 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1527 z dnia 31 maja 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących umownego uznania uprawnień do umorzenia i konwersji

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1528 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1484 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym” na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6607)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1485 z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/641 dotyczącą środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6765)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1486 z dnia 7 września 2021 r. przyjmująca zasady wewnętrzne dotyczące ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, w związku z zadaniami Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi (EBC/2021/42)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Wspólnego Komitetu UE–OWP z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu 3 do tego układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej [2021/1487]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA