REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2063 z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/637 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2022/35)

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2036 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do traktowania ostrożnościowego instytucji globalnych o znaczeniu systemowym, które realizują strategię restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wielu punktów kontaktowych oraz w odniesieniu do metod pośredniej subskrypcji instrumentów kwalifikujących się do spełnienia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2049 z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2050 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Austrii

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2051 z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2052 z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2053 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europejska inicjatywa obywatelska na rzecz wegańskich posiłków” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7418) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2054 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Preventol A 12 TK 50 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7408) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 147 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów rolniczych [2022/2055]

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2037 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2019/833 ustanawiającego środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2038 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do tymczasowego złagodzenia zasad wykorzystywania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii ze względu na sytuację epidemiologiczną lub agresję zbrojną (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2039 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) 2021/1060 w odniesieniu do dodatkowej elastyczności w celu przeciwdziałania skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej FAST (Flexible Assistance for Territories – elastyczna pomoc dla terytoriów) – CARE

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2040 z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 805/2004 w odniesieniu do stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu dostosowania go do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2042 z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2043 z dnia 24 października 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2044 z dnia 18 października 2022 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Roero” (ChNP)]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2045 z dnia 18 października 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Chianti Classico” (ChNP)]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2046 z dnia 24 października 2022 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w odniesieniu do ich dostosowania w celu uwzględnienia postanowień Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2047 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2048 z dnia 24 października 2022 r. zatwierdzające L-(+)-kwas mlekowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1999 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (tekst jednolity)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2000 z dnia 18 października 2022 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Watercress”/„Cresson de Fontaine”/„Berros de Agua”/„Agrião de Água”/„Waterkers”/„Brunnenkresse” (GTS)]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2001 z dnia 21 października 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2002 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB w niektórych środkach spożywczych

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

REKLAMA