REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Rady (UE) 2022/1043 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1044 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1045 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2022/1046 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 269/21/COL z dnia 1 grudnia 2021 r. wprowadzająca zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2022–2027 [2022/1047]

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 293/21/COL z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca przepisy proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie zmienionych wytycznych dotyczących krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych [2022/1048]

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla wyposażenia górniczego, rolniczego i budowlanego (protokołu MAC)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1023 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania lecytyny owsianej w wyrobach kakaowych i czekoladowych objętych dyrektywą 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1024 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konferencji Stron Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami w odniesieniu do zmian załącznika III do tej Konwencji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1025 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na piętnastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do niektórych poprawek do art. 6 ust. 2 tej Konwencji

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1026 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany Protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami oraz Protokołu 32 w sprawie zasad finansowych dla wykonania art. 82, załączonych do Porozumienia EOG (InvestEU) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1027 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wkładów finansowych wpłacanych przez strony Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym drugiej raty za 2022 r.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1028 z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/355 w odniesieniu do niektórych instalacji w Danii, Francji i Szwecji włączonych do wykazu instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji ustanowionym w dyrektywie 2003/87/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4289) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1029 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/919 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących danych podstawowych dla małych statków, układów napędowych LPG do łodzi, jachtów i innych jednostek pływających oraz określania maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej dla statków o długości kadłuba pomiędzy 8 a 24 m (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Wspólnego Komitetu ustanowionego Eurośródziemnomorską umową lotniczą między unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem państwa Izrael, z drugiej strony z dnia 13 czerwca 2022 r. zastępująca załącznik IV do Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony [2022/1030]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1007 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1008 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) 2021/2278 zawieszającego cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1009 z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1010 z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1011 z dnia 10 marca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających sposób ustalania ekspozycji pośrednich wobec klienta wynikających z kontraktów na instrumenty pochodne i na kredytowe instrumenty pochodne w przypadku, gdy kontrakt nie został zawarty bezpośrednio z klientem, lecz instrument dłużny lub kapitałowy będący instrumentem bazowym został wyemitowany przez tego klienta (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1012 z dnia 7 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustanowienia norm zawierających szczegółowe wymogi dotyczące poziomu usług i bezpieczeństwa w odniesieniu do bezpiecznych i chronionych parkingów oraz procedur ich certyfikacji

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1015 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Czeską

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1016 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Estońską

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1017 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA