REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1808 z dni 21 września 2023 r. ustanawiające wzór na potrzeby przekazywania informacji na temat planowania zapobiegania, gotowości i reagowania w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2371

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1809 z dnia 14 września 2023 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla chłonnych środków higienicznych i kubeczków menstruacyjnych wielokrotnego użytku (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6024)

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2023/1810 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wniosku o kumulację rozszerzoną między Kambodżą a Wietnamem, zgodnie z art. 56 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, w odniesieniu do reguł pochodzenia stosowanych do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych na podstawie rozporządzenia delegowanego(UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych materiałów lub części wykorzystywanych do produkcji rowerów

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1811 z dnia 20 września 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1550 przez ustanowienie programu kontroli na 2024 r. przeprowadzanych przez Komisję w państwach członkowskich w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 37-2023 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Strony 200 - 200 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2023/432 z dnia 25 lutego 2023 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi ( Dz.U. L 59 I z 25.2.2023 )

Strony 206 - 206 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2023/429 z dnia 25 lutego 2023 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.U. L 59 I z 25.2.2023 )

Strony 207 - 207 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1796 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 DOTYCZĄCA ZMIANY KONCESJI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1797 z dnia 7 lipca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2024

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1798 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1799 z dnia 19 września 2023 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1800 podjęta w porozumieniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie mianowania członka Komisji

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1801 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1802 z dnia 20 września 2023 r. określająca uzgodnienia techniczne dotyczące zatrzymywania danych

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/ WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego ( Dz.U. L 248 z 13.7.2021 )

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2023/1752 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955 (wersja przekształcona)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1792 z dnia 13 września 2023 r. zatwierdzające zmianę na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [„Ribera del Guadiana” (ChNP)]

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2023/1793 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie mianowania dwojga sędziów Sądu

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1794 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w kwestii przyjęcia regulaminu wewnętrznego tego Komitetu w odniesieniu do wyboru przewodniczącego

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 4745)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1787 z dnia 14 września 2023 r. zmieniające załączniki III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, zakazu wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do niektórych stref chronionych oraz w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzania do niektórych stref chronionych lub przemieszczania w obrębie tych stref

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1788 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/1789 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2023/614 (EUMPM Niger/2/2023)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA