REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja Rady (UE) 2023/1012 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Republiką Peru dotyczących umowy między Unią Europejską a Republiką Peru w sprawie wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami peruwiańskimi właściwymi do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1013 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie odstępstwa od decyzji 2013/471/UE w sprawie przyznawania diet dziennych i zwrotu kosztów podróży członkom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i ich zastępcom oraz uchylająca decyzję (UE) 2021/1072

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2023/1014 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1015 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie potwierdzenia uczestnictwa Danii w PESCO i zmiany decyzji (WPZiB) 2017/2315 w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1016 z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1017 z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1729 w odniesieniu do monitorowania Staphylococcus aureus opornego na metycylinę (MRSA) u tuczników (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3251)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2023/1018 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja nr 4/2023 Komitetu ds. Handlu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w odniesieniu do przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2023/1019]

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/989 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/990 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konferencji Stron Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami w odniesieniu do niektórych zmian do konwencji i jej załącznika III

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/991 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/992 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie mianowania 16 członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/993 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie uruchomienia partnerskiej misji Unii Europejskiej w Mołdawii (EUPM Moldova)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/994 z dnia 22 maja 2023 r. dotycząca skutków powiadomienia pozostałych państw członkowskich przez Danię, że nie zamierza już korzystać z postanowień art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii oraz zmieniająca decyzję (WPZiB) 2021/509 w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz decyzję 2014/401/WPZiB w sprawie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/995 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany i aktualizacji decyzji (WPZiB) 2018/340 ustanawiającej listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/977 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich i uchylająca decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/978 z dnia 12 maja 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Grebbestadostron” (ChNP)]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/979 z dnia 15 maja 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Nueces de Nerpio” (ChNP)]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/980 z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/799 w odniesieniu do przejściowego inteligentnego tachografu i korzystania przez niego z uwierzytelniania komunikatów nawigacyjnych usługi otwartej Galileo oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1228

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/981 z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do klasyfikacji substancji prazykwantel w zakresie jej maksymalnego limitu pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/982 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Finlandii

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/983 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach grupy ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), w ramach Grupy Roboczej ds. Transportu Drogowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz, w stosownym przypadku, w związku z komunikatem Sekretarza Generalnego ONZ zgodnie z art. 21 ust. 1 umowy AETR, w odniesieniu do zmiany dotyczącej klauzuli „siły wyższej”

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/984 z dnia 15 maja 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3324)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA